Leefmilieu Brussel zoekt Directeur/-trice Stichting Zoniënwoud (m/v/x) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Directeur/-trice Stichting Zoniënwoud (m/v/x)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
30/10/2019

Stichting Zoniënwoud

Directeur/-trice Stichting Zoniënwoud (m/v/x)

Context

In 1980 was er een overdracht van het bosbeheer van het nationale niveau naar de Gewesten. Voor het Zoniënwoud, dat werd beheerd door het Nationaal Bestuur Waters & Bossen, heeft deze hervorming ertoe geleid dat het beheer werd verdeeld tussen de drie Gewestelijke diensten voor bosbeheer. Bovendien werd in het kader van deze hervorming geen enkele coördinatiestructuur tussen de Gewesten voorzien.

Om hiervoor een oplossing te vinden hebben de drie Gewesten beslist om een gemeenschappelijke visie voor het Zoniënwoud te ontwikkelen in de vorm van de Structuurvisie van het Zoniënwoud. De Gewesten blijven volledig bevoegd voor het beheer en de uitvoering van de initiatieven op hun respectievelijk grondgebied, maar de Structuurvisie ontwikkelt een gemeenschappelijk kader om de problemen die het Zoniënwoud bedreigen te bestrijden: de geluidsoverlast en lichtvervuiling, de infiltratie van afvalwater, de barrières die de uitwisselingen van fauna en recreatie beperken tussen de delen van het Zoniënwoud die door de verkeerswegen worden gescheiden (autowegen en spoorwegen).

Om de uitvoering van de Structuurvisie te coördineren, hebben de Gewestelijke overheden besloten de Stichting Zoniënwoud op te richten.

Functie

Je beheert de operationele opdrachten van de Stichting, die momenteel bestaat uit 2 personen. Je neemt het initiatief voor de structurele ontplooiing van deze nieuwe organisatie en legt zo de basis van een duurzame groei.

Uitvoering van de Structuurvisie.

 Je draagt bij tot de opstelling van de intergewestelijke Structuurvisie in samenwerking met de betrokken beheerders en actoren en doet voorstellen voor de update op lange termijn door de belangrijkste ideeën en verwezenlijkingen tot nog toe in de schijnwerpers te zetten.

 Je stelt een jaarverslag op over de evolutie van de uitvoering van de Structuurvisie van het Zoniënwoud, stelt de resultaten voor in verschillende forums en maakt daarbij gebruik van de gepaste media.

Beheer van de Stichting

 Je organiseert de technische dienst die de specifieke punten van het stappenplan zal uitwerken. Je creëert een meerwaarde door gezamenlijk innovatieve concepten te ontwikkelen vanuit verschillende perspectieven (ecologie, vrije tijd, participatie…. Je legt deze concepten voor aan de raad van bestuur en zet ze om in operationele projecten.

 Je verzekert het financieel beheer van de Stichting en de projecten (balans, projectbegroting, cash management). Je stelt een strategie en een actieplan op voor de aanwerving van middelen (aanvullende financieringsbronnen naast de gewestelijke financiering, materiële middelen, archivering, terbeschikkingstelling van tijdelijke personeelsleden, inzameling van fondsen...). Je verzekert de financiële follow-up en deelt het investeringsresultaat mee aan de investeerders.

 

 Je staat in voor het teammanagement. Je laat de medewerkers bijdragen tot het succes van de organisatie. Je creëert een gezonde en stimulerende werksituatie waarin de personeelsleden kunnen evolueren naar een grotere verantwoordelijkheid en welbepaalde taken tot een goed einde kunnen brengen.

 Je zoekt naar en ontwikkelt strategische allianties met de actoren in en rond het Zoniënwoud (lokale besturen, burgermaatschappij, vrijwilligers).

 Je blijft op de hoogte van recente, actuele en geplande initiatieven van beheerders en derden die actief zijn in en rond het Zoniënwoud en creëert een meerwaarde dankzij een complementaire aanpak en bestendigt op die manier de kruisbestuiving tussen initiatieven en adviezen. Je houdt toezicht op de prioriteiten van de Stichting voor wat betreft de acties en initiatieven die worden ondernomen (eigen acties en initiatieven en van derden).

Beheer van de externe communicatie

 Je beheert het communicatieproces van de Stichting door een publicitaire boodschap te creëren die gemakkelijk toegankelijk is en diverse actoren enthousiast maakt en activeert voor de belangen van het Zoniënwoud. Je zorgt ervoor dat deze communicatie kan worden gebruikt door verschillende actoren en is aangepast aan de verschillende kanalen en behoeften van de gesprekspartners. Hiervoor identificeer je samen met de beheerders de prioritaire boodschappen (bijvoorbeeld gericht op het recreatieve, de toegankelijkheid...) en zorg je ervoor dat ze geïntegreerd zijn in de communicatiemiddelen.

 Je zorgt voor de grensoverschrijdende identiteit van de Gewesten van het Zoniënwoud in alle mededelingen en initiatieven.

Het onthaal van het publiek vergemakkelijken en een documentatiecentrum oprichten

 Je bevordert actief het onthaal van het publiek aan de verschillende ingangen van het Zoniënwoud. Je stelt strategieën op om het natuurlijk UNESCO-werelderfgoed te valoriseren en versterkt de relatie met de deelnemende partijen: van informatie tot sensibilisering en activering van vrijwilligers. Je draagt bij tot de ontwikkeling van het educatieve aanbod van het Zoniënwoud.

 Je ontwikkelt een documentatiecentrum over het Zoniënwoud (met inbegrip van onderzoeksrapporten) op basis van een pedagogische en didactische benadering die een basis vormt voor de educatie, opleiding, sensibilisering en het functioneren van de betrokken actoren). Je ontwikkelt de tools die nodig zijn voor dit doel (archieven, website, mobiele applicatie). Je stelt deze informatie ter beschikking van wetenschappelijke instellingen, het grote publiek en verschillende actoren.

Profiel

Diploma: Master of gelijkwaardige ervaring 1

1 Voor zover de verworven beroepservaring gelijkwaardig is aan de ervaring van een Master

Taalrol: Franstalig

Ervaring: Je beschikt over minstens 2 jaar ervaring in de volgende domeinen:

 Teammanagement.

 Beheer en follow-up van projecten met een technische, educatieve en/of toeristische inhoud.

 Samenwerking in multidisciplinaire, meertalige projecten waarbij verschillende machtsniveaus en verschillende actoren van de maatschappij (academische wereld, zakenwereld, onderwijssector...) betrokken zijn.

Technische competenties

 Je beschikt over een goede praktische kennis van financieel beheer (balans en begroting).

 Tweetalig, maar behorend tot de Franse taalrol, heb je een zeer goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en Frans en een goede beheersing van het Engels.

Je kan deze kennis van het Nederlands bewijzen door een SELOR-certificaat (artikel 12 of artikel 9§2, al.1 of artikel 7) of een gelijkwaardig certificaat of je verbindt je ertoe dit certificaat een jaar na de aanwerving te bekomen.

 Affiniteit met de uitdagingen van het Zoniënwoud, de betrokken beheerders en gewestelijke overheden en met de verschillende actoren in en rond het Zoniënwoud (organisaties, lokale overheden, bezoekers...) en affiniteit met de politieke en culturele context die specifiek is voor een intergewestelijke samenwerking zijn troeven.

Gedragscompetenties

 Je draagt bij tot de ontwikkeling van een globale visie, missie en strategie voor de organisatie in haar geheel.

 Je omschrijft doelstellingen op proactieve wijze, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare termijn.

 Je erkent de kwaliteiten van je medewerkers, stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en je eigen leiderschapsstijl aan te passen.

 Je hebt impact, onderhandelt om tot een win-winsituatie te komen en overtuigt het publiek.

 Je creëert en onderhoudt een netwerk van contacten.

 Je gaat flexibel om met veranderingen en past je aan in functie van de context, veranderende omstandigheden en verschillende situaties. Je staat open voor innovatie en stimuleert deze houding bij de medewerkers.

2Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen:

3 Er zal rekening worden gehouden met maximaal 6 jaar anciënniteit

Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

 Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

 Je legt de lat hoog en formuleert ambitieuze doelstellingen die uitvoerbaar zijn voor de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

 Contract van onbepaalde duur.

 Voltijds (38h/week).

 Bereid om prestaties uit te voeren ‘s avonds of in het weekend naargelang de behoeften van de functie.

 Barema van Master, gebaseerd op de federale weddeschaal NA223.

Voordelen

 Een tewerkstelling in een ecodynamische werkomgeving in het Zoniënwoud.

 35 dagen verlof per jaar (op voltijdse basis).

 Recuperatie van de weekends (1 voor 1).

 Maaltijdcheques (€8).

 Abonnement openbaar vervoer.

 Een dienstfiets wordt ter beschikking gesteld.

 Flexibele werktijden.

Contactpersoon

Voor meer informatie over de functie en de procedure kan u contact opnemen met Kristel Aerts – 02 775 77 38 – kaerts@leefmilieu.brussels.

Interesse?

Stuur uw CV en een motivatiebrief uiterlijk 30/10/2019 naar het volgende e-mailadres: kaerts@leefmilieu.brussels

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.