Veel vragen over inplanting windmolens, geen antwoorden

Nu de klimaatverandering steeds duidelijker wordt, is iedereen het er over eens dat meer moet geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie. De inplanting van windmolens loopt in Vlaanderen echter niet van een leien dakje. Begin dit jaar werd het decreet ruimtelijke ordening herzien, zodat windmolens soepeler kunnen worden ingeplant in landbouwgebied.

Door die decreetswijziging zijn windmolens in landbouwzones niet langer zonevreemd, maar per definitie zone-eigen. Deze wetswijziging zorgde ervoor dat energieproducenten en projectontwikkelaars een hele resem aanvragen indienden voor windmolens in landbouwgebieden. Daarbij waren ook veel aanvragen die niet verantwoord zijn vanuit landschappelijk oogpunt of omwille van hinder voor omwonenden door slagschaduw of geluid. Hierdoor dreigt het draagvlak voor inplanting van windmolens volledig  ondergraven te worden. Door de versoepeling van het decreet is er daarom dringend nood aan een aangepast afwegingskader voor inplanting in landbouwzones.

Een andere onduidelijkheid komt van defensie. Dit ministerie geeft systematisch een negatief advies voor windmolens die in een straal van 15 kilometer van een radar gelegen zijn. Deze regels worden zeer strikt toegepast. Zo was er een aanvraag voor inplanting van vier windmolens op een bedrijventerrein langs de E17 in Zulte. Omdat drie van de vier windturbines zich op 14,8 km van een radar bevinden, werd door defensie negatief advies uitgebracht. Er zijn heel wat twijfels bij de noodzaak van die afstand, aangezien het leger in het buitenland afstanden van 10 of 5 kilometer hanteert. Rond sommige luchthavens staan bovendien windmolens naast de startbaan, vlakbij een radarinstallatie dus.

 

Om deze onduidelijkheden weg te werken, zijn alle politieke fracties in het Vlaams parlement vragende partij voor een nieuw, volwaardig afwegingskader voor inplanting van windmolens. Minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters stelde in het parlement dat er gewerkt zal worden aan zo’n afwegingskader, maar wilde zich niet concreet uitspreken over de inhoud, noch over de timing daarvan.

Windenergie