Startevent Coalitie Duurzame Zakenreizen

Woensdag 21 september 2022 van 10u tot 13u
Brussel
Naomi Cambien

[For English, see below]

Als we iets positief over de coronapandemie kunnen zeggen, is het wel dat we met z’n allen grote sprongen hebben gezet op vlak van virtueel vergaderen. Organisaties investeerden massaal in digitalisering en we dompelden ons – met af en toe een grote zucht – onder in de wijde wereld van het Zoomen, Teamsen en Google Meeten. Ook nu onze bewegingsvrijheid terug is, willen veel organisaties niet terug naar het pre-corona reisbeleid: ze hebben namelijk geleerd dat het anders, efficiënter en goedkoper kan. Daarnaast staat de klimaatimpact steeds hoger op de agenda en ook daar vormen de zakenreizen een quick win. Steeds meer Belgische bedrijven stippelen daarom een duurzaam reisbeleid uit. Ze sterk in op de trein voor internationale verplaatsingen en verduurzamen hun vliegtuigreizen, bv. via het vermijden van indirecte vluchten.

Verenigd in een sterke coalitie

Om die voordelen te versterken en het duurzaam reizen naar een hoger niveau te tillen, verenigt Bond Beter Leefmilieu deze organisaties in een sterke coalitie. Zo maken de organisaties deel uit van een rijk netwerk en blijven ze steeds op de hoogte van good practices, nieuwe inzichten en voorbeelden uit het buitenland. Als coalitie maken we ook werk van een beter beleidskader dat duurzame zakenreizen meer kansen biedt. Op 21 september vindt het eerste event van de Coalitie Duurzame zakenreizen plaats.

Wordt er binnen je bedrijf of organisatie regelmatig gereisd? Werk je als duurzaamheidsmanager of ben je verantwoordelijk voor het reisbeleid? Wil je vrijblijvend horen wat onze coalitie kan betekenen en welke voordelen er verbonden zijn aan duurzame zakenreizen? Schrijf je dan zeker in!

Het programma

 • Ontvangst 9u30-10u
 • Introductie - Bond Beter Leefmilieu
 • Workshops 10u10-11u
  • Emissies van vliegreizen monitoren en rapporteren  – Willem Melis (Climate Neutral Group)
  • Good practices en drempels – Rondetafel door Jonas Van Bockhaven (The Shift)  
 • Presentaties 11u-12u
  • Een duurzaam reisbeleid met drie actiepunten – Kris Bachus (KULeuven)
  • Versneld naar een duurzame toekomst voor de luchtvaart – Denise Auclair (Transport & Environment)
  • Coalitie Anders Reizen in Nederland – Hugo Houppermans (Anders Reizen)
 • Netwerklunch 12u-13u

 
Praktisch

 • Waar? Accenture (Gare Maritime), Picardstraat 11, Brussel
 • Wanneer? Woensdag 21 september, 10u-13u
 • Hoe inschrijven? Inschrijven is gratis, en kan via deze link.
 • Voertaal? Engels. Er wordt geen Nederlandse vertaling voorzien.

 

[English version]

Kick-off event Coalition for Sustainable Business Travel: Registration open!

If there is one positive thing we can say about the corona pandemic, it is that we all made great improvements regarding virtual meetings. Organisations invested massively in digitalisation and we immersed ourselves in the wide world of Zoom, Teams and GoogleMeet. Even now that our freedom of movement has returned, many organisations do not want to go back to the pre-corona travel policy: they have learned that things can be done differently, more efficiently and with lower costs. In addition, organisations want to reduce their climate impact more than ever and  business travel can be a quick win to do so. More and more Belgian companies are therefore developing a sustainable travel policy. They prioritise the train for international meetings and make their air travel more sustainable, e.g. by avoiding indirect flights.

United in a strong coalition

In order to reinforce these advantages and push sustainable travel forward, Bond Beter Leefmilieu unites these organisations in a strong coalition. As such, the organisations create a rich network and stay up to date with good practices, new insights and examples from abroad. As a coalition, we also work towards a better policy framework that offers more opportunities for sustainable business travel. The first event of the Sustainable Business Travel Coalition takes place on 21 September.

Is your company or organization internationally active? Do you work as a sustainability manager or are you responsible for the travel policy? Want to learn more about our coalition and the benefits of sustainable business travel? Come to our event and register here!

The programme

 • Reception 9h30-10h
 • Introduction - Bond Beter Leefmilieu
 • Workshops 10.10-11.00
  • Monitoring and reporting air travel emissions - Willem Melis (Climate Neutral Group)
  • Good practices and challenges - Roundtable by Jonas Van Bockhaven (The Shift)  
 • Presentations 11h-12h
  • A sustainable travel policy with three action points - Kris Bachus (KULeuven)
  • Accelerating a sustainable future for aviation - Denise Auclair (Transport & Environment)
  • Coalition Anders Reizen in the Netherlands - Hugo Houppermans (Anders Reizen)
 • Networking lunch 12h-13h

Practicalities

 • Where? Accenture (Gare Maritime), Picardstraat 11, Brussels
 • When? Wednesday 21 September, 10am-1pm
 • How to register? Registration is free, and can be done via this link.
 • Language? This is an English speaking event.