Verkeer onttroont industrie als milieuvervuiler nummer 1 in Vlaanderen

Het Vlaams Milieurapport (MIRA 2012) toont een verschuiving van industrie naar verkeer als milieuprobleem nummer één in Vlaanderen.

Dit rapport, dat begin maart verscheen, schetst de toestand van het milieu in Vlaanderen aan de hand van ruim 100 indicatoren, gemeten in 2011. Bond Beter Leefmilieu analyseerde de cijfers, haalde er de meest opvallende trends uit.

Verkeer is milieuprobleem nummer één

Eén van de belangrijkste trends die uit de analyse van het MIRA naar voor komt, is dat de milieudruk in Vlaanderen meer en meer evolueert van een industrieel probleem naar een verkeersprobleem. De afgelopen tien jaar daalde de industriële uitstoot van luchtvervuilende stoffen aanzienlijk, de lozingen in waterlopen halveerden. Die positieve evolutie is het gevolg van een duidelijke milieuwetgeving die voorziet in verplichte milieuvergunningen, onderzoek naar best beschikbare technieken, een goede handhaving door de milieu-inspectie…

De sector verkeer en vervoer laat een volledig omgekeerd beeld zien ondanks het feit dat het Vlaamse wagenpark de afgelopen jaren milieuvriendelijker werd. De absolute groei van het verkeer doet de individuele milieuwinst van betere voertuigen volledig teniet. Het vele verkeer in ons land zorgt voor te veel fijn stof in de lucht, smog in winter, ozonpieken in de zomer en te veel lawaai. Zo lag het aantal dagen met een te hoge daggemiddelde fijn stofconcentratie tweemaal zo hoog in 2011 als in 2010. Verkeer is ook verantwoordelijk voor een steeds groter wordende invloed op de klimaatopwarming en voor een toenemende ziektelast bij de Vlaamse bevolking. De ziektelast door milieuvervuiling bedraagt ongeveer 8 % van de totale ziektelast in Vlaanderen. Omgerekend per inwoner komt dit overeen met één verloren gezond levensjaar per Vlaming die gedurende zijn leven blootgesteld wordt aan de huidige niveaus van vervuiling.

Dit probleem erkennen en oplossen vraagt om een beleid dat andere keuzes maakt en het totale volume aan verkeer drastisch terugdringt, bijvoorbeeld door bedrijfswagens aan te pakken, een slimme kilometerheffing in te voeren of verkeersbelastingen te vergroenen. Door nieuwe of steeds bredere wegen aan te leggen en nog meer in te zetten op het aantrekken van nieuwe logistieke activiteiten, bereikt de Vlaamse regering het omgekeerde.

Luchtkwaliteit