Partners | Bond Beter Leefmilieu

Partners

Waarom richt Bond Beter Leefmilieu zich ook naar bedrijven?

We werken samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening. We maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken.

Bepaalde bedrijven zijn dus voor ons een cruciale factor in tal van transities. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor.

 

BBL en bedrijven: waar ontmoeten ze elkaar?

We gaan heel uiteenlopende interacties aan met bedrijven.

In tal van adviesraden en commissies adviseren BBL en werkgeversorganisaties (VBO, VOKA) het beleid van de federale en Vlaamse overheid.

In organisaties als The Shift zetten we samen met groepen van bedrijven gerichte samenwerkingen en partnerships op, gericht op het verduurzamen van de samenleving.

BBL investeert zelf in het opzetten van bedrijfsnetwerken. Een voorbeeld. Via Energy Saving Pioneers geven we impulsen aan overheden om meer werk te maken van een beleid gericht op energie-efficiëntie en -besparing.

We zetten ook concrete projecten op om bepaalde segmenten van het bedrijfsleven een duw in de rug te geven. Een voorbeeld. Via Clean power for taxis ondersteunen we de sector om 10% van de taxivloot tegen 2020 elektrisch te laten rijden.

We geven ook strategisch advies aan bedrijven, zodat ze hun transitie-uitdagingen kunnen aangaan. Enkele voorbeelden. Elia adviseerden we op het terrein rond de aanleg van nieuwe hoogspanningsleidingen. Fluvius - de fusie van Infrax en Eandis - ondersteunen we in het uitzetten van hun strategische lijnen gericht op toekomstgerichte investeringen.

 

Welke richtlijnen hanteert BBL bij het aangaan van specifieke samenwerking met bedrijven?

In een beperkt aantal gevallen gaat BBL met een bedrijf over een langere periode een samenwerking in de diepte of de breedte aan. Dit omdat we er van overtuigd zijn dat we samen heel wat maatschappelijk resultaten kunnen behalen. Maar dat we hier ook de nodige tijd moeten voor uittrekken: om elkaar beter te leren kennen, om inhoudelijke lijnen uit te zetten, om samen operationele activiteiten te gaan ontwikkelen.

Hiervoor gaan we niet over één nacht ijs. In 2012 ontwikkelden we samen met tientallen milieu- en natuurverenigingen richtlijnen om doordachte samenwerkingsverbanden met bedrijven aan te gaan:

 • we waken erover dat bedrijven aan hun wettelijke verplichtingen voldoen in het bijzonder inzake milieu, arbeidsrechten en mensenrechten;

 • we waken erover dat bedrijven in hun communicatie (informatie, reclame, branding) op weloverwogen wijze omspringen met het milieu, andere maatschappelijke thema’s en de samenwerking met ons;

 • we bewaren ten allen tijde onze onafhankelijkheid;

 • we zijn steeds open en transparant over onze aangegane samenwerking met bedrijven

 • onze samenwerking met bedrijven is eindig in de tijd en opzegbaar;

 • we hebben binnen de milieu- en natuursector respect voor elkeens keuze mbt de samenwerking die organisaties aangaan met bedrijven

Sectorrichtijnen milieubeweging

 

Hanteert BBL nog bijkomende principes bij het aangaan van samenwerking met bedrijven?

Sedert 2013 hanteert BBL bovendien nog een eigen ethisch charter. In dit charter passen we de sectorrichtlijnen toe en nemen we volgende specifieke principes op die BBL als organisatie wenst toe te passen in de samenwerking met bedrijven, met name BBL en het bedrijf:

 • respecteren elkaars missie en visie.

 • leven de bestaande rechtsregels na

 • vinden accountability en naleving belangrijk.

 • hechten belang aan transparantie en coherentie.

 • respecteren elkaars autonomie, onafhankelijkheid en belangen.

 • hechten belang aan dialoog.

Alle bedrijven met wie we een partnership aangaan, net als alle sponsors van de projecten en campagnes van BBL, onderschrijven het ethisch charter.

 

Structurele partnerships van BBL

Fluvius onderschrijft, net als voortaan alle sponsors van de projecten en campagnes van BBL, het ethisch charter. 

Vindt jouw bedrijf een duurzame samenleving en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen echt belangrijk? Dan vind je in Bond Beter Leefmilieu een voortrekker en mogelijke partner. Contacteer ons om met gebundelde krachten een duurzame toekomst waar te maken. Welke toekomst BBL voor ogen houdt, vind je alvast in onze lange termijnvisie.

 

Bond Beter Leefmilieu werkt al jaren tevreden samen met accountant 'De Blay & Partners: