Hefbomen voor elektrische taxi’s

Beleidsaanbevelingen juni 2019

Formuleer duidelijke doelstellingen voor de uitfasering van fossiele verbrandingsmotoren binnen de taxisector. Vraag de taxisector vanaf 2025 geen nieuwe taxi’s met een fossiele verbrandingsmotor meer toe te voegen aan de vloot. Deze ambitie helder formuleren biedt perspectief aan de taxiondernemers en een houvast bij het beslissen over investeringen. 

Voorzie voldoende (snel)laadpalen exclusief voor elektrische taxi’s. Elektrische taxi’s moeten een voldoende hoge operationele inzetbaarheid halen om een rendabele businesscase te maken. Daarom is de nabijheid en beschikbaarheid van voldoende en hoogwaardige laadinfrastructuur essentieel. Dit bij voorkeur op plaatsen die interessant zijn voor taxi’s (bv. aan een station, in steden). 

  • Lokale overheden kunnen deze infrastructuur realiseren via (gedeeltelijke) eigen investeringen of door het stimuleren van investeringen door derden (marktpartijen, taxi-ondernemers). Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het ter beschikking stellen van publiek domein voor snellaadinfrastructuur en het actief in dialoog gaan met de aanbieders van deze infrastructuur. 
  • Steden kijken ook naar de Vlaamse overheid om financiële ondersteuning te geven voor de realisatie van snellaadpalen.

Geef taxibedrijven die kiezen voor elektrische taxi’s (tijdelijk) financiële ondersteuning. Als taxibedrijf brengt de overstap naar elektrische taxi’s vandaag een meerkost met zich mee. De aankoopprijs van een elektrisch voertuig is hoger dan die van een vergelijkbaar conventioneel voertuig. Het kostenplaatje remt ondernemers vandaag nog sterk af om over te stappen op e-taxi’s. Daarom pleiten we ervoor om gedurende een bepaalde periode enkele financiële ondersteuningsmaatregelen te voorzien. Een stad of gemeente kan ondernemers met een elektrische taxi vrijstellen van het betalen van de jaarlijkse retributie, een tijdelijke subsidie voorzien voor de aankoop van een elektrische taxi of de installatie van laadinfrastructuur financieel ondersteunen. Recent kondigde de Vlaamse regering aan dat de zero-emissiepremie ook beschikbaar wordt voor taxi-ondernemers. 

Geef e-taxiondernemers ook niet-financiële incentives. Om de operationele inzetbaarheid van e-taxi’s concurrentieel te maken met voertuigen met een verbrandingsmotor, kan aan e-taxi’s prioriteit of exclusiviteit gegeven worden. Dit kan door e-taxi’s voorrang te geven in de wachtrij aan de taxistandplaats of door een taxistandplaats exclusief voor e-taxi’s te voorzien. E-taxi’s zouden exclusief toegang kunnen krijgen tot bepaalde (emissiearme) stadsdelen en straten. Om de consument te helpen bewust te kiezen voor een zero-emissietaxi, moet het voertuig voldoende herkenbaar zijn. Daartoe moet het taxireglement aangepast worden om de zichtbaarheid van elektrische taxi’s te garanderen. Gemeenten kunnen bij het eigen taxigebruik bewust kiezen voor de elektrische taxi’s in de stad en zo zelf het goede voorbeeld geven.

Informeer, inspireer en begeleid taxiondernemers. Taxiondernemers staan vaak (nog) sceptisch ten opzichte van elektrische voertuigen, omdat dit een aanpassing van de bedrijfsvoering vraagt: een voertuig laden duurt langer dan het vol tanken. Heel wat technische aspecten zijn ook anders dan bij een conventionele verbrandingsmotor: hoe verloopt het laden, hoe ver kan het voertuig rijden, hoe kunnen ze zelf een invloed hebben op het rijbereik, en wat kost het om een taxionderneming te runnen met elektrische taxi’s? Het zijn vragen die vaak naar boven komen. Bij deze en andere zaken worden taxiondernemers best begeleid om de overstap goed te laten verlopen. Gemeenten kunnen hierin een faciliterende rol spelen door zelf informatiesessies te organiseren of externe partijen te vragen om dit te doen.