lokaal bestuur Nijlen zoekt Expert milieu - omgeveingsambtenaar, niveau B | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

lokaal bestuur Nijlen zoekt Expert milieu - omgeveingsambtenaar, niveau B

Geplaatst door
Sofie Hellemans
Voltijds
Betaalde job
Nijlen
Solliciteren tot: 
28/05/2020

Lokaal bestuur Nijlen is op zoek naar:

1 fte omgevingsambtenaar – expert milieu, (m/v), afdeling ruimte, niveau B

in voltijds contractueel dienstverband voor 37,5 uur per week met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd van één jaar.

Korte functieomschrijving

Instaan voor het onderzoek en adviseren van omgevingsvergunningsaanvragen met onder andere de milieuspecificatie ervan. Het behandelen van andere milieu, natuur en landschap gerelateerde dossiers.

Het coördineren, beoordelen en adviseren van de strategische doelstellingen met betrekking tot milieu, de open ruimte en het landschap van de gemeente en het organiseren van overleg ter bevordering van een integraal ruimtelijk beleid.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

 • De burgerlijke en politieke rechten genieten en een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Voldoen aan de vereiste betreffende taalkennis.
 • Slagen voor de selectieprocedure.

Diplomavereiste

Je bent in het bezit van een diploma dat in aanmerking komt voor een functie op B niveau, ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Wij bieden naast een dynamische werksfeer, een geïndexeerde brutomaandwedde van minimum 2509,94 euro, een fietsvergoeding, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering.

Ontdek hoe leuk het is om bij lokaal bestuur Nijlen te werken !

https://www.nijlen.be/ontdek-ons

Het schriftelijke en mondelinge examen zal vermoedelijk plaatsvinden in juni 2020, exacte datum en locatie worden later meegedeeld.

Om geslaagd te zijn voor het examen moet een kandidaat 50% van de punten behalen op elk gedeelte afzonderlijk en 60% op het geheel van het examen.

Solliciteren

Kandidaturen voor deze functie kunnen tot en met 28 mei 2020 ingediend worden op volgende manieren:

Door een sollicitatiebrief, samen met uw cv, uittreksel uit het strafregister (maximum 2 maanden oud) en een kopie van uw diploma:

 • per post te versturen t.a.v. team personeel, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen
 • persoonlijk te overhandigen tegen ontvangstbewijs
 • te mailen met leesbevestiging naar personeel@nijlen.be

De volledige functiebeschrijving voor deze functie kan u in bijlage vinden.

Voor meer informatie over deze functie kan u terecht bij team personeel, 03 410 02 84 of personeel@nijlen.be

 

Functie- en competentieprofiel

 

 

1. Identificatiegegevens

Functietitel

Omgevingsambtenaar – expert milieu

Afdeling – Dienst

Ruimte

Functiefamilie

Experten

Niveau

B

Graad

B1-B3

2. Positionering in het organogram

Plaats in het organogram

Afdeling Ruimte

Leiding krijgen van

Afdelingshoofd Ruimte

Leiding geven aan

/

Directe samenwerking met

Beleidsadviseurs/experten Ruimte

3. Doel van de functie

Instaan voor het onderzoek en adviseren van omgevingsvergunningsaanvragen met onder andere de milieuspecificatie ervan. Het behandelen van andere milieu, natuur  en landschap gerelateerde dossiers.

Het coördineren, beoordelen en adviseren van de strategische doelstellingen met betrekking tot milieu, de open ruimte en het landschap van de gemeente en het organiseren van overleg ter bevordering van een integraal ruimtelijk beleid.

4. Kernresultaatsgebieden

 1. Ontwikkelen en stimuleren van samenwerkingsverbanden en instaan voor de vertegenwoordiging van de afdeling met het oog op een optimale externe communicatie

Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Stimuleren en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met het OCMW, buurgemeenten…
 • Deelnemen aan diverse werkgroepen buiten het gemeentebestuur
 • Fungeren, op vlak van de werkdomeinen als contactpersoon naar toezichthoudende overheid en andere openbare besturen, particuliere instellingen of organisaties
 1. Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn

Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Organiseren van een werkoverleg of een overleg naar aanleiding van een specifiek project of evenement
 • Ervoor zorgen dat iedere medewerker over alle informatie beschikt die hij/zij nodig heeft om zijn/haar taken goed te kunnen uitvoeren
 • Rapporteren aan de leidinggevende/verantwoordelijke(n) in verband met de werking van de dienst, de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten, activiteiten,…
 • Verzorgen van top-down en bottom-up communicatie tussen de overlegfora (bvb. werkoverleg en diensthoofdenoverleg)
 1. Informeren, helpen en begeleiden van de klant met het oog op een correcte en klantvriendelijke dienstverlening

Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Onthalen van de klant op een vriendelijke en gepaste manier
 • Geven van inlichtingen
 • Doorverwijzen van de klant indien nodig
 • Uitleg geven omtrent de procedure
 • Meedenken naar klantgerichte oplossingen binnen de geldende regels en procedures
 • Afleveren van de vereiste documenten
 • Opvolgen van de informatie die de klant opvraagt
 1. Realiseren van een collegiale samenwerking

Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Fungeren als aanspreekpunt
 • Helpen en begeleiden van collega’s, bvb. bij het uitvoeren van (moeilijke) opdrachten
 • Geven van duidelijke uitleg aan collega’s
 1. Voorbereiden, plannen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van de strategische en operationele planning zodat de beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden

Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Op basis van indicatoren, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke evoluties, beleidsvoorstellen voorbereiden voor de beleidsorganen
 • Bepalen van ken- en stuurgetallen, kwantitatieve en kwalitatieve meetcriteria voor de dienstverlening
 • Regelmatig aftoetsen van de strategische visie aan de realiteit en aanpassen waar nodig
 • Aanbrengen van nieuwe beleidsitems
 • Op regelmatige tijdstippen een evaluatie opstellen met het oog op vernieuwing/optimalisering van de werking en het gevoerde beleid
 1. Uitwerken van beleidsvoorstellen en adviezen zodat de beleidsdoelstellingen van de dienst/afdeling gerealiseerd worden

Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Analyseren van relevante signalen uit het werkveld
 • Beleidsvoorbereidende dosssiers  en nota’s opmaken voor de beleidsverantwoordelijken
 • Spontaan beleidsadviezen formuleren en inhoud geven aan de beleidsnota’s
 • Evalueren van de effecten van het gevoerde beleid
 1. Ontwikkelen, (laten) implementeren en opvolgen van de organisatie van interne controleprocedures en kwaliteitsprojecten teneinde doelgerichte en kwaliteitsvolle diensten en producten af te leveren.

Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Toezien op een effectieve en efficiënte dienstverlening
 • Implementeren en opvolgen van kwaliteitszorg
 1. Coördineren van de werking van projecten met het oog op een efficiënte en effectieve dienstverlening

Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Vertalen van strategie en beleid naar concrete doelstellingen, acties…
 • Zorgen voor de aan- en bijsturing van processen en projecten
 • Bewaken en opvolgen van de voortgang van projecten, activiteiten… en indien nodig acties nemen om bij te sturen
 • Waken over een effectieve en efficiënte aanpak van het project
 • Organiseren en leiden van vergaderingen met medewerkers naar aanleiding van de uitwerking van een specifiek dossier of behandeling van een probleem of knelpunt
 • Afstemmen van systemen, procedures, middelen, tijd en mensen
 • Instaan voor budgetbeheer en –controle van het project in functie van een financieel gezond beleid
 1. Instaan voor de praktische organisatie van projecten, manifestaties, colloquia, evenementen of andere bijeenkomsten.

Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Inwinnen van informatie
 • Uitvoeren van onderzoek, bvb. op vlak van reglementering, of detecteren van behoeften bij klanten
 • Opmaken van planningen/draaiboeken en initiëren en opvolgen van samenwerking met anderen
 • Uitvoeren van allerlei formaliteiten of procedures
 • Verzorgen van allerhande communicatie, zowel voor als tijdens het project of het evenement (intern, leveranciers,…)
 • Reserveren van accommodaties, materiaal en materieel
 • Bewaken van de voortgang van het project of het evenement
 1. Instaan voor het beheren en autonoom afhandelen van dossiers.

Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Onderzoek uitvoeren op basis van de reglementering
 • Opvolgen van alle procedures in het kader van het dossier
 • Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling
 • Verzamelen en invullen van noodzakelijke documenten
 • Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen (mondeling of schriftelijk, bvb. collegedossiers)
 • Controleren en klasseren van afgewerkte dossiers
 1. Indien de werking en dienstverlening dit vereisen kunnen bijkomende taken en verantwoordelijkheden opgenomen worden
 • Het voeren van project en procesmanagement voor verschillende ruimtelijke dossiers in het kader van landschapsontwikkeling.

5. Gedragscompetenties

Expertfunctie

Kerncompetentie

Integriteit

Discreet handelen

 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen werk en komt open uit voor fouten
 • Gaat zorgvuldig en discreet om met gevoelige of vertrouwelijke informatie
 • Houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige keuze is
 • Toont voorbeeldgedrag in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid

Inzet

 • Werkt met enthousiasme en gedrevenheid
 • Stelt zich positief op
 • Neemt het werk ter harte
 • Durft verantwoordelijkheid te nemen
 • Zet door, ook wanneer het moeilijker gaat of bij tegenslagen

Klantgerichtheid

Actief meedenken,  inspelen op vragen van de klant

 • Leeft zich in de situatie van klanten
 • Speelt in op vragen van klanten en houdt zich aan de regels of afspraken
 • Denkt spontaan mee met de klant
 • Zoekt naar oplossingen bij problemen
 • Neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten

Samenwerken

Creëren van samenwerkingsverbanden met en tussen andere diensten

 • Werkt actief aan het creëren van een vertrouwensband met andere diensten
 • Creëert structuren om de samenwerking met andere afdelingen te verbeteren
 • Creëert een draagvlak voor problemen of beslissingen die de eigen afdeling overschrijden
 • Draagt samenwerking als een belangrijke waarde uit en spreekt anderen hierop aan

Essentiële competentie

Adviseren

Complexe analyses maken, bevorderen van het omgevingsbewustzijn, kennis produceren

 • Ziet grote lijnen, tilt vragen op een hoger abstractieniveau
 • Brengt complexe, soms tegenstrijdige informatie, tot de kern terug
 • Kadert zijn advies in een lange termijnbeleid   
 • Ondersteunt en stimuleert anderen om informatie en adviezen uit te wisselen

Kwaliteitsvol werken

Streven naar continue kwaliteitsverbetering, anderen hiertoe stimuleren, kwaliteitsborging

 • Ontwikkelt en benoemt kwaliteitscriteria
 • Stimuleert de kwaliteitsvolle uitvoering van taken en projecten en volgt de (tussentijdse) resultaten op       
 • Stelt de geleverde kwaliteit regelmatig ter discussie en spreekt anderen aan op de kwaliteit van het geleverde werk
 • Stimuleert verbeteringsvoorstellen

Plannen en organiseren

Structuur aanbrengen in eigen werk en dat van anderen, coördineren

 • Brengt structuur aan in eigen werk en dat van anderen: plant taken en projecten
 • Bepaalt objectieven en prioriteiten (korte/middellange termijn)
 • Past de planning aan indien veranderende omstandigheden dit eisen, ook voor anderen
 • Zet mensen en middelen op de best mogelijke manier in
 • Plant meetmomenten in om te toetsen of prestaties/resultaten voldoen aan de verwachtingen en stuurt bij indien nodig
 • Verzekert continuïteit van het werk en behoudt overzicht

Belangrijke competentie

Onderhandelen

Onderhandelen in complexere situaties, verenigen van belangen

 • Weerlegt de mening of bezwaren van anderen door middel van argumenten
 • Brengt uiteenlopende visies, behoeften en standpunten samen
 • Zoekt actief naar gemeenschappelijke belangen
 • Hanteert argumenten die zoveel mogelijk aansluiten bij de belangen van de ander

Ondernemen

Ondernemerschap, verbeteringsgericht  en vernieuwend handelen, anderen ondersteunen

 • Onderzoekt behoeften en neemt acties om de dienstverlening te optimaliseren
 • Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bestaande instrumenten
 • Betrekt personen (binnen of buiten de eigen dienst) die te maken zullen hebben met de gevolgen van de verandering
 • Stimuleert en ondersteunt anderen om verbeteringsgericht en/of vernieuwend te werken

Resultaatgericht werken

Sturen op resultaat, anderen ondersteunen

 • Formuleert doelstellingen die een impact hebben op de werking van anderen (ook buiten de eigen afdeling)
 • Maakt afspraken met alle betrokkenen om de gestelde doelstellingen te bereiken
 • Realiseert verbeteringen in werkzaamheden en randvoorwaarden, zowel binnen als buiten het eigen werkgebied
 • Ondersteunt anderen of neemt obstakels voor anderen weg 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.