Bond Beter Leefmilieu zoekt Beleidsmedewerker energie-efficiëntie en groene warmte

Betaalde job Voltijds
Brussel
Benjamin Clarysse
Solliciteren tot

Onze missie

BBL verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers reiken wij burgers, bedrijven en overheden concrete, haalbare en innovatieve oplossingen aan voor milieubelastende activiteiten. Zo initiëren, stimuleren en versnellen we de transitie naar een duurzame samenleving. Want we willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen leeft zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. Consumenten inspireren en activeren we met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

Onze personeelsvisie

BBL biedt een aangename, inspirerende en stimulerende werkplek. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich blijvend kunnen ontplooien. We moedigen de medewerkers aan om verantwoordelijkheid op te nemen en we werken aan een sfeer van vertrouwen en vrijheid om het werk zelf te organiseren. We kiezen ervoor om binnen deze context expliciet aandacht te besteden aan een evenwicht tussen professionele en privé-ambities. We waarderen collegialiteit, inbreng, inzet en de diverse talenten binnen het team.

De inhoudelijke werking van BBL?

De inhoudelijke werking van BBL richt zich op 5 maatschappelijke transities om de volledig hernieuwbare, circulaire economie vorm te geven: industrie, transport, gebouwen & bebouwde omgeving, energie en landbouw & voeding. Ze doet dat via project- en beleidswerk (studiewerk, visievorming, adviesverlening, beleidsoverleg, opiniëring en netwerking). Bij de beleidswerking ligt de voornaamste focus op het Vlaamse beleid, maar we hebben ook oog voor Europese en federale ontwikkelingen. Ook ondernemingen of maatschappelijke organisaties met een grote impact op de transities zijn voorwerp van het beleidswerk.

Waarom inzetten op transitie gebouwen en bebouwde omgeving?

Vlaanderen kent een verrommelde ruimtelijke ordening, veel omgevingshinder en een slechte energieprestatie van haar gebouwen. Deze uitdagingen hebben nood aan een geïntegreerde aanpak. Energiepositieve, gezonde gebouwen in de woonkernen - vervaardigd uit biogebaseerde materialen die in de kringloop blijven - moeten de ruggengraat van een duurzame bebouwde omgeving vormen. 

Om het materialen- en ruimtegebruik verder te optimaliseren, spelen onder andere nieuwe vormen van wonen, werken en ontspannen een belangrijke rol. De bebouwde omgeving is pas echt een leefomgeving als groenblauwe netwerken ze doorkruisen en er voldoende kwalitatieve publieke ruimte is, zonder omgevingshinder van lawaai, luchtvervuiling of zwerfvuil.

Wat ga je bij ons doen als beleidsmedewerker energie-efficiëntie en groene warmte?

BBL zoekt een gedreven medewerker om haar beleidswerk rond de decarbonisering van gebouwen uit te voeren en het thema binnen het bredere publieke debat op de agenda te zetten. Je maakt deel uit van het team transitiethema’s, bestaande uit beleids- en projectmedewerkers. Je rapporteert aan de coördinator beleid en projectwerking, die het team transitiethema’s aanstuurt.

Resultaatsgebieden

Je neemt een actieve rol op in de verschillende overleg- en adviesfora rond de thema’s energie-efficiëntie en hernieuwbare warmte. Je legt contacten en stemt af met middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en met de overheid. Je volgt de relevante wetgeving en formuleert adviezen en beleidsvoorstellen zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau. Je werkt mee aan campagnes en acties om dit alles in de de verf te zetten.

Concrete prioriteiten zijn onder meer: 

 • Diepgaande energierenovaties voor iedereen
 • De omslag van verwarmen via stookolie en aardgas naar hernieuwbare oplossingen als warmtenetten en warmtepompen
 • Luchtvervuiling door houtstook
 • Slimme en flexibele energienetten voor een klimaatneutrale toekomst
 • De rol van waterstof, biogas en biomethaan in de energietransitie

Jouw verantwoordelijkheden en taken

 • Je verwerft inhoudelijke kennis en inzichten in de maatschappelijke en politieke context en ontwikkelingen rond het thema energie
 • Je verdiept de visie van BBL en werkt een coherente strategie uit met het oog op het realiseren van concrete beleidsdoelstellingen of -projecten. 
 • Je bouwt netwerken uit met doelgroepen of met partners om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Je bundelt de kennis en standpunten binnen de milieubeweging rond duurzaam bouwen en renoveren en brengt die binnen bij het beleid.
 • Je hanteert een mix van beleidsbeïnvloedende instrumenten, zoals het formuleren van beleidsvoorstellen en adviezen, onderhandelen met betrokken actoren en het inhoudelijke ondersteunen bij het ontwikkelen van beleids- of bewegingsgerichte projecten en campagnes.
 • Je vertolkt de stem van BBL in het maatschappelijk debat door het formuleren van doordachte oplossingen voor de transitie naar een hernieuwbaar energiesysteem en een duurzame bebouwde omgeving. Je geeft presentaties, treedt in debat met andere actoren en staat  de media te woord over je thema.
 • Je bent mee een drijvende kracht achter de verdere uitbouw van de thema’s energie-efficiëntie en groene warmte in de globale werking van BBL. Vanuit je kennis en inzicht op beleidsvlak werk je binnen het team transitiethema’s samen met collega’s aan een coherente strategie om de concrete activiteiten, projecten en campagnes van BBL af te stemmen op het lobbywerk en omgekeerd.
 • Je beheert het secretariaat van de Energy Saving Pioneers (ESP), een coalitie van voorlopers in energiebesparing. ESP informeert beleidsmakers over de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing en ijvert voor een ambitieus energiebesparingsbeleid in ons land. Je koppelt energiebesparingsbeleid terug met de leden en zet hun bezorgdheden en ervaringen onder de aandacht bij beleidsmakers.

Jouw profiel en competenties

 • Je bezit bij voorkeur een universitair of gelijkgesteld diploma. Relevante werkervaring is een vereiste. 
 • Je hebt ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden of processen waarbij meerdere actoren betrokken zijn.
 • Vanuit je interesse en ervaring en eventueel opleidingsachtergrond ben je in staat om de nodige actuele kennis te beheersen over gebouwen en de bebouwde omgeving en deze op een strategische manier in te zetten bij beleidsbeïnvloeding. 
 • Kennis van beleid en regelgeving op gebied van energie en renovaties is een pluspunt.
 • Inzicht in het besluitvormingsproces bij regionale, federale en Europese overheden is een pluspunt.
 • Inzicht in de economische dimensie van de bouwsector geldt als een pluspunt.
 • Je bent sterk in visievorming, strategisch denken, analyse van politieke/maatschappelijke posities. Je bent sterk in onderhandelen en netwerking.
 • Je kunt op onafhankelijke wijze resultaatgericht werken.  
 • Je hebt de nodige communicatieve vaardigheden, zowel in rechtstreekse contacten, groepsbijeenkomsten als via schriftelijke communicatie. Je beschikt over een vlotte pen en hebt het nodige synthesevermogen.
 • Je beschikt over een gezonde groepsgeest, weet meerwaarde te halen uit het werken met een multidisciplinair team, je neemt initiatief, je kan planmatig en zelfstandig werken en je bent flexibel van aard. Je hebt organisatie- en coördinatietalent. 
 • Je bent een echte teamwerker die erin slaagt om mensen vanuit verschillende functionele rollen te laten samenwerken. 
 • Je bent stressbestendig.

Ons aanbod

 • Voltijdse tewerkstelling met een contract onbepaalde duur.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • De hoogte van het voltijds bruto jaarloon is afhankelijk van relevante ervaring (+/- 33.000 euro bruto/jaar bij 1 jaar barema-anciënniteit; 35.500 euro bruto/jaar bij 5 jaar barema-anciënniteit; 40.000 euro bruto/jaar bij 10 jaar barema-anciënniteit), gratis woonwerkvervoer (openbaar vervoer), fietsvergoeding, extralegale vakantiedagen, flexibele werkuren.
 • Structureel telewerken 1 dag / week. (Telewerk-regime tijdens Corona epidemie: van verplicht tot 2 à 3 dagen thuiswerk, 1 à 2 dagen op kantoor).
 • Je maakt deel uit van een gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Praktisch

Heb je interesse? Stuur dan ten laatste op 20 januari 2021 om 12u jouw motivatiebrief en CV als bijlage en met jouw naam in de titel naar solliciteren@bblv.be t.a.v. Benjamin Clarysse, coördinator beleid en projectwerking. Geef ook duidelijk in het onderwerp van de mail aan dat je solliciteert voor de functie Beleidsmedewerker energie-efficiëntie en groene warmte. Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die vanop afstand kan worden afgelegd tussen 22 en 24 januari. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op 29 januari in de voormiddag in de kantoren van Bond Beter Leefmilieu of online via videoconferentie (nog te bepalen n.a.v. corona).