Leuven 2030 zoekt Programmacoordinator Geïntegreerde aanpak Bedrijventerrein Haasrode

Betaalde job Voltijds
Leuven
Solliciteren tot

Over Leuven 2030

Leuven wil zo snel mogelijk een klimaatneutrale stad worden. Hierin wil ze, samen met andere vooruitstrevende klimaatsteden, een voortrekkersrol blijven opnemen en de mee de weg voorbereiden.. Klimaatneutraliteit betekent dat we de hoeveelheid CO2 die er op Leuvens grondgebied wordt uitgestoten en de hoeveelheid CO2 die Leuvenaars elders uitstoten, netto willen herleiden tot nul om zo een veerkrachtige, aantrekkelijke en gezonde stedelijke omgeving te creëren. De stad, universiteit en steeds meer bedrijven, organisaties en burgers slaan de handen in elkaar voor de realisatie van ambitieuze klimaatprojecten. In het kader van haar beloftevolle samenwerking met EIT Climate-KIC en haar design partners, worden Leuven 2030 en haar partners uitgedaagd de zuivere projectlogica te overstijgen en vanuit een systemische benadering nieuwe strategieën te ontwikkelen die fundamentele, duurzame verandering en een versnelde transitie moeten mogelijk maken.

Met de implementatie van haar ‘Roadmap 2025 · 2035 · 2050’ die het pad naar een klimaatneutrale toekomst uitstippelt en haar samenwerking met EIT Climate-KIC rond strategische experimenten, evolueert de vzw van een ‘start-up’ naar een ‘scale-up’, klaar om steeds meer en steeds sneller essentiële bakens te (helpen) verzetten.

Over de strategische experimenten ism EIT Climate-KIC

Leuven 2030 en Stad Leuven nemen, samen met een 10-tal andere Europese steden waaronder Kopenhagen, Wenen, Amsterdam, Madrid en Milaan, deel aan het ‘Deep Demonstrations for Radical Climate Action’ programma van EIT Climate-KIC. Het doel van dit programma is om vooruitstrevende Europese steden te ondersteunen in het opzetten van de nodige transformatieve (en soms disruptieve) veranderingsprocessen in functie van de omslag naar een klimaatneutrale toekomst. Deze steden fungeren zo als laboratorium voor radicalere klimaatactie. De samenwerking met EIT Climate-KIC wordt opgebouwd langsheen een portfolio van strategische experimenten, die steden toelaten om strategisch te leren over het nemen van structurele hordes in transformatieve veranderingsprocessen. Leuven ontwikkelt deze experimenten in samenwerking met zowel Leuvense als Europese partners.

Voor de periode 2020-2021 telt de portfolio alvast volgende drie strategische experimenten:

Voor elk van deze strategische experimenten zoekt Leuven 2030 vzw een coördinator (m/v/x) die vanuit programmalogica deze experimenten helpt uitbouwen richting implementatie over de periode 2020-2021. De functieomschrijving is gelijklopend voor elk van deze strategische experimenten, met tegelijkertijd belangrijke accentverschillen wat betreft het gezochte profiel.

Programmacoördinator (M/V/X)
Functieomschrijving

Als programma coördinator maak je vooral een verschil in de manier waarop je verschillende deelprojecten op elkaar laat inhaken en hierbij de unieke competenties en ervaringsachtergrond van een veelheid van betrokken partijen kan verbinden in gestroomlijnde actie. Je werkt mee aan een uniek Leuvens governance model om de transitie naar een klimaatneutrale stad te faciliteren. Jouw eerste opdracht bestaat erin om het betreffende strategische experiment verder te ontwikkelen, richting implementatie. Daarmee bedoelen we: het experiment inhoudelijk verder verfijnen, afstemmen met de betrokken interne en externe partners, draagvlak verwerven waar nodig, partnerschappen uitbouwen, financiering zoeken en vinden voor de volledige ontwikkeling van het strategisch experiment. Je neemt hiervoor een uitgesproken netwerk-verantwoordelijkheid op en hanteert het constructieve spanningsveld tussen de verschillende partners om samen de overkoepelende doelstellingen te realiseren.

Je streeft naar verankering van de onderlinge leerprocessen en hebt tegelijk oog voor evoluerende verwachtingen van de betrokken belanghebbenden. Dit stelt jou in staat om de bijdragen en rollen van alle betrokkenen in overeenstemming te brengen met wat nodig is en mee te laten evolueren in het verloop van het experiment. Je vertrekt hier van het systemisch in kaart brengen van de manier waarop bijdragen structureel op elkaar kunnen inhaken en tot nieuwe oplossingssporen kunnen leiden. Jouw aandacht gaat hierbij uit naar kostenefficiëntie, opschaalopportuniteiten en herbruikbaarheid van deelprocessen.

Je vervlecht de initiatieven van verschillende belanghebbenden in voorstellen van zakelijke modellen die kunnen leiden tot verankering van duurzame samenwerkingsverbanden, geënt op nieuwe waardestromen.

Als coördinator heb je een belangrijke end-to-end verantwoordelijkheid naar middelen. Dit gaat van het pro-actief aantrekken van programma-middelen om kritische interventies te kunnen doen, over het anticiperen op en beheersen van de risico’s die met transversale samenwerkingen gepaard gaan, naar het opzetten van een dashboard om de voortgang van de verschillende initiatieven nog beter op elkaar af te stemmen.

Als coördinator bewaak je voortdurend het geïntegreerd en strategisch karakter van het experiment, de tussentijdse oplevering van mijlpalen en de engagerende visibiliteit voor de betrokken partners.

Functieprofiel

Kennis, competenties & ervaring

Je beschikt over minstens 7 van onderstaande algemene competenties en ervaringen:

 1. Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door minstens 8 jaar relevante ervaring.
 2. Je hebt minstens vier jaar ervaring met managen en coördineren van transformationele multi-actor processen.
 3. Je bent vertrouwd met het verbinden van belanghebbenden via waardestromen en/of zakelijke modellen, als basis voor het uitbouwen van samenwerkingsverbanden.
 4. Je hebt ervaring met business casing en ontwikkeling van financiële modellen.
 5. Je hebt reeds geproefd van een programmawerking.
 6. Je hebt ervaring met zoeken en vinden van financiering (lokaal, bovenlokaal, Europees) van een programmawerking.
 7. Je hebt ervaring met samenwerking met een lokaal bestuur, of hebt er zelf voor gewerkt.
 8. Je hebt de nodige people management skills, en bent empathisch, energiek, en engagerend. Je wordt graag intellectueel uitgedaagd.
 9. Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk erg vlot, ook in het Engels.
 10. Je beschikt over een uitgebreid en relevant (lokaal) netwerk.

Je beschikt minstens over 3 van onderstaande specifieke inzichten:

 1. Je hebt inzicht in de opportuniteiten, uitdagingen, drempels, processen en beleidskaders voor bedrijven, die gepaard gaan met de klimaattransitie.
 2. Je hebt voeling met de houding en belangen van, potentiële rollen voor, en context waarbinnen verschillende stakeholders van een bedrijventerrein zich bewegen.
 3. Je kent en begrijpt de rollen en werking van een lokale en bovenlokale overheid in de vormgeving van een bedrijventerrein.
 4. Je begrijpt de relevantie van het bedrijventerrein van Haasrode als geschikte pilootruimte voor verregaande disseminatie van het diepgaand experiment.

Waarden

- Je staat volledig achter het plan om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken op een uitgesproken participatieve en sociaal-rechtvaardige manier.
- Je onderschrijft de logica en de meerwaarde van de samenwerking tussen verschillende maatschappelijke actoren: burgers, middenveld, overheid, bedrijven en kennisinstellingen.

Jouw plaats in de organisatie

Je maakt deel uit van het team van vzw Leuven 2030. Vanuit onze organisatie zal je intensief samenwerken met diverse partners om dit strategisch experiment verder te ontwikkelen en de uitvoering ervan te faciliteren, in het bijzonder met de stad Leuven.

Leuven 2030 en Stad Leuven zijn kernpartners van het Deep Demonstrations programma van EIT Climate-KIC, en zijn vertegenwoordigd in het kernteam dat de voortgang van de portfolio van strategische experimenten van nabij opvolgt, de kwaliteit ervan bewaakt, en bijstuurt wanneer nodig.

Bij de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch experiment werk je dan ook nauw samen met diverse betrokken stadsdiensten, met het projectteam van Leuven 2030 en met alle andere betrokken stakeholders.

Je wordt aangestuurd door de ‘process-lead’.

Wat bieden we je aan?

We bieden je een uitzonderlijke en sterk uitdagende job in een unieke, maatschappelijk bijzonder relevante en strategische stadsbrede transitie, waarin je mee het verschil maakt, omringd door ambitieuze, ondernemende en gedreven collega’s en partners met een open mindset en een hang naar innovatie, in de brede zin van het woord.

We bieden je een contract van 18 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Indiensttreding: graag zo snel mogelijk.

Bijlagen

Interesse?

Jouw motivatiebrief en CV, waarin je duidelijk je troeven en motivatie voor deze functie aangeeft alsook voor welk strategisch experiment je kandideert, kan je sturen naar info@leuven2030.be. We verwachten je kandidatuur ten laatste op 21/08/2020, om 17u.

Indien je geselecteerd wordt, word je uitgenodigd voor een gesprek op 4 en/of 8/9/2020.

Voor meer informatie over deze functie kan je terecht bij katrien.rycken@leuven2030.be (t.e.m. 14/8) en bij michele.jacobs@leuven2030.be (17-21/8).