Veel geheimdoenerij over mijngaswinning in Limburg

Zoals bekend wil Limburg Gas NV, een joint venture tussen de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en het Australische Dart Energy, onderzoeken of het winnen van mijngas uit de voormalige steenkoolmijnen in Limburg mogelijk is. Daartoe vroeg de NV recent een opsporingsvergunning aan. Die procedure voorziet echter niet in een openbaar onderzoek. Ook de bijhorende milieunota wordt niet openbaar gemaakt. Bovendien weigert LRM ook nog eens om de studie van VITO, die becijferde dat er minstens 7 miljard m³ winbaar gas in de ondergrond zit, openbaar te maken.

In het parlement antwoordde Vlaams minister voor leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) op vraag van Hermes Sanctorum (Groen) dat pas een milieueffectenrapport moet opgemaakt worden bij een effectieve exploitatie. Dan zal ook een maatschappelijk debat plaatsvinden, aldus de minister. Op dat moment zijn we echter al enkele jaren verder en zullen er al enkele miljoenen geïnvesteerd zijn in proefboringen. Het zal dan te laat zijn om fundamenteel nog veel zaken bij te sturen. BBL betreurt deze gang van zaken en roept LRM op de tactiek van voldongen feiten los te laten. Omwille van de vele onduidelijkheden en vragen over mijngaswinning is er nu nood aan een transparant debat. 

Desinvestering uit fossiele energie