Week van het Bos: waar blijft het actieplan?

Deze week is de Week van het Bos. Met de slagzin ‘Iedereen welkom!’ maken het Agentschap voor Natuur en Bos, BOS+ en Natuurpunt duidelijk dat onze bossen en natuurgebieden open staan voor iedereen. Fietsers, ruiters, wandelaars, kinderen, ouderen,… voor iedereen is er in Vlaanderen wel een brokje natuur weggelegd.

Ondertussen blijft het wachten op het Actieplan Zonevreemde Bossen. Dat zijn bossen die op het gewestplan zijn aangeduid als bedrijvenzone of woongebied en die daarom kunnen gekapt worden. Al in 2009 werd in het regeerakkoord aangekondigd dat er een oplossing zou komen voor die zonevreemde bossen. Ondertussen werd er een klankbordgroep opgericht en loopt een studie om de zonevreemde bossen te inventariseren, maar het blijft wachten op concrete oplossingen.

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) beloofde tegen eind dit jaar een plan van aanpak, op basis waarvan een projectgerichte werking rond een aantal concrete cases opgezet wordt. De ervaring met deze cases moet de nodige input leveren voor een algemeen beleidskader voor de zonevreemde bossen. 

Meer informatie over de Week van het Bos: http://www.natuurenbos.be/weekvanhetbos

Bossen