Woningnood? Ja Extra bouwgrond? Nee

In zijn persbericht van 30 augustus 2012 stelt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dat het omwille van de verwachte bevolkingsaangroei nodig is om de reserve woongebieden (woonuitbreidingsgebieden) versneld te benutten. Bond Beter Leefmilieu (BBL) is verheugd dat de VCB mee nadenkt over de uitdagingen voor het woonbeleid in Vlaanderen, maar vreest dat de verkeerde remedies naar voor worden geschoven.

De uitdagingen voor wonen zijn inderdaad groot: tegen 2030 zal er behoefte zijn aan 300.000 bijkomende wooneenheden. Cijfers van het Steunpunt ‘Ruimte en Wonen’ tonen echter aan dat nog geen derde van de nu beschikbare bouwgrond aangesneden moet worden om aan die woonbehoefte te voldoen. Er is dus geen nood aan een versnelde verkaveling van de woonuitbreidingsgebieden.

Bovendien herinneren we er aan dat heel wat van de beschikbare bouwgronden slecht gelegen zijn: vaak zijn ze moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer of gelegen in overstromingsgebied. Ontwikkeling van deze gronden leidt tot verdere versnippering van de open ruimte, meer autoverkeer en meer overstromingen.  

Bond Beter Leefmilieu pleit voor andere oplossingen dan de vrijgave van extra bouwgrond om de woningnood op te vangen, met veel minder impact op milieu. Zo kan de Vlaams regering met een bouwstop in de slechtst gelegen bouwzones bijkomende kwalitatieve woongelegenheid stimuleren op de juiste plaats: in de kernen en in bestaande verkavelingen.

BBL publiceert in de loop van september een eigen visie op het woonbeleid in Vlaanderen, met verdere aanbevelingen en voorstellen. 

Bouwshift