Vlaams parlement vraagt bijsturing herziening Structuurplan Vlaanderen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vlaams parlement vraagt bijsturing herziening Structuurplan Vlaanderen

Erik Grietens

maandag 11 oktober 2010

Zoals u hier al meermaals kon lezen, werkt de Vlaamse regering aan een kortetermijnherziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Die herziening voorziet bijkomende ruimte voor bedrijventerreinen, extra mogelijkheden voor bedrijventerreinen in het buitengebied, een tiental nieuwe “missing links” in het autoweggenet en extra ruimte voor motorcrossterreinen en golfterreinen. Vanuit diverse hoeken kwam hier heel wat kritiek op.

Vorige week keurden de meerderheidsfracties in het Vlaams parement een resolutie goed, waarin aan de regering gevraagd wordt om deze herziening “maximaal af te stemmen op de filosofie van het huidige RSV, namelijk het bewaken van het evenwicht in Vlaanderen tussen bebouwde ruimte enerzijds en onbebouwde ruimte of open ruimte anderzijds, en bijgevolg de ruimteclaims in het addendum te evalueren vanuit die basisfilosofie”. Tevens vraagt het parlement om rekening te houden met het advies van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO). Volgens de SARO moet deze herziening grondig ‘opgekuist’ en herleid worden tot een beperkte en technische aanpassing van het RSV – wat initieel ook het opzet was van deze herziening. Daarnaast vraagt het parlement in haar resolutie een duidelijk stappenplan op te stellen voor de effectieve, snelle uitvoering van het huidige RSV. Zoals geweten werd heel wat achterstand opgelopen voor de uitvoering van het RSV, vooral voor natuur, bos en landbouw.