Bond Beter Leefmilieu zoekt Beleidsmedewerker milieufiscaliteit en klimaat

Betaalde job Voltijds
Brussel
Benjamin Clarysse
Solliciteren tot

Onze missie

BBL verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers reiken wij burgers, bedrijven en overheden concrete, haalbare en innovatieve oplossingen aan voor milieubelastende activiteiten. Zo initiëren, stimuleren en versnellen we de transitie naar een duurzame samenleving. Want we willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen leeft zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. Consumenten inspireren en activeren we met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

Onze personeelsvisie

BBL biedt een aangename, inspirerende en stimulerende werkplek. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich blijvend kunnen ontplooien. We moedigen de medewerkers aan om verantwoordelijkheid op te nemen en we werken aan een sfeer van vertrouwen en vrijheid om het werk zelf te organiseren. We kiezen ervoor om binnen deze context expliciet aandacht te besteden aan een evenwicht tussen professionele en privé-ambities. We waarderen collegialiteit, inbreng, inzet en de diverse talenten binnen het team.

De inhoudelijke werking van BBL?

De inhoudelijke werking van BBL richt zich op 5 maatschappelijke transities om de volledig hernieuwbare, circulaire economie vorm te geven: industrie, transport, gebouwen & bebouwde omgeving, energie en landbouw & voeding. Ze doet dat via project- en beleidswerk (studiewerk, visievorming, adviesverlening, beleidsoverleg, opiniëring en netwerking). Bij de beleidswerking ligt de voornaamste focus op het Vlaamse beleid, maar we hebben ook oog voor Europese en federale ontwikkelingen. Ook ondernemingen of maatschappelijke organisaties met een grote impact op de transities zijn voorwerp van het beleidswerk.

Wat ga je bij ons doen als beleidsmedewerker klimaat en milieufiscaliteit?

Als beleidsmedewerker milieufiscaliteit (70%) en klimaat (30%) werk je transversaal over verschillende thema’s heen. Fiscaliteit is een belangrijke hefboom om tal van sectoren een impuls naar meer duurzaamheid te geven. Je ondersteunt je collega’s op enkele cruciale dossiers en stoffeert hun werking met goed onderbouwde analyses.

Ook klimaat is een transversaal domein. Je bewaakt het overzicht over de Belgische en Vlaamse klimaatdoelstellingen in het kader van het klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal en maakt samen met je collega’s de vertaalslag naar welke structurele hervormingen nodig zijn binnen de verschillende thema’s om die doelstellingen te halen. Daarnaast werk je samen met onze partnerorganisaties in de Klimaatcoalitie rond het federale, Europese en internationale klimaatbeleid en focus je zelf op het Vlaamse klimaatplan 2030.

BBL zoekt een gedreven medewerker om het beleidswerk rond deze uitdagingen uit te voeren en de thema’s milieufiscaliteit en klimaat binnen het bredere publieke debat op de agenda te zetten. Je maakt deel uit van het team transitiethema’s, bestaande uit beleids- en projectmedewerkers. Je rapporteert aan de coördinator beleid en projectwerking, die het team transitiethema’s aanstuurt.

Resultaatsgebieden

Je neemt een actieve rol op in de verschillende overleg- en adviesfora’s die klimaat en fiscaliteitsdossiers behandelen. Je legt contacten en stemt af met middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en met de overheid. Je volgt de relevante wetgeving en formuleert adviezen en beleidsvoorstellen zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau. Je werkt mee aan campagnes en acties om dit alles in de de verf te zetten.

Concrete prioriteiten rond milieufiscaliteit (70%) en overheidsfinanciering zijn onder meer:

 • De federale klimaattaxshift als onderdeel van de bredere fiscale hervorming, afbouwplan fossiele subsidies waaronder de uitfasering van de salariswagens, tankkaarten, subsidiëring van de luchtvaart en fiscaal voordeel voor professionele diesel
 • Het Europese emissiehandelssysteem (ETS) en de besteding van de middelen van het klimaatfonds
 • Het in kaart brengen en opvolgen van de nodige investeringen om de klimaatdoelstellingen te realiseren (bv. in openbaar vervoer en deelmobiliteit, investeringsplannen van de netbeheerders, voorfinanciering van renovaties, etc.) en het opvolgen van het Recovery and Resilience Fund.
 • Het opvolgen en vergroenen van milieutaksen (bv. vliegtaks, Jaarlijkse Verkeersbelasting, Belasting op Inverkeersstelling, etc.)
 • Financiering van de Vlaamse gemeenten

Concrete prioriteiten voor klimaat (30%) zijn onder meer: 

 • Aanscherping van het Vlaamse en federale energie en klimaatplan 2030 naar aanleiding van de nieuwe Europese -55% doelstellingen
 • Opvolging van de internationale klimaattoppen (COPs) en de Belgische en Vlaamse posities 
 • Opvolgen van de politieke werkgroep binnen de Klimaatcoalitie
 • Ondersteuning van het netwerkteam bij mobilisaties van de milieubeweging rond klimaat

Jouw verantwoordelijkheden en taken

 • Je verwerft inhoudelijke kennis en inzichten in de maatschappelijke en politieke context en ontwikkelingen rond klimaat en milieufiscaliteit.
 • Je verdiept de visie van BBL en werkt een coherente strategie uit met het oog op het realiseren van concrete beleidsdoelstellingen of -projecten. 
 • Je bouwt netwerken uit met doelgroepen of met partners om de beleidsdoelstellingen te realiseren. 
 • Je hanteert een  mix van beleidsbeïnvloedende instrumenten, zoals het formuleren van beleidsvoorstellen en adviezen, onderhandelen met betrokken actoren en het inhoudelijke ondersteunen bij het ontwikkelen van beleids- of bewegingsgerichte projecten en campagnes.
 • Je vertolkt de stem van BBL in het maatschappelijk debat door het formuleren van doordachte oplossingen voor de transitie naar een hernieuwbare en circulaire economie. Je geeft presentaties, treedt in debat met andere actoren en staat  de media te woord over klimaat en milieufiscaliteit.
 • Je ondersteunt de globale werking van BBL rond economische topics. Vanuit je kennis en inzicht op beleidsvlak werk je binnen het team transitiethema’s samen met collega’s aan een coherente strategie om de concrete activiteiten, projecten en campagnes van BBL af te stemmen op het lobbywerk en omgekeerd.
 • Je bent projectmanager voor BBL van het Europese project Life ETX. Je bouwt de capaciteit van het Vlaamse middenveld op rond ETS en communiceert zowel naar het brede publiek als naar beleidsmakers over het emissiehandelssysteem en koolstoftarifering.

Jouw profiel en competenties

 • Je bezit een universitair of gelijkgesteld diploma in de economische wetenschappen; beleidseconomie; handelswetenschappen fiscaliteit; of andere opleiding met een duidelijke economisch-fiscale focus. Relevante werkervaring is een vereiste. 
 • Je hebt ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden of processen waarbij meerdere actoren betrokken zijn.
 • Vanuit je interesse en ervaring en eventueel opleidingsachtergrond ben je in staat om de nodige actuele kennis te beheersen over klimaat, fiscaliteit en economie en deze op een strategische manier in te zetten bij beleidsbeïnvloeding. 
 • Kennis van beleid en regelgeving op gebied van klimaat, fiscaliteit, overheidsfinanciën... is een pluspunt.
 • Inzicht in het besluitvormingsproces bij regionale, federale en Europese overheden is een pluspunt.
 • Inzicht in de economische dimensie van de klimaattransitie geldt als een sterk pluspunt.
 • Je bent sterk in visievorming, strategisch denken, analyse van politieke/maatschappelijke posities. Je bent sterk in onderhandelen en netwerking.
 • Je kunt op onafhankelijke wijze resultaatgericht werken. 
 • Je hebt de nodige communicatieve vaardigheden, zowel in rechtstreekse contacten, groepsbijeenkomsten als via schriftelijke communicatie. Je beschikt over een vlotte pen en hebt het nodige synthesevermogen.
 • Je beschikt over een gezonde groepsgeest, weet meerwaarde te halen uit het werken met een multidisciplinair team, je neemt initiatief, je kan planmatig en zelfstandig werken en je bent flexibel van aard. Je hebt organisatie- en coördinatietalent. 
 • Je bent een echte teamwerker die erin slaagt om mensen vanuit verschillende functionele rollen te laten samenwerken. 
 • Je bent stressbestendig.

Ons aanbod

 • Voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Voltijds uurrooster van 35 uur.
 • De hoogte van het jaarloon bij een voltijdse tewerkstelling is afhankelijk van relevante ervaring (+/- 37.000 euro bruto/jaar bij 1 jaar barema-anciënniteit; +/- 41.000  euro bruto/jaar bij 5 jaar barema-anciënniteit; +/- 46.000 euro bruto/jaar bij 10 jaar barema-anciënniteit). 
 • 100% terugbetaald woon-werkverkeer (openbaar vervoer en fietsvergoeding).
 • Extralegale vakantiedagen, flexibele werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. 
 • We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, handicap, etniciteit of nationaliteit. We verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Praktisch

Heb je interesse? Stuur dan ten laatste op 20 juni 2021 jouw motivatiebrief en CV als bijlage en met jouw naam in de titel naar solliciteren@bblv.be t.a.v. Benjamin Clarysse, coördinator beleid en projectwerking. Geef ook duidelijk in het onderwerp van de mail aan dat je solliciteert voor de functie Beleidsmedewerker klimaat en groene fiscaliteit. Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die van op afstand kan worden afgelegd tussen 23 en 25 juni 2021. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op 2 juli 2021 in de kantoren van Bond Beter Leefmilieu.