Uitbreiding hoogspanningsnet voor windmolens op zee

Om het eerste offshore windturbinepark voor de Belgische kust, op de Thorntonbank, aan te sluiten op het Belgische elektriciteitsnet moet er een nieuw hoogspanningsstation gebouwd worden in Zeebrugge. Er moet ook een bijkomende hoogspanningslijn van 380 kV worden aangelegd tussen het  Zeebrugge en het geplande hoogspanningsstation te Zomergem. Deze werken zullen worden uitgevoerd door Elia, de beheerder van het elektriciteitsnetwerk in België.

Vandaag zijn er nog maar zes turbines in werking, maar over enkele jaren moet het park uitgegroeid zijn tot een eenheid met 54 turbines en een gezamenlijke capaciteit van 300 megawatt, wat overeen komt met het  elektriciteitsgebruik van 600.000 gezinnen.

Omdat hoogspanningslijnen een serieuze impact hebben op de leefomgeving, wordt hiervoor een milieueffectenrapport (MER) opgemaakt. De zogenaamde “nota voor publieke consultatie” ligt nog tot 19 december ter inzage voor de bevolking. Burgers en verenigingen kunnen hierbij aangeven welke alternatieven en welke milieueffecten extra onderzocht moeten worden. Elia stelt zelf voor om voor het tracé door het Meetjesland twee mogelijke keuzes te onderzoeken in het MER. Tussen Brugge en Eeklo lopen nu reeds twee hoogspanningslijnen. Bedoeling is om één van beide op te waarderen en te versterken en de andere lijn af te breken, waardoor aan landschapsherstel kan worden gedaan. Ter hoogte van Brugge/Zeebrugge is de inplanting een stuk complexer. Hier stelt Elia voor om een tiental mogelijke tracés te onderzoeken op hun milieueffecten.

Deze en volgende week vinden diverse informatievergaderingen plaats in de gemeenten waar de nieuwe hoogspanningslijn zou komen. Elia heeft Bond Beter Leefmilieu tevens aangeboden om bijkomende informatievergaderingen te beleggen voor natuur- en milieuverenigingen uit de regio, als daar vraag naar is.

Windenergie