Leuven 2030 zoekt Process-Lead

Betaalde job Voltijds
Leuven
Solliciteren tot

Over Leuven 2030

Leuven wil zo snel mogelijk een klimaatneutrale stad worden. Hierin wil ze, samen met andere vooruitstrevende klimaatsteden, een voortrekkersrol blijven opnemen en de mee de weg voorbereiden.. Klimaatneutraliteit betekent dat we de hoeveelheid CO2 die er op Leuvens grondgebied wordt uitgestoten en de hoeveelheid CO2 die Leuvenaars elders uitstoten, netto willen herleiden tot nul om zo een veerkrachtige, aantrekkelijke en gezonde stedelijke omgeving te creëren. De stad, universiteit en steeds meer bedrijven, organisaties en burgers slaan de handen in elkaar voor de realisatie van ambitieuze klimaatprojecten. In het kader van haar beloftevolle samenwerking met EIT Climate-KIC en haar design partners, worden Leuven 2030 en haar partners uitgedaagd de zuivere projectlogica te overstijgen en vanuit een systemische benadering nieuwe strategieën te ontwikkelen die fundamentele, duurzame verandering en een versnelde transitie moeten mogelijk maken.

Met de implementatie van haar ‘Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ die het pad naar een klimaatneutrale toekomst uitstippelt en haar samenwerking met EIT Climate-KIC rond strategische experimenten, evolueert de vzw van een ‘start-up’ naar een ‘scale-up’, klaar om steeds meer en steeds sneller essentiële bakens te (helpen) verzetten.

Over de strategische experimenten ism EIT Climate-KIC

Leuven 2030 en Stad Leuven nemen, samen met een 10-tal andere Europese steden waaronder Kopenhagen, Wenen, Amsterdam, Madrid en Milaan, deel aan het ‘Deep Demonstrations for Radical Climate Action’ programma van EIT Climate-KIC. Het doel van dit programma is om vooruitstrevende Europese steden te ondersteunen in het opzetten van de nodige transformatieve (en soms disruptieve) veranderingsprocessen in functie van de omslag naar een klimaatneutrale toekomst. Deze steden fungeren zo als laboratorium voor radicalere klimaatactie. De samenwerking met EIT Climate-KIC wordt opgebouwd langsheen een portfolio van strategische experimenten, die steden toelaten om strategisch te leren over het nemen van structurele hordes in transformatieve veranderingsprocessen. Leuven ontwikkelt deze experimenten in samenwerking met zowel Leuvense als Europese partners.

Voor de periode 2020-2021 telt de portfolio alvast volgende drie strategische experimenten:

Voor elk van deze strategische experimenten zoekt Leuven 2030 vzw een coördinator (m/v/x) die vanuit programmalogica deze experimenten helpt uitbouwen richting implementatie over de periode 2020-2021. Overkoepelend aan dit team van programmacoördinatoren, zoekt Leuven 2030 vzw een process-lead die het portfolio-management op zich neemt, de programmacoördinatoren faciliteert en ondersteunt, en het strategisch leren bewaakt.

Process lead (M/V/X)

Functieomschrijving

Als process-lead werk je mee aan de uitbouw van een portfolio-aanpak over verschillende programma’s. Dit betekent dat je over de programma’s zoekt naar hefbomen om de gewenste transities te versnellen. Deze hefbomen hebben zowel betrekking op de manier waarop samenwerkingsintelligentie kan worden uitgebouwd als op het versterken van inhoudelijke synergieën over de verschillende programma’s.

Je streeft in eerste instantie naar het structureren en het optimaliseren van de waaier aan multi-stakeholder benaderingen. Je bevraagt hierbij kritisch de manier waarop verschillende proces-benaderingen elkaar onderling kunnen versterken en ondersteunt de programmacoördinatoren in hun keuze naar framework en begeleidingskeuzes in functie van de specifieke complexiteit van de experimenten. Je hebt daarbij vooral aandacht voor benaderingen die toelaten om een multidimensioneel voortschrijdend inzicht op te bouwen onder de verschillende stakeholders, zodanig dat er een kwalitatieve en gedragen besluitvorming ontstaat. We noemen dit het opbouwen van samenwerkingsintelligentie. Dit leidt tot het minimaliseren van fricties tussen verschillende experimenten en stakeholders.

De tweede rol is deze naar het versterken van inhoudelijke synergieën. Hiermee bedoelen we dat je de inhoudelijke leerprocessen tussen de verschillende programma’s en projecten begeleidt. Je laat je hierbij leiden door expertise, financiële en waardestroom criteria. Met dit laatste bedoelen we dat je de programmacoördinatoren versterkt in het ontwerpen van zakelijke modellen en in het hergebruiken van deelmodules van één project naar een ander. In je benadering heb je aandacht voor de manier waarop expertiseopbouw over verschillende programma’s heen kan gerealiseerd worden. Mogelijks stuur je aanpakken bij waar ‘gaten’ vallen tussen projecten/programma’s.

Als process-lead baken je mee de grenzen van af programma’s en investeringskeuzes. Je bent een katalysator voor het aantrekken, verdelen en/of het herverdelen van middelen over programma’s in functie van het voortschrijdend inzicht. Je ondersteunt het overkoepelend team in de keuzes van de kritische interventieprioriteiten zodanig dat het rendement op de experiment-investeringen wordt geoptimaliseerd.

Als process-lead bewaak je voortdurend de wijze waarop strategisch keuzes in de verschillende programma’s elkaar kunnen versterken.  Je monitort de realisatie van de hier aan verbonden roadmaps en ondersteunt de wijze waarop programmacoördinatoren hun deelexperimenten coördineren. Je toetst hierbij af hoe maturiteit kan opgebouwd worden in de overal programma-aanpak. Dit betekent dat je bij het coachen van de programmacoördinatoren vertrekt vanuit het gradueel laten evolueren (optrekken) van de ambitieniveaus in de realisatie van de experimenten. Op deze manier draag je bij tot de realisatie van radicale transitieprocessen.

Functieprofiel

Kennis, competenties & ervaring

Je beschikt over minstens 8 van onderstaande algemene competenties en ervaringen:

 1. Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door minstens acht jaar relevante ervaring.
 2. Je hebt minstens acht jaar ervaring met managen en coördineren van transformationele multi-actor processen.
 3. Je hebt geleerd hoe je via een portfolio-gerichte aanpak programma’s op elkaar kan laten inhaken.
 4. Je hebt een duidelijke visie op de wijze waarop je de uitvoeringskwaliteit van programma’s kan opvolgen.
 5. Je hebt een bijzondere affiniteit met het opzetten van complexe leerprocessen.
 6. Je bent vertrouwd met het verbinden van belanghebbenden via waardestromen en/of zakelijke modellen, als basis voor het uitbouwen van samenwerkingsverbanden.
 7. Je hebt ervaring met business casing en ontwikkeling van financiële modellen.
 8. Je hebt de nodige people management skills, en bent empathisch, energiek, en engagerend. Je wordt graag intellectueel uitgedaagd.
 9. Je hebt ervaring met zoeken en vinden van financiering (lokaal, bovenlokaal, Europees) van een programmawerking.
 10. Je hebt ervaring met samenwerking met een lokaal bestuur, of hebt er zelf voor gewerkt.
 11. Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk erg vlot, ook in het Engels.
 12. Je beschikt over een uitgebreid en relevant (lokaal) netwerk.

Waarden

- Je staat volledig achter het plan om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken op een uitgesproken participatieve en sociaal-rechtvaardige manier.
- Je onderschrijft de logica en de meerwaarde van de samenwerking tussen verschillende maatschappelijke actoren: burgers, middenveld, overheid, bedrijven en kennisinstellingen.

Jouw plaats in de organisatie

Je maakt deel uit van het team van de vzw Leuven 2030. Vanuit onze organisatie coördineer je een overkoepelend team met daarin de programmacoördinatoren van de strategische experimenten. Je coördineert ook het kernteam met vertegenwoordigers van Leuven 2030 en Stad Leuven. Leuven 2030 en Stad Leuven zijn kernpartners van het Deep Demonstrations programma van EIT Climate-KIC. Het kernteam volgt de voortgang van de portfolio van strategische experimenten van nabij op, bewaakt de kwaliteit ervan en stuurt bij wanneer nodig.

Je rapporteert aan de directeur.

Wat bieden we je aan?

We bieden je een uitzonderlijke en sterk uitdagende job in een unieke, maatschappelijk bijzonder relevante en strategische stadsbrede transitie, waarin je mee het verschil maakt, omringd door ambitieuze, ondernemende en gedreven collega’s en partners met een open mindset en een hang naar innovatie, in de brede zin van het woord.

We bieden je een contract aan voor een periode van 18 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Indiensttreding: graag zo snel mogelijk.

Bijlagen

Interesse?

Jouw motivatiebrief en CV, waarin je duidelijk je troeven en motivatie voor deze functie aangeeft alsook voor welk strategisch experiment je kandideert, kan je sturen naar info@leuven2030.be. We verwachten je kandidatuur ten laatste op 21/08/2020, om 17u.

Indien je geselecteerd wordt, word je uitgenodigd voor een gesprek op 4 en/of 8/9/2020.

Voor meer informatie over deze functie kan je terecht bij katrien.rycken@leuven2030.be (tot 14/8) en bij michele.jacobs@leuven2030.be (17-21/8).