Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw zoekt projectcoördinator Rodeland en ondersteuning Natuurbeheerplan | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw zoekt projectcoördinator Rodeland en ondersteuning Natuurbeheerplan

Geplaatst door
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw
Deeltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Gent
Solliciteren tot: 
11/09/2019

Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw organiseert een vergelijkende selectieprocedure voor de
aanwerving van een projectcoördinator. Het betreft een functie in 4/5de contractueel verband voor
de duur van 3 jaar (met mogelijke verlenging voor 3 jaar).

Context van de functie:
Project Rodeland (halftijds – 2,5 d per week)
Landschapsproject Rodeland staat voor een samenwerking tussen overheden, natuur- en landbouworganisaties
en onderzoeksinstellingen. Ze slaan de handen in elkaar om werk te maken van de opwaardering van de open
ruimte, de natuur- en boskernen en het landschap op grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke
en Oosterzele. Meer concreet strekt het gebied zich uit van de Makegemse bossen, via het Gentbos tot het
Aelmoeseneiebos en het omvat ook de beekvalleien van de Molenbeek en de Driesbeek.
Via Rodeland willen de betrokken partners een dynamiek op gang brengen die resulteert in terreinacties.
Voorbeelden hiervan zijn: bosuitbreiding door zowel openbare en private eigenaars als organisaties, kleine
landschapselementen als ecologische en landschappelijke verbindingen, ondersteuning van landbouwers bij
landschapsbeheer en verbrede landbouw, de uitbouw van een recreatief netwerk, veilige en alternatieve
mobiliteit, ruimte maken voor water, ….
De partners maken hiervoor samen een actieprogramma op en starten deelprojecten die leiden tot uitvoering.
Het volledige projectgebied omvat maar liefst 2100 ha en blijft buiten het herbevestigd agrarisch gebied. Door
de brede samenwerking en opvolging kunnen initiatieven beter afgestemd en daardoor meer gedragen worden.
Iedere partner draagt vanuit zijn eigenheid en mogelijkheden bij. Uniek is de betrokkenheid van de onderwijsen
wetenschappelijke instellingen in het gebied. Zij voeden het project met nieuwe inzichten en innovatieve
projecten rond ecologie, landbouw, klimaatadaptatie, …
Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeentes
Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere zorgen voor een basisfinanciering. Waarnemend gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere vervult de rol van bruggenbouwer en zit het partnerschap voor.
De bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw centraliseert de beschikbare middelen en werft een halftijds
coördinator aan ten dienste van het gebied en de doelstellingen. Daarnaast ondertekenden volgende partners:
Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid, Natuurpunt, Boerenbond, Algemeen
Boerensyndicaat, Agrobeheerscentrum Ecokwadraat, Bos+, Universiteit Gent – Fornalab, Instituut voor
Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) van de Vlaamse Overheid, Hogeschool Gent, Proefhoeve
Bottelare, Regionaal Landschap Schelde – Durme, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Landelijk
Vlaanderen.
De projectcoördinator staat ten dienste van het project en zijn partners, maar heeft ook een autonome rol. De
projectcoördinator staat in voor de coördinatie en afstemming van de verschillende acties die uitgevoerd worden
door de partners. In een projectbureau, stuurgroep en werkgroepen worden de ontwikkelingen en realisaties in
het gebied opgevolgd. Daarnaast staat de projectcoördinator in voor de interne en externe communicatie over
het project.

Project ondersteuning Natuurbeheerplan (1,5 dag per week)
De bosgroepen zijn verenigingen van en voor bosbeheerders actief in gans Vlaanderen. De missie van de
Bosgroepen is het ondersteunen van boseigenaars bij het duurzaam beheren van hun bossen. Centraal in de
werkzaamheden staan respect voor de boseigenaar en vrijwilligheid. Elke bosgroep wil bovendien garant staan
voor kwaliteitsvolle adviesverlening met betrekking tot bosbeheer en voor kwaliteitsvolle ondersteuning van de
organisatie van bosbeheerwerken bij de eigenaars. Meer info vind je op www.bosgroepen.be
Om bos- en natuurbeheer op een duurzame en langere termijn te plannen en bepaalde doelstellingen te bereiken
zijn beheerplannen een noodzaak. Ook (het begeleiden van) de opmaak van deze beheerplannen maakt deel uit
van de dienstverlening door de bosgroepen. Veel boseigenaars hebben dan ook een bosbeheerplan (al of niet
uitgebreid). De wetgeving over beheerplannen is echter recent gewijzigd - men spreekt nu van een
natuurbeheerplan - en dat vraagt een andere aanpak en ondersteuning vanuit de bosgroepen. Bovendien is er
een overgangsregeling om bestaande bosbeheerplannen om te zetten naar natuurbeheerplannen. De
projectcoördinator staat in voor het uitbouwen van een kwaliteitsvolle ondersteuning inzake
natuurbeheerplannen voor de eigenaars. Dit zowel voor opmaak en opvolging van nieuwe natuurbeheerplannen
als voor de overgang van bestaande (uitgebreide) bosbeheerplannen naar natuurbeheerplannen.
Inhoud van de functie:
De projectcoördinator zal instaan voor de inhoudelijke en procesmatige coördinatie van de activiteiten van het
project Rodeland en het project ondersteuning Natuurbeheerplan.
De projectcoördinator staat in voor het projectmanagement en verzorgt de nodige administratieve,
inhoudelijke en communicatieve ondersteuning voor de projectwerking, alsook van de interne en externe
communicatie.

Als projectcoördinator bestaan je taken uit:
Voor het project Rodeland
• Het vertalen van de visie van de partners naar een gedragen actieprogramma
• De opmaak van een jaarprogramma en voortgangsrapportage
• Het bewaken van de werking van het project en zijn structuur
• Deelprojecten voor realisaties initiëren, coördineren en inhoudelijk voorbereiden
• Vergaderingen inhoudelijk voorbereiden, eventueel leiden, en zorgen voor de verslaggeving en opvolging
van de beslissingen
• Het opbouwen en onderhouden van een netwerk met alle betrokkenen (overheden, organisaties,
particulieren, …)
• Eerste aanspreekpunt zijn voor het project Rodeland
• Het correct beheren van de middelen voor projectwerking en communicatie
• Het verzorgen van de communicatie over Rodeland en organisatie van communicatieacties
• Regelmatige verplaatsingen naar en in het projectgebied wanneer dat nodig is
Voor het project ondersteuning Natuurbeheerplan
• Het uitwerken van een dienstverlening vanuit de bosgroep Midden Oost-Vlaanderen voor opmaak en
opvolging van Natuurbeheerplannen
• Het ondersteunen van private eigenaars bij de opmaak en opvolging van een Natuurbeheerplan (deels zelf /
deels uitbesteed naargelang de uitgewerkte dienstverlening) en bij de omzetting van bestaande
beheerplannen naar een natuurbeheerplan
• Afstemmen met andere bosgroepen en partners in Oost-Vlaanderen en Vlaanderen
• Expertise opbouwen inzake natuurbeheerplannen
• Communicatie voeren met de eigenaars, zowel in groep als individueel

Vereiste diploma:
• Zowel met een master- als bachelordiploma kom je in aanmerking, maar een vereiste is wel aantoonbare en
relevante werkervaring met stakeholdermanagement, projectleiding of – coördinatie, bij voorkeur in de
open ruimte.
• Affiniteit van je opleiding en/of werkervaring met bos en natuur, de open ruimte of ruimtelijke ordening is
een pluspunt.

Profiel:
• Proces- en projectmanagement hebben geen geheimen voor jou
• Je hebt een basiskennis van de bos- en natuurwetgeving, het ruimtelijk beleid en het landbouwbeleid,
kennis van bosbeheer(planning) is een pluspunt
• Je kan vlot werken met de Office-software en kennis van GIS-pakketten is een pluspunt
• je hebt een open, vriendelijke en pragmatische ingesteldheid
• je organiseert zorgvuldig en werkt planmatig
• je bent in staat om ideeën om te zetten in acties
• je neemt initiatief en kan zowel zelfstandig als in team werken
• je kan bemiddelen en zoekt actief naar oplossingen, je laat weerbaarheid zien
• Je kan goed communiceren (schriftelijk en mondeling)
• Je bent resultaatgericht en ondernemend
• je kan mensen overtuigen en werven, maar ook samenwerking opzetten tussen mensen met diverse
achtergronden (besturen, vrijwilligers, professionelen, …)
• Je hebt bij voorkeur al wat praktische ervaring met terreinrealisaties
• Je bent bereid om occasioneel 's avonds of in het weekend te werken (mits compensatie)
• Je beschikt over een rijbewijs B

Wij bieden:
• Een boeiende job in een flexibele werkomgeving
• Je tewerkstellingsplaats is in Gent (PAC Zuid – Woodrow Wilsonplein 2, regelmatig ook in het VAC Gent op
het kantoor van het Agentschap Natuur en Bos)
• Een 4/5e contract bij bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw voor de duur van het project (3 jaar en
mogelijk 3 jaar verlengbaar)
• Onmiddellijke indiensttreding
• Verloning volgens het paritair comité 329.101 (tewerkstelling bij vzw) in schaal B1a of L1 (afhankelijk van je
diploma), relevante werkervaring kan meegenomen worden bij de bepaling van de loonschaal.
• Extralegale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering
• Gedeeltelijke vergoeding van woon-werkverkeer en een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

Heb je interesse?
Bezorg dan je motivatiebrief en je curriculum vitae ten laatste op 11 september 2019 om 12 uur aan Bosgroep
Midden Oost-Vlaanderen, tav Klaartje Van Loy en via aanwervingenbosgroep@oost-vlaanderen.be
Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Klaartje Van Loy op 09 267 78 60 (afwezig tussen 4 en
26 augustus).
De selectieprocedure is als volgt :
• Een eerste strenge selectie op basis van je CV en motivatiebrief.
• Maximaal twintig geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke proef op
25 september 2019 in de voormiddag.
• Op basis van de beoordeling van deze schriftelijke proef zullen max. de 8 beste kandidaten uitgenodigd
worden voor een interview op vrijdag 11 oktober 2019.
• Indien je slaagt voor de volledige selectieprocedure, word je opgenomen in een wervingsreserve voor
deze of gelijkaardige functies.
Vermeld in je motivatiebrief duidelijk welke je relevante ervaring is en vanaf wanneer je in dienst kunt treden.
Hou zeker rekening met de vooropgestelde data van de schriftelijke proef en het interview!

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.