Vragen over slimme meters onvoldoende beantwoord

Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A) wil wachten op de resultaten van een proefproject met slimme meters in 2013 alvorens een beslissing te nemen over de uitrol ervan in Vlaanderen. Belangrijkste reden is, dat er nog onvoldoende bevredigende antwoorden zijn gegeven op de vragen die de invoering van slimme meters oproept.

Op 10 mei vond in het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de invoering van slimme meters. Deze hoorzitting kwam er naar aanleiding van heel wat kritische vragen over deze meters door verschillende middenveldorganisaties en de adviesraden SERV en Minaraad.

Slimme meters zijn nieuwe digitale elektriciteitsmeters, die de meterstanden naar een computer kunnen doorsturen. De slimme meter, die op termijn onze elektriciteitsmeter zou moeten vervangen, is één van de stokpaardjes van de Europese Commissie. Volgens de Commissie zijn slimme meters noodzakelijk voor de realisatie van een slim elektriciteitsnet en zullen deze meters helpen om energie te besparen. Europa legt de lidstaten daarom op om tegen 2020 bij 80% van de consumenten een slimme meter te plaatsen. Indien uit een kosten-batenanalyse blijkt, dat de kost voor het plaatsen van dergelijke meters niet opweegt tegen de baat, mag een lidstaat echter beslissen om geen volledige uitrol te doen.

Dé vraag die zich nu dus stelt, is of we in Vlaanderen al dan niet voor een volledige uitrol van slimme meters kiezen. Om op deze vraag te kunnen antwoorden werd vorig jaar in opdracht van de VREG een kosten-batenanalyse uitgevoerd door het bedrijf Kema. De VREG concludeerde op basis van deze analyse – die leidde tot een licht positief resultaat - dat de invoering van slimme meters bij alle consumenten verantwoord is.

Bedenkingen

Zowel de SERV, de Minaraad als een breed front van middenveldorganisaties  (Bond Beter Leefmilieu, ACLVB, ACV, ACW, Gezinsbond, Liga voor Mensenrechten, OIVO, Samenlevingsopbouw, Test-Aankoop, Vlaams ABVV en Welzijnszorg) hebben daar echter heel wat fundamentele bedenkingen bij. Op de hoorzitting in het Vlaams Parlement stelden zij heel duidelijk dat de voorliggende kosten-batenanalyse geen basis kan bieden om over te gaan tot een volledige uitrol van slimme meters.

Zo blijven de baten voor mens én milieu zeer onduidelijk en roepen heel wat van de gehanteerde aannames in de studie vragen op. Zal er effectief energie bespaard worden met een slimme meter? Zijn echt (overal) slimme meters nodig voor een slim net? Wat zijn de gevolgen voor de consument? Dreigen zij - en in het bijzonder de sociaal zwakkeren - niet op te draaien voor de kosten zonder er echt voordeel uit te halen? Zijn er geen betere alternatieven dan slimme meters voor energiebesparing? Ook netbeheerder Infrax formuleerde op de hoorzitting veel kritische vragen. Zo ontbreken volgens Infrax vandaag nog reële gegevens om de kosten én de baten van slimme meters correct te kunnen inschatten.

Proefproject

Interessant was dat ook Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche stelde dat ze na het lezen van de Kema-studie onvoldoende antwoorden op haar vragen had gekregen. Ze vindt dan ook dat er meer onderzoek nodig is om een doordachte beslissing te kunnen nemen. Voor een definitieve beslissing wil de minister wachten op de resultaten van een proefproject met de 50.000 slimme meters. Deze resultaten zullen pas in de loop van 2013 beschikbaar zijn.

Bovendien moet de kosten-batenanalyse volgens de minister worden aangepast. De minister wil in september het signaal geven aan de Europese Commissie dat in Vlaanderen (nog) niet kan beslist worden voor een algemene plaatsing van slimme meters. Van den Bossche moet haar voorstel over de slimme meters nog op de Vlaamse ministerraad brengen.

Bond Beter Leefmilieu rekent er op dat ze hierin gesteund wordt door de voltallige Vlaamse regering en dat slimme meters alleen geplaatst worden daar waar ze echt een zinvolle bijdrage leveren voor een slim net én voor energiebesparing.

Slim en flexibel elektriciteitsnet