Leefmilieu Brussels zoekt Ingenieur Projectbeheerder·ster “Renovatie van de gebouwen” (m/v/x) (Ref.: 2020 IR2) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussels zoekt Ingenieur Projectbeheerder·ster “Renovatie van de gebouwen” (m/v/x) (Ref.: 2020 IR2)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Leefmilieu Brussels
Solliciteren tot: 
31/03/2020

Ingenieur -Projectbeheerder·ster "Renovatie van de gebouwen" (m/v/x) (Ref.: 2020-IR2)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de tweetalige Administratie voor Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen, departement EPB-certificatie

Je gaat aan de slag in de afdeling die de Renovatiestrategie heeft opgesteld. Deze strategie werd op 25 april 2019 goedgekeurd en beoogt de uitstoot van broeikasgassen en de milieu-impact van het bestaande gebouwenpark op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drastisch te verminderen.

In dit kader zal je als projectbeheerder in de onderafdeling EPB (Energieprestaties van gebouwen) worden aangesteld. Die is verantwoordelijk voor de uitvoering van een ambitieuze EPB-reglementering om de doelstellingen van morgen te bereiken. Daartoe bepaalt ze de eisen en bezorgt de toe te passen procedures en berekeningsmethodes en de tools en softwareprogramma's die nodig zijn voor de uitvoering van de EPB-reglementering.

meer info's : https://leefmilieu.brussels/news/voorstelling-van-de-renovatiestrategie-...

Functie

Taken

 • Als projectbeheerder zal je verantwoordelijk zijn voor:
 • het bepalen van de eisen van de energierenovatie waaraan het Brusselse woningenbestand onderworpen zal zijn; 
 • het bepalen en verbeteren van de aan te bevelen werken in het EPB-certificaat opdat elke wooneenheid de doelstellingen van 2050 kan bereiken; het bepalen van het kader van de afwijkingen op de eisen voor de renovatie van de gebouwen in functie van de technische en economische criteria; 
 • het deelnemen aan de update van de huidige tools.

Concreet:

 • Je stelt het bestek op, lanceert en superviseert de studies door aan de hand van typologie en bestanddelen de technische eisen te bepalen om het park te renoveren. Je zorgt voor de naleving van de verplichtingen, termijnen en budgetten.
 • Je stelt het bijzonder bestek op, lanceert en superviseert de studies die de afwijkingscriteria op de technische eisen bepalen, in functie van de economische, erfgoedkundige en technische criteria (bv. pathologie). 
 • Je neemt deel aan de update van de energiebesparende werken van het EPB-certificaat en het certificeringsprotocol.
 • Je neemt deel aan de update van de EPB-certificeringstools en de opstelling van het reglementair luik van de renovatiestrategie met het oog op de goedkeuring tegen 2024 van het arsenaal van beleidsinstrumenten die nodig zijn voor het bereiken van de doelstellingen van deze strategie.
 • Je vertegenwoordigt de administratie als technisch expert op het gebied van deze materie in de overlegvergaderingen met de beroepsverenigingen, de vertegenwoordigers van andere overheden,... 
 • Je raadpleegt de sector over het reglementair project. Je zorgt voor duurzame relaties met de verschillende interne en externe stakeholders.
 • Je werkt samen met andere departementen aan de ontwikkeling van het technisch luik van de begeleidingstools voor renovatie, zoals het stappenplan voor de bouwheren.
 • Je werkt mee aan de invoering van het platform, dat ter beschikking wordt gesteld aan bouwheren en erkende professionelen om het EPB-certificaat te visualiseren en te actualiseren.

Profiel

Diploma*

burgerlijk ingenieur bouwkunde, burgerlijk ingenieur architect.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minstens 5 jaar ervaring in een van de volgende domeinen :

 • Bouwkunde (bv. algemene aannemingswerken of architectenbureau of studiebureau,...).
 • Energierenovatieproject van woningen.

Praktische ervaring met EPB-software is een troef.

Technische competenties

 • Goede kennis van de van kracht zijnde reglementeringen (EPB, stedenbouw,...) en een goed begrip van de EPB-berekeningsmethode.
 • Theoretische en praktische kennis van de fysieke kenmerken van het gebouw en de bouwtechnieken (schil, luchtdichtheid, thermische bruggen, pathologie, verwarming, ventilatie,...).
 • Kennis van de Brusselse gebouwen en de gewestelijke actoren die actief zijn in de renovatie.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.

Gedragsgerichte competenties

 •  Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 •  Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 •  Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 •  Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 •  Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 •  Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 •  Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 •  Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 •  Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 •  Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 •  Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 •  Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 •  Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 •  Maaltijdcheques (8 €
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 31/03/2020 (CV en motivatiebrief).

https://jobs.environnement.brussels/nl/vacature/46601/ingenieur--projectbeheerder-ster--renovatie-van-de-gebouwen--m-v-x--ref-2020-ir2-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. "Omdat diversiteit in onze natuur zit…

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.