Yes, we can!-actie confronteert Vlaamse regering met haar bebossingsbelofte

Bos heeft vele voordelen naar milieu en maatschappij, zoals CO2-compensatie, productie van zuurstof, milieubuffer, geluids- en zichtbuffer, speelruimte. Vlaanderen is met een beboste oppervlakte van om en bij de 10% een van de bosarmste regio’s van Europa. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Dirk Peeters (Groen) daarover recent opvroeg bij minister van Leefmilieu Joke Schauvliege blijkt nogmaals dat het bossaldo de voorbije jaren negatief uitvalt. Tussen 2008 en 2011 werd voor 1.006 hectare bos een ontbossingsvergunning uitgereikt. In diezelfde periode gaf de Vlaamse overheid subsidies om 149 hectare landbouwgronden te bebossen en 466 hectare andere gronden te bebossen of te herbebossen.

Dit terwijl de Vlaamse regering in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 10.000 hectare bijkomend bos beloofd heeft tegen 2007. Momenteel is van deze doelstelling iets meer dan 20% bereikt. Om het gebrek aan een actief bebossingsbeleid te verklaren schermen onze politici vaak met het argument dat er geen plaats is voor de beloofde 10.000 hectare tot er bijkomende afbakeningsprocessen afgerond zijn. Maar de ‘Yes, we can’-acties tonen alvast aan dat de Vlaamse overheid geen enkele serieuze reden heeft om niet op korte termijn over te gaan tot bebossing.

In de loop van 2011 namen actievoerders van Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV), Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) en Milieufront Omer Wattez onder het moto ‘Yes, we can!’ het heft - of de spade - in eigen handen. In maart werden 1.200 boompjes geplant op de berm van de expresweg E34 in Oost-Eeklo, eigendom van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). Op Sinterklaasnacht werd een bos geplant langs de Scheldekant in Oudenaarde, op een braakliggend perceel van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z).

Op basis de acties kwam het tot een dialoog tussen de actievoerders en respectievelijk AWV en W&Z. De aangeplante boompjes konden in beide gevallen jammer genoeg niet op de oorspronkelijke gronden behouden blijven, maar hebben wel tot bijkomend bos geleid. Op 31 maart en 1 april jongstleden kregen de 1.200 boompjes uit Oost-Eeklo een nieuwe thuis aangeboden door AWV op het afrittencomplex van de R4 en de E34 in Zelzate. AWV engageert zich bovendien om een inventarisatie op te maken van de voor bos en bomen beschikbare restgronden die ze in eigendom heeft. De boompjes in Oudenaarde zullen verhuizen naar natuurreservaten en privébossen in de regio. In ruil bood W&Z een alternatieve locatie aan voor een nieuw bos op hun terreinen. In het najaar van 2012 zal VBV een nieuw speelbos aanleggen op gronden in het domein de Bolokken, in Wervik.

Met de ‘Yes, we can!’ acties geven de actievoerders aan dat ze het getalm van de Vlaamse overheid meer dan beu zijn en dat het hoog tijd is voor meer bos. De acties tonen bovendien aan dat de Vlaamse overheid zelf beschikt over heel wat gronden waar op korte termijn de aanplant van bomen en bossen mogelijk is. De actievoerders roepen de Vlaamse overheid op om haar verantwoordelijkheid op te nemen en nu werk te maken van de beloofde bosuitbreiding. 

Bossen