Wat brengt het Parijs-akkoord voor Vlaanderen?

Het parlementair jaar schoot deze week uit de startblokken. In de Commissie Leefmilieu waren de volksvertegenwoordigers het Parijs-akkoord nog niet vergeten en bespraken ze de maatregelen die Vlaanderen zal nemen. Leefmilieuminister Schauvliege voorspelt “een voorjaar vol klimaat”.

Wat staat ons te wachten?

Om het Vlaams klimaatbeleid verder vorm te geven stelde leefmilieuminister Schauvliege in december al de vraag aan haar collega-ministers ‘pledges’ in te dienen. Deze ‘pledges’ vergelijkt Schauvliege met het VN-systeem: elke minister geeft aan welke maatregelen hij of zij bijkomend zal treffen in het eigen beleidsdomein om de broeikasgasemissies terug te dringen.

Vlaamse klimaattop

De minister hoopt deze beloftes te verzamelen voor het einde van de maand. Dan volgt een analyse en een heuse Vlaamse klimaattop waarop alles zou besproken worden met het brede middenveld, waarna de minister het Vlaams klimaatbeleid zal bijsturen.

Klimaatcommissie

Er wordt een nieuwe Klimaatcommissie opgericht om een klimaatstrategie uit te stippelen. Welke partij daar het voorzitterschap mag bekleden, blijft voorlopig onduidelijk. De strijd wordt volgens de berichtgeving in de kranten gestreden tussen Robrecht Bothuyne (CD&V) en Wilfried Vandaele (N-VA).

Burden Sharing

Tot slot voorziet Schauvliege in maart een voorstel van de Europese Commissie over de Belgische emissiereductiedoelstelling voor 2030 in de non-ETS (gebouwen, transport, landbouw). Die doelstelling vloeit voort uit de verdeling van de -40% doelstelling voor 2030 die de Europese lidstaten hebben vastgelegd. De minister opperde de idee om met een vaste verdeelsleutel voor de klimaatinspanningen te werken zodat er niet telkens ellenlange klimaatonderhandelingen nodig zijn.

Klimaatbeleid