Denk- en werksessie voor BBL-leden: aanleg van infrastructuur voor de industrie en energie van de toekomst

Dinsdag 8 februari 2022 van 13u30 tot 16u30
Brussel
Jasper Wouters

De Vlaamse industrie en energiesector staat voor een immense uitdaging: de transitie naar CO2-neutraliteit in 2050.

Die transitie vereist niet enkel een grondige hervorming van de productieprocessen in de bedrijven zelf. Ze is daarenboven enkel mogelijk als we nieuwe productie-installaties en opslagsystemen bouwen voor hernieuwbare energie. Én als we bijkomende infrastructuur aanleggen om circulaire industriële grondstoffen en stromen van hernieuwbare energie te vervoeren. Dat betekent in praktijk de bouw van windmolens, zonnepaneelparken,  batterijparken, pijpleidingen, hoogspanningsleidingen,... 

Als Bond Beter Leefmilieu onderschrijven we de noodzaak van de transitie naar een CO2-neutrale energie en industrie. Ook vinden we het essentieel dat deze transitie in Vlaanderen zelf plaatsvindt zodat productie-eenheden niet verhuizen naar andere regio’s. 

Tegelijk beseffen we dat het bovenlokale milieubelang om deze transitie te ondersteunen en vorm te geven, kan botsen met lokale natuur- en milieubelangen. Want de aanleg van bijkomende productie-eenheden en infrastructuur kan leiden tot extra verharding van open ruimte, versnippering van natuurgebieden, verstoring van leefgebieden en trekroutes van dieren,... Tegelijk dienen zich ook kansen aan om op een gerichte manier de lokale natuur- en milieukwaliteit te verbeteren.

Omdat we in de toekomst meer en meer zullen moeten omgaan met deze dualiteit, willen we een aantal denk- en werksessies organiseren. Het doel is elkaar te informeren over concrete praktijkvoorbeelden én om tot concrete ideeën en en afspraken te komen. Zodat we de komende jaren beter kunnen anticiperen op concrete dossiers.

Een eerste sessie zal doorgaan op dinsdagnamiddag 8 februari.

Op het programma staan:

  • De strategische visie van Bond Beter Leefmilieu over de transitie naar een CO2-neutrale industrie en energieproductie in Vlaanderen.
  • Vier concrete praktijkvoorbeelden, toegelicht door experten uit het netwerk van Bond Beter Leefmilieu: (1) Ventilus, de hoogspanningsleiding van de kust naar Avelgem, (2) de leidingstraat tussen Antwerpen en het Rührgebied, (3) de Intentieverklaring voor windmolenparken en natuur op zee, en (4) het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’.
  • Een eerste ronde tafel om te capteren welke bezorgdheden en ideeën er leven.
  • Conclusies en voorstellen tot vervolgtraject.

Schrijf je nu in voor deze eerste denk- en werksessie, op dinsdagnamiddag 8 februari 2022.
Afhankelijk van de op dat moment geldende corona-maatregelen, zal de sessie online of fysiek in Brussel doorgaan.