Vlaams parlement vraagt nieuwe instrumenten tegen wateroverlast

Na maanden studiewerk hebben de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement hun resolutie over het voorkomen van wateroverlast overgemaakt aan de regering. Hoewel de resolutie voorzichtig geformuleerd is, bevat ze enkele punten die een stap vooruit kunnen zijn, als ze ook worden uitgevoerd op het terrein. De opvallendste punten waarvoor gepleit wordt zijn het ontwikkelen van nieuwe instrumenten om het behoud van het waterbergend vermogen in de overstromingsgevoelige gebieden te waarborgen. Het gaat dan meer concreet om het invoeren van een erfdienstbaarheid, waardoor als bewarende maatregel een bouwverbod kan worden ingevoerd in afwachting van een bestemmingswijziging. Daarnaast vraagt het Vlaams parlement aan de regering om bijkomende budgetten te zoeken voor de financiering van het ruimtelijke beleid (via een verhoging van de planbaten) en om planologische ruil mogelijk maken tussen overstromingsgevoelige gebieden en droge gronden. Ook vraagt het parlement om werk maken van de overstromingsgebieden in het Sigmaplan en de bekkenbeheerplannen. Verder pleit het Vlaams parlement voor het doelgericht en versneld aanpakken van erosie. Daarbij wordt de deur voorzichtig op een kier gezet om naar een verplichte erosiebestrijding te gaan in het landbouwbeleid, waar dat nu enkel op vrijwillige basis gebeurt.

Het is nu aan de betrokken ministers Muyters (ruimtelijke ordening), Schauvliege (leefmilieu), Crevits (openbare werken) en Peeters (landbouw) om deze aanbevelingen van het parlement ook effectief om te zetten in regelgeving en uit te voeren op het terrein. En dat liefst voor er nieuwe overstromingen plaatsvinden. Het parlement zal nog heel wat werk hebben om de ministers hiervoor achter hun veren te zitten.

Groen! diende een eigen resolutie in, waarin terecht extra aandacht gevraagd wordt voor blauwe RUP’s voor natuurlijke overstromingsgebieden. 

Waterkwaliteit