Maakbaar Leuven zoekt projectleider burgerbeweging - citizen science

Betaalde job Voltijds
Leuven
Solliciteren tot

Maakbaar Leuven zoekt een projectleider voor de ondersteuning van de burgerbeweging voor repair met een citizen science aanpak. Dit traject start met het project ‘Internet van Wasmachines’

AAN WELK VERHAAL SCHRIJF JE MEE?

Maakbaar Leuven is opgericht in 2018 als een breed platform van burgers, organisaties en bedrijven. Maakbaar Leuven ondersteunt de beweging van vrijwillige herstellers in repair cafés en wil hiermee de basis leggen voor een lokale repaireconomie. Het delen van kennis, middelen en infrastructuur vormt de belangrijkste bouwsteen voor dit burgergedreven project. Het hoofddoel is meer producten laten herstellen en een alternatief bieden voor de wegwerpeconomie. Herstellen als deel van de circulaire economie.

Om die ambitie waar te maken ontwikkelt Maakbaar Leuven een brede werking. 

De beweging van Repair Cafés wordt ondersteund met concreet materiaal (gereedschapskoffers, opleiding) en wordt versterkt met digitale tools (bv www.repairconnects.org). In de Repairhub in Maakleerplek experimenteert Maakbaar Leuven met een fysiek repaircenter om meer kwaliteit en volume te kunnen realiseren. Vanuit die praktijken wil Maakbaar Leuven concrete stappen zetten om professionele herstellers te betrekken, een verdienmodel uit te werken en mee voor nieuwe tewerkstelling te zorgen. 

Maakbaar Leuven werkt samen met verschillende partners (o.a. Stad Leuven, KU Leuven, kringwinkels, Ecowerf en sociaal-culturele organisaties) aan projecten, campagnes en tools die burgers rechtstreeks aanspreken om meer te herstellen en die herstellers ondersteunen in hun activiteiten. Het verzamelen en ontsluiten van data en kennis is een belangrijk onderdeel in die werking. Hiervoor zet Maakbaar Leuven mee in op de ontwikkeling van verschillende digitale tools en de uitbouw van een luik ‘citizen science’.

De vele vrijwilligers vormen de kern van Maakbaar Leuven. Zij organiseren de repairactiviteiten, ontwikkelen opleidingen, bouwen de online tool RepairConnects verder uit en brengen nieuwe ideeën aan. Samen met 30 partner-organisaties dragen deze vrijwilligers de beweging.

Die energie wordt samengebracht in de stuurgroep. De uitvoering van het actieplan wordt hier opgenomen en de verdere richting voor de beweging wordt hier voorbereid. Het bestuur van de vzw Maakbaar Leuven waakt over de zakelijke en lange termijnengagementen van Maakbaar Leuven.

De kerngroep met vertegenwoordigers uit het bestuur en de stuurgroep vormt samen met de projectleiders het operationele hart van Maakbaar Leuven. Deze kerngroep zorgt voor de aansturing van de medewerkers.

Maakbaar Leuven wil haar expertise verder ontwikkelen en ter beschikking stellen van elke burger of organisatie die de schouders wil zetten onder de lokale hersteleconomie. Maakbaar Leuven stimuleert hiervoor het delen van kennis, data en infrastructuur.

WAT WORDT VAN JOU VERWACHT ALS ‘PROJECTLEIDER BURGERBEWEGING’?

Algemeen

De projectleider zal de werking van Maakbaar Leuven uitbouwen naar burgers die zelf, samen en thuis meer willen herstellen. Dit gebeurt in samenwerking met alle actoren van het repair-ecosysteem in Leuven, in het bijzonder kennisinstellingen en bedrijven, Stad Leuven en sociaal-culturele organisaties,. 

Met innovatieve projecten die de burger centraal stellen wil Maakbaar Leuven de repairbeweging verder uitbouwen en haar impact vergroten. In het nieuwe project voor monitoring van het gebruik van wasmachines, is een module ‘citizen science’ voorzien. Citizen Science wil het engagement van burgers en wetenschappelijk onderbouwde kennisontwikkeling met elkaar koppelen.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het direct betrekken van burgers bij de experimenten met citizen science methoden en zo de capaciteit voor het herstellen van toestellen te vergroten.

Specifiek: Internet of Washing Machines

Het Slimme Regio-project ‘Internet of Washing Machines’ (IoW), dat wordt uitgevoerd in een coalitie met 4 bedrijven en twee kennisinstellingen, test de mogelijkheid om ‘Internet of Things technologie’ aan te wenden voor het poolen van gebruiksgegevens in een open dataplatform. Met deze data kunnen nieuwe diensten mogelijk worden gemaakt voor duurzamer gebruik (oa met preventie en interventie bij defecten) van grote huishoudelijke apparaten. 

Het is je bijzondere opdracht in dit project om de actieve rol van burgers via de citizen science methodiek te implementeren: door medewerking aan de dataverzameling (via de monitoringmodule en via bevragingen) en door aftoetsing van mogelijke bedrijfsmodellen die de zorg voor huishoudapparaten vergemakkelijken en de kostprijs beperken.  

Je staat in voor de dagelijkse opvolging van de voortgang van het project volgens een projectplan dat door een stuurgroep wordt afgesproken om de doelstellingen te realiseren. 

Taken projectleider burgerbeweging – citizen science

Je start met de implementatie van het IoW project

 • Je organiseert een citizen science campagne voor het duurzaam gebruik van huishoudtoestellen, diagnose van problemen en oplossingen, gekoppeld aan het burgerplatform ‘Leuven Fixt’.
 • Je staat in voor identificatie, selectie en opvolging van 50 gezinnen die de test met de monitoringmodule (IoW) gedurende een jaar willen uitvoeren.
 • Je coördineert de tijdige uitvoering van de werkpakketten door de partners (ontwerp en fabricatie van de module, ontwerp en implementatie van een communicatie en dataplatform, plaatsing en ondersteuning van modules, testen van mogelijke diensten, verwerking van data) 
 • Je organiseert de samenwerking tussen de deelnemers en de interactie met de organisaties in de klankbordgroep 
 • Je zorgt voor regelmatige rapportering van resultaten, uitdagingen en mogelijke oplossingen hiervoor.
 • Je werkt aan de uitbreiding van de methodiek naar komende projecten.

Gewenst profiel

 • Je bent overtuigd van het belang van de uitbouw van een circulaire economie en gelooft hierbij in het potentieel van herstelactiviteiten. Je onderschrijft de visie en de principes van het charter van Maakbaar Leuven.
 • Je bent gedreven door ‘beweging maken’. Een project uitbouwen betekent voor jou het zoeken van nieuwe schouders die de werking kunnen dragen en inspireren. Je hebt een coachende en enthousiasmerende stijl t.a.v. de vele vrijwilligers.
 • Je kan een bestaand plan omzetten naar doelstellingen en acties, je voortgang bijhouden, evalueren en zo nodig bijsturen (projectmanagement).
 • Je functioneert optimaal binnen een context waar je zelfstandig je werk bepaalt, continu afstemt met de stuurgroep en je tegelijk beweegt binnen een breed samenwerkingsverband. Je rapporteert helder naar de stuurgroep.
 • Je kan constructief aan de slag met verschillende perspectieven binnen een partnerschap. Je beschikt over de vaardigheid om partners met een sterk verschillend profiel te motiveren voor een gemeenschappelijk doel.
 • Je bent niet zozeer technisch geschoold maar hebt een gezonde interesse in techniek en technologie; je bent bereid om de basisvaardigheden te verwerven en ook hands-on bij te dragen aan de werking
 • Je hebt interesse in duurzaamheid, circulaire economie, repairbeweging, citizen science, innovatieve projecten met bedrijven en andere maatschappelijke actoren. 
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs, voldoende vertrouwdheid met en begrip van digitalisering, data en burgerparticipatie. Je hebt aantoonbare ervaring in een gelijkaardige functie. 

Ons aanbod

 • Een contract (80 of 100% vte) van onbepaalde duur
 • Verloning volgens de barema’s van het paritair comité 329 (sociaal-cultureel werk), maaltijdcheques twv 8 euro, eindejaarspremie en vergoeding woonwerkverplaatsing.
 • Plaats van tewerkstelling is Avansa Oost-Brabant in Heverlee, één van de partners van Maakbaar Leuven.

Contact

Erik Béatse

0486/28 75 11

erik@maakbaarleuven.be 

Selectieprocedure

 • We verwachten je motivatiebrief en CV uiterlijk op maandag 20 september om 12u. Solliciteren kan enkel op het mailadres erik@maakbaarleuven.be.
 • Een eerste (en eventueel tweede) sollicitatiegesprek wordt gepland in de week 27 september (avonden).

Meer informatie

Meer info over Maakbaar Leuven is te vinden op: