Wat met leegstaande woongebouwen?

Naast een heffing op leegstaande bedrijfsgebouwen is er – of beter, was er – ook een Vlaamse heffing op leegstaande woongebouwen. Die Vlaamse belasting werd begin dit jaar met de invoering van het grond- en pandendecreet echter afgeschaft en vervangen door de mogelijkheid van een gemeentelijke belasting. Geen verplichting dus. Gemeentebesturen hadden voordien reeds de mogelijkheid om een eigen belasting te heffen of opcentiemen te innen bovenop de Vlaamse heffing.

Uit een parlementaire vraag hierover van Els Robeyns (SP.a), blijkt dat minder dan de helft van de Vlaamse gemeenten dat ook effectief deden. Slechts één gemeente op vier heeft een eigen leegstandsheffing. Het valt te vrezen dat de gemeenten die voordien al geen beleid voerden tegen leegstand, ook in de toekomst geen eigen heffing zullen invoeren, waardoor de speculatieve leegstand van woningen in heel wat gemeenten opnieuw dreigt toe te nemen. Wel stelt de Vlaamse overheid een modelreglement ter beschikking van de gemeenten om een eigen heffing in te voeren. Het is nu af te wachten hoeveel gemeenten dat ook effectief zullen doen.

Uit de parlementaire vraag blijkt verder dat de heffing voor het Vlaams Gewest in 2008 een kwart miljoen euro opleverde. Geld dat zeer zinvol besteed zou kunnen worden in de stedelijke vernieuwingsprojecten, maar nu niet meer beschikbaar is. De Vlaamse heffing voor verkrotte en onbewoonbaar verklaarde woningen blijft gelukkig wel bestaan.

Duurzaam bouwen en wonen