Departement Omgeving, Vlaamse overheid zoekt 2 Experten Milieueffectenrapportage (MER)

Betaalde job Voltijds
Brussel
Solliciteren tot

Het Departement Omgeving, Vlaamse overheid,  is op zoek naar 2 experten Milieueffectenrapportage.  

Wil jij je inzetten voor ons milieu en onze omgeving? Wil je mee je schouders zetten onder het milieuvriendelijker maken van onder andere grote infrastructuurprojecten? Haal je energie uit samenwerken en denk je graag na over duurzame toekomstige ontwikkelingen? Heb je interesse om de milieueffecten van plannen en projecten op verschillende niveaus te bekijken? Dan is onderstaande vacature iets voor jou.

Als MER-expert bij het Vlaams kenniscentrum MER versterk je de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) binnen het Departement Omgeving. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van het omgevingsbeleid. Vanuit een doorgedreven samenwerking en geïntegreerde aanpak initieert, faciliteert, inspireert, adviseert of beslist GOP bij ontwikkelingsprocessen. Hiertoe beroept de afdeling zich op een uitgebreide gebiedskennis, een proactief en realisatiegericht optreden, een overtuigend samenwerkingsmodel, expertise in uitvoering en effectieve inzet van instrumentarium. De afdeling heeft één centrale werkplek in Brussel en 5 decentrale werkplekken. De vacature situeert zich op de werkplek te Brussel.

Vanuit je opdracht maak je deel uit van het Team Mer. Dit is het Vlaamse kenniscentrum voor milieueffectrapportage dat instaat voor een kwaliteitsvolle milieueffectrapportage binnen Vlaanderen. Een milieueffectrapport brengt de mogelijke omgevingsgevolgen in beeld van bepaalde projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's. Het Team Mer zet de krijtlijnen uit voor een efficiënte en effectieve milieueffectrapportage, begeleidt de opmaak van het proces en de rapporten, adviseert, organiseert overleg met alle partijen en toetst aan de regelgeving. De inzet is een kwaliteitsvolle rapportage van de milieueffecten van plannen of projecten. Het Vlaams kenniscentrum MER zorgt voor kennisopbouw en kennisverspreiding inzake milieueffectrapportages en de verschillende disciplines. Als kenniswerker word je mee verantwoordelijk voor de opbouw en verspreiding van de kennis rond bijvoorbeeld mobiliteitseffecten en afgeleide verkeersemissies of andere milieuthema’s onderzocht in milieueffectrapportages zoals geluid, lucht of water.    

Jij bent bij het Team Mer verantwoordelijk voor procesbegeleiding, adviesverlening, kwaliteitsbeoordeling, kennisopbouw en input voor het beleid. Binnen het kenniscentrum Mer ben je verantwoordelijk voor een bepaalde milieudiscipline (vb. lucht, geluid, water). De uitdagingen en het werk van een MER-expert bij het Team Mer zijn veelzijdig:

  • Je bouwt mee aan een intern en extern kennisnetwerk inzake milieueffectrapportage en verdiept je in één van de disciplines welke onderzocht worden in een MER zoals bijvoorbeeld mobiliteit, lucht, geluid of (grond)water;
  • Je bouwt mee kennis uit over effectvoorspelling en maatregelen voor deze disciplines onderzocht in een MER;
  • Je begeleidt de milieueffectrapportage bij de geïntegreerde aanpak van omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen van kleine en grote (infrastructuur)plannen en -projecten zoals wegenprojecten, stadsontwikkeling, bedrijventerreinen, aanleg van waterlopen, industrie, … ;
  • Je begeleidt en adviseert hiervoor de opmaak van plan- of project-MER’s in de verschillende fases – startend van het strategisch en beleidsniveau;
  • Je werkt mee aan het ontwikkelen en uitwerken van instrumenten voor kennisdeling inzake milieueffectrapportage.

Je krijgt een opleiding voor de verschillende uit te voeren taken. Er bestaan ook verschillende kennisdocumenten die je kunnen helpen bij de uitvoering van deze taken. Voor complexe en maatschappelijk gevoelige dossiers werk je intensief samen met collega’s.

Ben jij hiervoor de geschikte kandidaat, Solliciteer ten laatste op 14/10/2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be

Lees meer over de functie in het selectiereglement dat je als bijlage terugvindt op vlaanderen.be/vacatures. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.  

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/expert-milieueffectenrapportage-mer-1f7d96