Vlaams Parlement zet co-housing op de to do-lijst

Het Vlaams Parlement roept de regering op om werk te maken van een wettelijk kader voor gemeenschappelijk wonen. En gelijk hebben ze: in 2050 zijn we met een miljoen Vlamingen meer, er zullen dus extra woonsten moeten komen. Als we willen voorkomen dat Vlaanderen helemaal volgebouwd wordt, is co-housing dan ook de woonvorm van de toekomst.

Hinderpalen

Volgens de wet bestaat  gemeenschappelijk wonen helemaal niet. Daardoor stoten samenhuizers op tal van problemen met vergunningen, uitkeringen, belastingen, premies en nog een hele resem andere hinderpalen. Het Vlaams Parlement roept de regering daarom op werk te maken van een degelijk wettelijk kader voor co-housing.

Vlak voor de zomer keurde de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement de resolutie goed. Volgens het Parlement dwingen de nieuwe woonbehoeften ons om platgetreden paden te verlaten. Diverse regelgevingen belemmeren echter een vlotte ontwikkeling van nieuwe gemeenschappelijke woonconcepten. Het Vlaams Parlement vraagt daarom aan de Vlaamse regering om een wettelijke definitie te voorzien in de Vlaamse wooncode en problemen op vlak van uitkeringen, fiscaliteit of woonstimuli weg te werken.

Studiedag van BBL en vzw Samenhuizen

Ook Bond Beter Leefmilieu promoot gemeenschappelijk wonen. Dit woonmodel biedt immers een antwoord op verschillende maatschappelijke uitdagingen: er wordt minder beslag gelegd op de open ruimte, het bevordert de sociale samenhang en is een goed instrument om te komen tot klimaatvriendelijke woonkernen. Daarom startte BBL twee jaar geleden samen met de vzw Samenhuizen een pilootproject op. Vijf steden en gemeenten  werden bereid gevonden een grond ter beschikking te stellen om een project rond gemeenschappelijk eco-wonen uit te bouwen. BBL en Samenhuizen zorgden voor de begeleiding van de woongroepen.

Op 7 oktober organiseren we een studiedag waarbij we ingaan op de stand van zaken en de leerpunten van de pilootprojecten. Ook stellen we dan een draaiboek en beleidsaanbevelingen voor, zowel voor gemeentebesturen als voor de Vlaamse overheid.

Duurzaam bouwen en wonen