Leefmilieu Brussel zoekt Project Coördinator·trice Life Riparias (m/v/x) (Ref.:2020-A13)

Betaalde job Deeltijds Onbepaalde duur
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten , departement Biodiversiteit en territoriale kennis

 

Functie

Je wordt tewerkgesteld als Project Coördinator voor Life RIPARIAS: het bereiken van een geïntegreerde en snelle actie als antwoord op het voorkomen van invasieve uitheemse soorten (IUS).

Invasieve uitheemse soorten (IUS) worden erkend als een van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit in Europa. De recente lijst van 'IUS die als zorgwekkend voor de Unie wordt beschouwd', bevat 66 prioritaire soorten, waarvan er 30 betrekking hebben op oever- en waterecosystemen. Daaronder bevinden zich 13 planten- en 5 rivierkreeftensoorten die in België gevestigd zijn of er zich kunnen vestigen. Ze komen vooral overvloedig voor in het stroomgebied van de Schelde en worden sinds de jaren 1990 steeds vaker gerapporteerd. Sommige soorten zijn in opmars, andere zijn reeds wijdverspreid. Ze zijn voornamelijk afkomstig van aquariumuitzettingen en ontsnappingen uit tuinen en tuinvijvers.

Het Life RIPARIAS-project zal een innovatieve, op feiten gebaseerde workflow voor de besluitvorming over het IUS-beheer ontwikkelen, waarbij de nationale beheerdoelstellingen worden vertaald naar concrete acties met een maximale kosteneffectiviteit van het beheer. De workflow en de instrumenten worden in de stroomgebieden van de Dijle, de Marke en de Zenne - alle substroomgebieden behorend tot het stroomgebied van de Schelde – getest, en zullen vervolgens in heel België en in andere lidstaten van de EU ter beschikking worden gesteld van het IUS-beheer.

Taken

De Project Coördinator werkt nauw samen met de nog aan te werven Project Officer, elk met een eigen afgelijnd takenpakket.

De Project Coördinator zal meer specifiek instaan voor het volgende:

 

Takenpakket 1: Administratieve en financiële coördinatie van het project

 • Voorbereiding van de documentatie (richtlijnen en sjablonen) voor de partners (*) om de levering van financiële rapporten van hoge kwaliteit te garanderen;
 • Coaching van de partners om een hoge kwaliteit van financiële verslaglegging te waarborgen;
 • Opstellen en beheren van het geconsolideerde financiële verslag dat op tijd bij het EASME moet worden ingediend na de in de overeenkomst goedgekeurde termijnen;
 • Aanbieden van een reeks administratieve ondersteuningsfuncties op dagelijkse basis (bv. verwerking van facturen, uitreiken van sjablonen voor contracten, enz.);
 • Optreden als helpdesk voor partners in alle financiële zaken;
 • Voorbereiding en coördinatie van potentiële audits tijdens de looptijd van het project;
 • Voorbereiding van de agenda en versturen van de uitnodiging voor het stuurcomité;
 • Voorbereiding en coördinatie van administratieve en financiële punten tijdens de vergadering van het stuurcomité;
 • Opvolging van de partners om te zien of ze het budget inzetten en om te anticiperen op eventuele problemen/vertragingen die zich kunnen voordoen;
 • Voorbereiding en coördinatie van het 'wijzigingsverzoek' dat op verzoek van het consortium naar het EASME moet worden gestuurd.

 

Takenpakket 2: Technische coördinatie van het project

 • Optreden als de verbindingspersoon tussen het EASME en de partners;
 • Opbouwen en toepassen van een toezichts- en evaluatiekader om de partners in staat te stellen de impact op nationaal en gewestelijk niveau te meten;
 • Beoordeling van de door de partners ingediende technische verslagen;
 • Opstellen en consolideren van technische rapporten die naar het EASME moeten worden gestuurd;
 • Bijdragen aan de productie van hoogwaardige communicatieproducten in verschillende formaten, waaronder rapporten, publicaties, brochures, website, sociale media, enz.;
 • Ondersteuning van de organisatie van projectbijeenkomsten, met inbegrip van de voorbereiding en het beheer van de stuurgroep;
 • Coördinatie van het dagdagelijks beheer van het project met de partners, in nauwe samenwerking met de Project Officer die parallel zal worden aangeworven;
 • Voorstellen en coördineren van mogelijke herzieningen van mijlpalen en deliverables die door het stuurcomité moeten worden goedgekeurd voordat ze aan het EASME worden voorgelegd;
 • Ondersteuning van de partners om te anticiperen op alle technische kwesties/problemen die zich kunnen voordoen en die van invloed kunnen zijn op de deliverables en mijlpalen.

 

De communicatie binnen het project verloopt voornamelijk in het Engels.

(*) Tot de hierboven genoemde 'partners' behoren technische (publieke en private) en niet-technische belanghebbenden (verenigingen, ondernemingen en individuen, zoals vissers, natuurliefhebbers, toeristen, omwonenden, enz.).

 

Profiel

Diploma*

Master, bij voorkeur in openbaar beleid, Europese studies of Europese/internationale betrekkingen, economie, milieubeleid of een aanverwant vakgebied.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

 • Minimum 3 jaar ervaring met geleidelijk toenemende verantwoordelijkheid in het beheer van EU-projecten of -programma's, beleidsadvies met betrekking tot duurzame ontwikkeling en milieuvraagstukken
 • Ervaring met natuurbehoudsactiviteiten is een troef
 • Ervaring in de toekenning van subsidies of projectbeheer, met sterke projectbeheervaardigheden op meerdere niveaus, waaronder planning, implementatie, rapportage en monitoring is een troef
 • Ervaring met het organiseren van grootschalige evenementen met diverse internationale doelgroepen is een troef

Kennis

 • Kwalitatieve en/of kwantitatieve vaardigheden gericht op het in kaart brengen van belanghebbenden, raadpleging van belanghebbenden en governance-analyse
 • Bewezen capaciteit om samen te werken met multidisciplinaire groepen, waaronder regeringen, deskundigen en het maatschappelijke middenveld
 • Goede kennis van de Belgische normen in verband met IUS-beheer is een troef
 • Ervaring met fondsenwerving is een troef
 • Je kunt je in het Frans vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je onderhoudt een netwerk van relaties en contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

 

Aanbod

 • Een contract dat wordt beëindigd bij de stopzetting (geschatte duurtijd van ongeveer 6 jaar) van de financiering van het Life RIPARIAS project.
 • Een 4/5e betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 29/11/2020 (cv en motivatiebrief), via onze website: 

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/51820/project-co%C3%B6rdin…