Bond Beter Leefmilieu zoekt Beleidsmedewerker transport

Betaalde job Voltijds
Brussel
Benjamin Clarysse
Solliciteren tot

Onze missie
BBL verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers reiken wij burgers, bedrijven en overheden concrete, haalbare en innovatieve oplossingen aan voor milieubelastende activiteiten. Zo initiëren, stimuleren en versnellen we de transitie naar een duurzame samenleving. Want we willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen leeft zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid. We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. Consumenten inspireren en activeren we met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

Onze personeelsvisie
BBL biedt een aangename, inspirerende en stimulerende werkplek. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich blijvend kunnen ontplooien. We moedigen de medewerkers aan om verantwoordelijkheid op te nemen en we werken aan een sfeer van vertrouwen en vrijheid om het werk zelf te organiseren. We kiezen ervoor om binnen deze context expliciet aandacht te besteden aan een evenwicht tussen professionele en privé-ambities. We waarderen collegialiteit, inbreng, inzet en de diverse talenten binnen het team.

De inhoudelijke werking van BBL?
De inhoudelijke werking van BBL richt zich op 5 maatschappelijke transities om de volledig hernieuwbare, circulaire economie vorm te geven: industrie, transport, gebouwen & bebouwde omgeving, energie en landbouw & voeding. Ze doet dat via project- en beleidswerk (studiewerk, visievorming, adviesverlening, beleidsoverleg, opiniëring en netwerking). Bij de beleidswerking ligt de voornaamste focus op het
Vlaamse beleid, maar we hebben ook oog voor Europese en federale ontwikkelingen. Ook ondernemingen of maatschappelijke organisaties met een grote impact op de transities zijn voorwerp van het beleidswerk.

Waarom inzetten op transport?
● In Vlaanderen is transport verantwoordelijk voor 35% van de niet-ETS CO2-emissies en een van de belangrijkste uitstoters van vervuilde lucht. Om emissievrije en gezonde steden te creëren, is een beperking van het aantal transportkilometers met gemotoriseerd wegverkeer noodzakelijk. Het verbeteren van de ruimtelijke ordening staat daarbij met stip op één. Daarnaast moet ook de omslag naar emissievrije en gedeelde voertuigen, openbaar vervoer en zachte vervoersmodi prioriteit krijgen.
● De lucht- en scheepvaartsector kunnen de omslag naar nuluitstoot enkel maken mits een sterk beleidskader en schonere technologieën. Kortere en circulaire industriële productieketens moeten de nood aan goederentransport verminderen. Het internationale spoorvervoer van goederen en personen versterken, blijkt ook een cruciaal puzzelstuk.

Wat ga je bij ons doen als beleidsmedewerker transport?
BBL zoekt een gedreven medewerker om haar beleidswerk rond deze uitdaging uit te voeren. Daarbij zet je nieuwe uitdagingen op de publieke agenda en stuw je de actuele politieke dossiers en klimaatneutrale en circulaire oplossingen. Je maakt deel uit van het team transitiethema’s, bestaande uit beleids- en projectmedewerkers. Je rapporteert aan de coördinator beleid en projectwerking, die het team transitiethema’s aanstuurt.

Resultaatsgebieden
Je neemt een actieve rol op in de verschillende overleg- en adviesfora (MORA, Minaraad, FRDO) rond het thema transport. Je legt contacten en stemt af met middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en met de overheid. Je volgt de relevante wetgeving en formuleert adviezen en beleidsvoorstellen zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau. Je werkt mee aan campagnes en acties om dit alles in de verf te zetten.

Concrete prioriteiten zijn onder meer:
● Beperking van de kilometers door middel van kernversterking, modal shift, taxatie en lokale/regionale circulaire productie.
● Doorbraak van elektrische personenwagens en de nodige (laad)infrastructuur. Uitfasering verbrandingsmotoren tegen 2030.
● Technologische oplossingen formuleren voor het emissievrij maken van het zwaar vrachtverkeer en de lucht- en scheepvaart via aangepaste technologieën (waterstof, electrofuels, ammonia).
● Invoering van (Ultra) Lage Emissiezones.
● Federale beheersovereenkomst met de NMBS, de toekomstvisie voor het spoor en het verbeteren van het (inter)nationaal treinaanbod.
● Tegengaan van valse klimaatoplossingen als CNG/LNG en niet duurzame biobrandstoffen.
● Samenwerken met onze lidorganisaties rond openbaar vervoer, wandelinfrastructuur, fiets en gedeelde mobiliteit.

Jouw verantwoordelijkheden en taken
● Je verwerft inhoudelijke kennis en inzichten in de maatschappelijke en politieke context en ontwikkelingen rond het thema transport.
● Je verdiept de visie van BBL en werkt een coherente strategie uit met het oog op het realiseren van concrete beleidsdoelstellingen of -projecten.
● Je bouwt netwerken uit met doelgroepen of met partners om de beleidsdoelstellingen te realiseren.
● Je hanteert een mix van beleidsbeïnvloedende instrumenten, zoals het formuleren van beleidsvoorstellen en adviezen, onderhandelen met betrokken actoren en het inhoudelijke ondersteunen bij het ontwikkelen van beleids- of bewegingsgerichte projecten en campagnes.
● Je vertolkt de stem van BBL in het maatschappelijk debat door het formuleren van doordachte oplossingen voor de transitie naar een duurzame mobiliteit. Je geeft presentaties, treedt in debat met andere actoren en staat de media te woord over het thema transport.
● Je bent mee een drijvende kracht achter de verdere uitbouw van het thema transport in de globale werking van BBL. Vanuit je kennis en inzicht op beleidsvlak werk je binnen het team transitiethema’s samen met collega’s aan een coherente strategie om de concrete activiteiten, projecten en campagnes van BBL af te stemmen op het lobbywerk en omgekeerd.

Jouw profiel en competenties
● Je bezit bij voorkeur een universitair of gelijkgesteld diploma. Relevante werkervaring is een vereiste.
● Je hebt ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden of processen waarbij meerdere actoren betrokken zijn.
● Vanuit je interesse en ervaring en eventueel opleidingsachtergrond ben je in staat om de nodige actuele kennis te beheersen over transport en deze op een strategische manier in te zetten bij beleidsbeïnvloeding.
● Kennis van beleid en regelgeving op gebied van mobiliteit is een pluspunt.
● Inzicht in het besluitvormingsproces bij regionale, federale en Europese overheden is een pluspunt.
● Inzicht in de economische dimensie van de omslag naar een duurzaam mobiliteitssysteem geldt als een sterk pluspunt.
● Je bent sterk in visievorming, strategisch denken, analyse van politieke/maatschappelijke posities. Je bent sterk in onderhandelen en
netwerking.
● Je kunt op onafhankelijke wijze resultaatgericht werken.
● Je hebt de nodige communicatieve vaardigheden, zowel in rechtstreekse contacten, groepsbijeenkomsten als via schriftelijke communicatie. Je beschikt over een vlotte pen en hebt het nodige synthesevermogen.
● Je beschikt over een gezonde groepsgeest, weet meerwaarde te halen uit het werken met een multidisciplinair team, je neemt initiatief, je kan planmatig en zelfstandig werken en je bent flexibel van aard. Je hebt organisatie- en coördinatietalent.
● Je bent een echte teamwerker die erin slaagt om mensen vanuit verschillende functionele rollen te laten samenwerken.
● Je bent stressbestendig.

Ons aanbod
● Voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur.
● Onmiddellijke indiensttreding.
● Voltijds uurrooster van 35 uur.
● De hoogte van het jaarloon bij een voltijdse tewerkstelling is afhankelijk van relevante ervaring (+/- 37.000 euro bruto/jaar bij 1 jaar barema-anciënniteit; +/-41.000 euro bruto/jaar bij 5 jaar barema-anciënniteit; +/- 46.000 euro bruto/jaar bij 10 jaar barema-anciënniteit).
● 100% terugbetaald woon-werkverkeer (openbaar vervoer en fietsvergoeding).
● Extralegale vakantiedagen, flexibele werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk.
● Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
● Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie.
● We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, handicap, etniciteit of nationaliteit.

We verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Praktisch
Heb je interesse? Stuur dan ten laatste 5 september jouw motivatiebrief en CV als bijlage en met jouw naam in de titel naar solliciteren@bblv.be en benjamin.clarysse@bblv.be, t.a.v. Benjamin Clarysse, coördinator beleid en projectwerking. Geef ook duidelijk in het onderwerp van de mail aan dat je solliciteert voor de functie Beleidsmedewerker Transport. Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die vanop afstand kan worden afgelegd. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, wordt uitgenodigd voor een gesprek in de kantoren van Bond Beter Leefmilieu.