Vlacoro kritisch voor voetbalstadion Brugge

Recent bracht de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening (Vlacoro), waarin BBL een zetel heeft, haar advies uit over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de afbakening van het stedelijk gebied Brugge. Dit RUP wordt opgemaakt om het stedelijk gebied te versterken, in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het voorziet in bijkomende ruimte voor woningbouw, economische activiteiten en groene zones in het ruime stedelijk gebied. Op zich is het dus een goede zaak dat dergelijk plan wordt opgemaakt.

Toch is het advies van Vlacoro vrij kritisch, vooral voor de vele stedenbouwkundige ontwikkelingen die voorzien worden in de periferie of randgemeenten ver van de stad. Dit dreigt immers ten koste te gaan van de open ruimte in de groene gordel rond de stad en zal bijkomende verkeersstromen veroorzaken. Zo brengt Vlacoro een specifiek ongunstig advies uit voor de inplanting van een nieuw voetbalstadion in het Chartreusegebied, aan de snelweg buiten de stad. Dit omwille van de negatieve milieueffecten, de overstromingsgevoeligheid van deze zone en het ontbreken van een mobiliteitsvisie voor dit gebied.

Verder wijst het advies ook op de gebrekkige onderbouwing van het RUP. Zo zoekt het te weinig naar mogelijkheden voor inbreiding en verdichting in de kernstad en de naoorlogse wijken. Het geeft te weinig informatie over de vraag naar en het aanbod van bedrijfsruimte. De informatie over de waterhuishouding is niet concreet genoeg en het RUP werkt geen oplossingen uit voor te verwachten verkeersproblemen.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen