Leefmilieu Brussel zoekt Ingenieur – Analist Oppervlaktewater (m/v/x) (Ref.: 2021-IR1)

Betaalde job Deeltijds Bepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050. Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen. Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, departement Water.

Het departement Water van Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water voor het Brussels Gewest, via onder meer de opstelling van het Waterbeheerplan. In het algemeen voert het departement alle verschillende taken uit die verband houden met het geïntegreerd beheer van de watervoorraden (oppervlaktewater zoals rivieren en vijvers, grondwater en regenwater/overstromingswater).

In dit kader heeft het Departement Water zich aangesloten bij een tiental Brusselse partners om het "SmartWater"-project uit te voeren, dat financieel wordt ondersteund door Innoviris. Het project loopt over 3 jaar, van 2021 tot 2023. Het SmartWater-project wordt uitgevoerd door verenigingen, universiteiten, een particuliere partner en Leefmilieu Brussel. Het is de bedoeling een systeem te ontwikkelen om de kwaliteit (fysisch-chemisch, biologisch, enz.) van de Brusselse oppervlaktewateren te bewaken (met continue sondes, inventaris van fauna en flora, enz.), dat toegankelijker en efficiënter is dan het huidige monitoringsysteem, zowel vanuit economisch als vanuit praktisch en pedagogisch oogpunt. Het project zal oplossingen aanreiken om het duurzaam waterbeheer te verbeteren en de toestand van de Brusselse aquatische ecosystemen te verbeteren.

Wij werven een ingenieur-analist oppervlaktewaterkwaliteit aan om het team van het Departement Water te versterken.

 

Functie

In het kader van de deelname van Leefmilieu Brussel aan het SmartWater-project, dat gefinancierd wordt door Innoviris, zullen jouw belangrijkste taken bestaan uit :

 • Deelname aan het project in de rol van analist van milieugegevens op het gebied van waterkwaliteit, wat de volgende taken omvat:
  • Je test de inzet van de experimentele apparatuur van het project op vijvers en rivieren.
  • Je verwerkt, analyseert, interpreteert en valoriseert de beschikbare gegevens (verbonden aan continue of tijdsgebonden metingen) en resultaten over de waterkwaliteit om de monitoring te bepalen, verontreiniging en andere belastende factoren vast te stellen, het effect van waterbeheerpraktijken te beoordelen en oplossingen voor te stellen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. De gegevens en de analyse daarvan worden onder meer gevaloriseerd in het Waterbeheerplan.
  • Je ontwikkelt en onderhoudt je expertise zeer diverse domeinen m.b.t. de kwaliteit van het oppervlaktewater.
  • Je begeleidt de uitvoering van acties op het terrein die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van onze waterlopen (verbetering van de kwaliteit van de oevers, terugdringing van de vervuiling...).

 

 • De leiding nemen over een organisatorisch deel van het project: dit omvat de volgende taken:
  • Je zorgt voor de follow-up van de uitvoering van het project op het niveau van Leefmilieu Brussel.
  • Je organiseert en neemt deel aan coördinatievergaderingen, je geeft presentaties over het onderwerp.
  • Je zorgt voor de wetenschappelijke, administratieve en financiële rapportering en beheert het communicatieluik van het project voor het Brussels Gewest.
  • Je deelt en bespreekt de gegevens, analyses en conclusies die voortvloeien uit de monitoring met de actoren van SmartWater en jouw collega's van Leefmilieu Brussel, en je valoriseert ze door samenvattingen te maken voor publicatie op de sites van Leefmilieu Brussel en SmartWater.
  • Je werkt mee aan de ontwikkeling van een SmartWater-netwerk voor burgers, je stelt instrumenten voor participatieve wetenschap voor en je zorgt voor vulgarisatie van wetenschappelijke informatie.

Jouw taken kunnen evolueren naargelang van de behoeften van het project en de uitvoering van het Waterbeheerplan.

 

Profiel

Diploma* : master burgelijk ingenieur of bio-ingenieur

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minimaal 1 jaar ervaring vereist op het gebied van milieugegevensanalyse (water of andere milieugerelateerde onderwerpen).
 • Expertise op het gebied van de kwaliteit van oppervlaktewater (in het bijzonder fysisch-chemische en aquatische ecologie) is een pluspunt.

Kennis

 • Vereiste computerkennis: Microsoft Office, programmeren (bij voorkeur Python, R, matlab/scilab, of andere)
 • Troeven: kennis van databasebeheer (PostgreSQL,...), en van GIS (QGIS, ArcGIS,...)
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Engels en het Frans en spreekt Engels en Frans.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

 

Aanbod

 • Een contract met 80% uurrooster dat wordt beëindigd bij de stopzetting (voorzien in december 2023) van de financiering van het SmartWater-project door fonds Innoviris.
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 28/02/2021 (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/54064/ingenieur-e--analyst…

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”