Zuivelsector verantwoordelijk voor 4 procent broeikasgasemissies | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Zuivelsector verantwoordelijk voor 4 procent broeikasgasemissies

Linn Dumez

vrijdag 30 april 2010

 De zuivelsector zorgde in 2007 wereldwijd voor een uitstoot van 1969 miljoen ton CO2-equivalenten. Dat is goed voor 4 procent van alle broeikasgassen dat jaar uitgestoten door de mens. Tot die conclusie komt een nieuwe studie van het FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

In de studie worden alle emissies ten gevolge van de productie, verwerking en transport van zowel zuivelproducten als vlees geproduceerd van dieren afkomstig uit de zuivelsector meegerekend. Men neemt de hele zuivelketen in rekening, vanaf de productie en het transport van veevoer, pesticiden en meststoffen, over de emissies op het veebedrijf zelf, tot de verwerking en verpakking van de melk en het transport van melkproducten naar de distributie. Ook de emissies ten gevolge van de omzetting van bossen in sojaplantages is meegerekend.

Per kilogram melk of zuivelproduct schat de studie de uitstoot op 2,4 kg CO2-equivalenten. Methaan heeft met ongeveer 52 procent het belangrijkste aandeel in de klimaatimpact van de zuivelproductie. Stikstofoxiden zijn goed voor 27 procent in de industrielanden en 38 procent in ontwikkelingslanden. CO2 heeft in de industrielanden een hoger aandeel (21 procent) dan in de ontwikkelingslanden (10 procent). Die verschillen hebben te maken met de meest voorkomende productiesystemen (grasland of gemengd systeem) en met de klimaattypes (droog, vochtig en gematigd) in de verschillende regio’s. In Europa is de CO2-impact bijvoorbeeld groter dan in ontwikkelingslanden omwille van de hoge melkproductie en de energie-intensieve veevoerproductie.

 

De studie vormt een onderdeel van een programma dat opties voor het verminderen van de klimaatimpact onderzoekt en beoordeelt. Dezelfde studie zal men nu uitvoeren voor andere categorieën vee, zoals pluimvee en varkens. Ook een economische evaluatie van de verschillende maatregelen zal worden uitgevoerd. Het finale rapport wordt verwacht in 2011.