Leefmilieu Brussels zoekt Medewerker·ster voor het TOTEM-project - milieu-impact van de materialen - halftijds (m/v/x) (Ref.: 2020-IR3 bis) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussels zoekt Medewerker·ster voor het TOTEM-project - milieu-impact van de materialen - halftijds (m/v/x) (Ref.: 2020-IR3 bis)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Deeltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
07/06/2020

Medewerker·ster voor het TOTEM-project - milieu-impact van de materialen - halftijds (m/v/x) (Ref.: 2020-IR3 bis)
Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, departement Innovatie en referentie duurzame gebouwen.

Je zal concreet instaan voor de technische follow-up van de ontwikkelingen en updates van de TOTEM-tool:TOTEM « Tool for the Total Environmental impact of Materials » is een methode en tool, die gezamenlijk werd ontwikkeld door de 3 Gewesten en die ontwerpers toelaat de milieuprestaties van de diverse onderdelen van een gebouw te evalueren, te vergelijken en te optimaliseren om hen zo te helpen bij de keuze van de materialen, door zich te baseren op de impact tijdens de volledige levenscyclus: vanaf de winning van de grondstoffen tot de ontmanteling van de gebouwen, rekening houdend met alle tussenfasen (productie van bouwproducten, vervoer, uitvoering op het terrein, onderhoud tijdens het gebruik van het gebouw).

Meer informatie : totem-building.be

Functie
Taken

In samenwerking met het Vlaams en Waals Gewest:

- identificeer je de behoeften van de gebruikers om de TOTEM-tool te ontwikkelen en te updaten (via helpdesk, opleidingen, enquêtes,...) met het oog op de voortdurende verbetering van de tool opdat die zo innovatief mogelijk zou zijn (zowel op het niveau van de interface als op het niveau van de resultaten);
- rapporteer je de behoeften aan de “webontwikkelaar van de TOTEM-tool”;
- coördineer je de updates van de tool (4 à 5 updates per jaar);
- test en valideer je de oplossingen die door de “webontwikkelaar” worden voorgesteld;
- documenteer je de updates (gebruikersinformatie, update van de diverse TOTEM-documenten: FAQ, gids, technische brochure,...);
- werk je mee aan de promotie van het TOTEM-project, meer bepaald via de organisatie van opleidingen voor ontwikkelaars.

In nauwe samenwerking met de strategische coördinatrice van het TOTEM-project bij Leefmilieu Brussel:

- bepaal je de strategische ontwikkelingen van het TOTEM-project rond uitdagingen zoals de integratie van de EPD (Environmental Product Declaration), het in aanmerking nemen van de omkeerbaarheid van de gebouwen, de afstemming op EPB- en BIM-tools,...
- draag je bij tot het verzekeren van de links en complementariteit met de andere tools en acties “Duurzame gebouwen” van Leefmilieu Brussel (Gids Duurzame Gebouwen, facilitatoren, seminaries en opleidingen, tools circulaire gebouwen, EPB, criteria van de premies, referentiesysteem Duurzame gebouwen,...);
- lanceer, stuur en volg je de overheidsopdrachten die aan Leefmilieu Brussel worden toegewezen;
- begeleid je de projectleiders (bv. het departement Architectuur van Leefmilieu Brussel).

Aandachtspunt: de opdrachten vereisen een zekere flexibiliteit. De uitvoering van deze taken hangt immers af van de vooruitgang van de onderhandelingen met de verschillende betrokken partners (bv. EPB-teams) en de toegekende budgetten en ontvangen offertes voor de overheidsopdrachten. De taken zullen daarom evolueren.

Profiel
Diploma*

Master : architectuur, industrieel ingenieur, bijkomende Master op het gebied van duurzaam bouwen, enz.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.
Ervaring

Minstens 2 jaar ervaring op het vlak van projectbeheer verdeeld over de volgende domeinen:

- Ontwerp van duurzame gebouwen
- Projecten waarbij BIM- en EPB-tools en –procedures zijn geïntegreerd
- Advies, promotie en communicatie

Technische competenties

 • Je behandelt dossiers en neemt actief deel aan de vergaderingen in de twee landstalen. Je kan je zowel schriftelijk als mondeling gemakkelijk uitdrukken in het Nederlands en in het Frans.
 • Goede kennis van de ontwerptools en BIM-tools die ter beschikking worden gesteld van de ontwikkelaars in België.
 • Kennis van de EPB-reglementeringen, -tools en -berekeningsmethode.
 • Kennis van het kader van de levenscyclusanalyse van de gebouwen (Europees normatief kader, Belgische context).
 • Kennis van het Brusselse gebouwenpark en de gewestelijke actoren die actief zijn op het gebied van renovatie.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Halftijds
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 07/06/2020 (CV en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/47164/collaborateur-rice-pour-le-projet-totem--impact-environnemental-des-materiaux--mi-temps-h-f-x--ref-2020-ir3-bis-/

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.