Algemene vergadering, bestuursorgaan, dagelijks bestuur en bijzondere gevolmachtigden | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Algemene vergadering, bestuursorgaan, dagelijks bestuur en bijzondere gevolmachtigden

De algemene vergadering

Van elke lidvereniging kan er één afgevaardigde deelnemen aan onze algemene vergadering, die het hoogste gezag is van BBL Vlaanderen vzw en het beleid bepaalt. Elk voorjaar komt de algemene vergadering samen om, onder andere, de jaarplanning, begroting, het financiële verslag en de toetreding van nieuwe leden te bespreken. 

Het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is onze sparringpartner die we 5 keer per jaar raadplegen. Samen werpen we een kritische blik op het dagelijks management van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, en op de strategische doelen en de operationele invulling ervan, zodat we nog efficiënter aan een duurzame toekomst kunnen bouwen. 

Het bestuursorgaan telt 17 leden die elk hun eigen knowhow rond de tafel brengen. Twee derde van de bestuurders wordt voorgedragen door onze lidverenigingen en heeft een uitgebreide expertise op vlak van duurzaamheid. Een derde bestaat uit onafhankelijke bestuurders, zij maken deel uit van het bestuursorgaan omwille van hun specifieke deskundigheid (inhoudelijk, financieel/fiscaal, juridisch). De bestuursfuncties van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zijn politiek onafhankelijk. 

De bestuurders treden collectief op als college. Individuele bestuurders hebben in principe geen specifieke interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De leden van het bestuursorgaan zetelen onbezoldigd.

Het bestuursorgaan wordt voor een termijn van 3 jaar verkozen door de leden van de algemene vergadering. De meest recente beslissingen van de algemene vergadering omtrent het ontslag, de benoeming en herbenoeming van leden van het bestuursorgaan werden genomen op 7 november 2019 . Je kan het officiële document hier raadplegen (publicatiedatum 12/12/2019).

De leden van ons bestuursorgaan

 • Voorzitter
  • Vera Dua  - onafhankelijk bestuurder
 • Ondervoorzitter
  • Barbara Janssens, bestuurder voorgedragen door Netwerk Bewust Verbruiken vzw
 • Secretaris
  • Ingrid Fizgal, bestuurder voorgedragen door Limburgs Landschap vzw
 • Penningmeester
  • Frederik Matthijs, onafhankelijk bestuurder
 • Bestuurders
  • Anke Geeraerts, (waarnemend) bestuurder voorgedragen door Natuurpunt vzw
  • August Feyen, voorgedragen door Limburgse Milieukoepel vzw
  • Bert De Somviele, voorgedragen door Bos+ vzw
  • Bruno Verbeeck, voorgedragen door Ecolife vzw
  • Chris Jacobson, onafhankelijk bestuurder
  • Dirk Vercammen, onafhankelijk bestuurder
  • Erik Paredis, onafhankelijk bestuurder
  • Paul Van Daele, voorgedragen door Vogelbescherming Vlaanderen
  • Jan Vannoppen, voorgedragen door Velt vzw
  • Jo Van Cauwenberghe, voorgedragen door Goodplanet vzw
  • Katty De Wilde, voorgedragen door West-Vlaamse Milieufederatie
  • Maura Ryckebusch, voorgedragen door JNM vzw
  • Sofie Luyten, voorgedragen door WWF

Directie, dagelijks bestuur en bijzondere gevolmachtigden

In principe vertegenwoordigt het bestuursorgaan de vzw. In de praktijk kan een bestuursorgaan beslissen dat de vzw in bepaalde gevallen mag worden vertegenwoordigd door bepaalde personen. Zo heeft het bestuursorgaan van BBL Vlaanderen vzw operationele bevoegdheden toegekend aan de tweekoppige directie. 

Algemeen directeur Danny Jacobs en zakelijk directeur Miranda Vankerk zijn gemachtigd om, elk alleen, gezamenlijk of als college, op te treden als dagelijks bestuur van de vzw, voor zowel de interne beslissingsbevoegdheid als de externe vertegenwoordigingsmacht wat dat dagelijks bestuur betreft.

Beiden treden ook op als bijzondere gevolmachtigden van de vzw en hebben bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen.

De delegaties van bevoegdheden zijn opgenomen in een delegatiematrix en vastgelegd in het intern reglement van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw.

De dagelijks destuurders en de bijzonder gevolmachtigden werden aangesteld door het bestuursorgaan op 7 november 2019. Je kan het officiële document hier raadplegen (publicatiedatum 12/12/2019).