Wallonië blijft kritisch tegenover GGO’s

Het hemelsbrede verschil in houding ten opzichte van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) tussen Vlaanderen en Wallonië was al langer duidelijk. Ook de kersverse regeerakkoorden bevestigen deze uiteenlopende houdingen. In het Waalse regeerakkoord lezen we tal van niet mis te verstane passages omtrent GGO’s. Zo wil men elke vorm van contaminatie van GGO-vrije ketens met GGO’s vermijden, zal men op federaal vlak ijveren voor het invoeren van een socio-economische en ethische evaluatie in de toelatingsprocedure van GGO’s, en verdedigt men een moratorium op alle nieuwe toelatingen zolang de korte en langetermijneffecten niet voldoende aangetoond zijn. Op Europees niveau pleit men voor het behoud van het recht van elke lidstaat om op basis van voorzorg een bepaald GGO op het eigen grondgebeid te verbieden. De detectielimiet moet voor Wallonië als drempelwaarde voor GGO’s in zaaizaad gelden. Vlees van dieren gevoederd met GGO-veevoeder moet als dusdanig gelabeld worden. Ten slotte wil Wallonië onderzoeken hoe men het aanbod aan GGO-vrij veevoeder in de regio kan garanderen.

Dit uitgebreide pakket aan maatregelen en acties staat in schril contrast met het Vlaamse regeerakkoord waarin met geen woord wordt gerept over GGO’s, noch over co-existentie of biotechnologie. Ook het Brusselse Gewest zegt in haar regeerakkoord van plan te zijn om vóór midden 2010 aan te sluiten bij het Europese netwerk van GGO-vrije regio’s.