Zet geld kilometerheffing in tegen lawaai

Tot 15 mei loopt het openbaar onderzoek voor de actieplannen tegen het lawaai van autowegen en spoorwegen. Deze actieplannen moeten verplicht opgemaakt worden van Europa. De plannen geven de knelpunten weer waar geïnvesteerd moet worden in fluisterasfalt, geluidsschermen of tunnels. Het grote probleem is echter dat er te weinig geld beschikbaar is. BBL stelt daarom voor een deel van de opbrengst van de kilometerheffing te gebruiken voor deze investeringen.

Een Vlaming op vijf woont in lawaai

De geluidsactieplannen die nu voor liggen gaan vooral over de grote steenwegen en enkele spoorverbindingen. Het gaat meer bepaald over wegen met meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar en spoorwegen met meer dan 30 000 treinpassages per jaar. Voor autostrades (meer dan 6 miljoen voertuigen) en voor de belangrijkste spoorverbindingen (meer dan 60.000 passages) werden in het verleden al geluidsactieplannen opgemaakt.

Die actieplannen moeten opgemaakt worden in uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai. Daarvoor moeten eerst de knelpunten in beeld worden gebracht in geluidsbelastingskaarten. Hieruit blijkt dat verkeerslawaai in Vlaanderen een wijd verspreid probleem is. Eén op de vijf Vlamingen krijgt er mee af te rekenen. Vooral autolawaai is een probleem. Dat heeft uiteraard te maken met het steeds toenemende autoverkeer, maar ook met onze chaotische ruimtelijke ordening. Door de vele lintbebouwing en verspreide bebouwing wonen vele mensen dicht bij een drukke verkeersweg.

Verkeerslawaai is meer dan zomaar een hinderprobleem. Bij langdurige blootstelling kan geluidshinder aanleiding geven tot gezondheidsproblemen zoals stress, hoge bloeddruk, cardiovasculaire aandoeningen en hartaanvallen, leerproblemen bij kinderen en slaapstoornissen. Ook mensen die wennen aan constante herrie, kunnen er toch gezondheidsproblemen door ondervinden.

Te weinig geld voor maatregelen

Het grote knelpunt blijft dat er te weinig budgetten beschikbaar zijn voor investeringen in geluidsschermen, fluisterasfalt of overkappingen. Heel wat voorgestelde ingrepen worden daardoor op de lange baan geschoven. Om de noodzakelijke budgetten voor investeringen te vinden, stelt BBL voor om een deel van de opbrengst van de kilometerheffing voor vrachtwagens hiervoor te gebruiken. Zo betaalt de vervuiler, maar wordt ook de getroffene vergoed.

> De geluidsactieplannen

Slimme kilometerheffing