Natuurinvest zoekt Projectcoördinator Parkbos Gent en Klein-Rusland | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Natuurinvest zoekt Projectcoördinator Parkbos Gent en Klein-Rusland

Geplaatst door
JobpuntVlaanderen
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Gent
Bjorn Heirbrant
bjorn [dot] heirbrant [at] vlaanderen [dot] be
0497/60 75 30
Solliciteren tot: 
15/03/2019

PROJECTCOÖRDINATOR

voor het project Parkbos Gent en het complex project Klein-Rusland

Natuurinvest organiseert op vraag van de partners in het Parkbosproject en het complex project Klein-Rusland een vergelijkende selectieprocedure voor de aanwerving van een projectcoördinator.

Het betreft een aanwerving in voltijds contractueel verband, voor onbepaalde duur (gedurende de looptijd van de projecten).

Functiecontext

Het Parkbosproject

Het Parkbosproject is één van de belangrijkste stads(rand)bosprojecten in Vlaanderen, gesitueerd ten zuiden van Gent. Het totale projectgebied voor de groenpool Parkbos beslaat 1200 ha, en strekt zich uit op het grondgebied van de stad Gent en de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem. De groenpool wordt ingericht als een multifunctioneel gebied met natuur, bos, kasteelparken, landbouw, recreatieve paden, onthaalinfrastructuur,… Daarnaast is er ook ruimte voor wonen en bedrijvigheid.

Zes partners (Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, Provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem) werken aan de realisatie van deze groenpool in een samenwerkingsverband. De voorbije jaren werden al belangrijke delen van het projectgebied ingericht. Heel wat plannen liggen ook klaar om gerealiseerd te worden. Na de inrichting van deze groenpool zullen de opdrachten zich verschuiven naar het beheer van de groenpool, educatieve ontwikkeling, optimalisering van toeristische en recreatieve infrastructuur, verdere ontwikkeling van het landschap.

De projectcoördinator werkt onder leiding van de gouverneur van Oost-Vlaanderen die aangeduid is door de Vlaamse Regering om de coördinatie van de realisatie van deze groenpool op te nemen. In een projectbureau, stuurgroep en werkgroepen worden de ontwikkelingen van de groenpool opgevolgd. De projectcoördinator staat in voor de coördinatie en afstemming van de verschillende acties die uitgevoerd worden door de partners. Tevens staat de projectcoördinator in voor de interne en externe communicatie over het project.

Complex project ‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de wijk Klein-Rusland in Zelzate’

Dit project is ingebed bij het project Gentse Kanaalzone, dat tot doel heeft de leefbaarheid voor de bewoners in de Kanaalzone te versterken door acties te nemen die wonen en werken in het havengebied met elkaar verzoenen. Het project is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent, gemeenten Evergem en Zelzate en North Sea Port. Klein-Rusland is een wijk in Zelzate met grote erfgoedwaarde waar de leefbaarheid de voorbije decennia sterk achteruit gegaan is. De gouverneur is door de Vlaamse Regering aangesteld om een oplossing te zoeken voor de bewoners uit de wijk via de procedure van complexe projecten. De Vlaamse Regering stelde, na een onderzoeksfase van 2 jaar, eind juni 2018 voor om de bewoners op termijn te verhuizen naar nieuwe woningen in de kern van Zelzate. De projectregisseur is het communicatieve scharnierpunt en de verantwoordelijke voor het proces. De projectcoördinator organiseert de samenwerking tussen alle betrokken partijen en fungeert als aanspreekpunt. Hij draagt zorg voor de coördinatie van de volledige procedure. Hij/zij vormt in dit verband de link tussen de gouverneur en de betrokken administraties.

 

Functiebeschrijving

Taakomschrijving

De projectcoördinator zal instaan voor de inhoudelijke en procesmatige coördinatie van de activiteiten van het project Parkbos en het complex project Klein-Rusland. Hij/zij zal onder de verantwoordelijkheid van het ambt van de gouverneur werken.

De projectcoördinator staat in voor het projectmanagement en verzorgt de nodige administratieve, inhoudelijke en communicatieve ondersteuning voor de projectwerking, alsook van de externe communicatie naar bevolking en belangengroepen toe.

Zijn/haar taken zijn onder meer:

 • het voorbereiden van de jaarprogramma's en meerjarenplanning (o.b.v. de voorgaande voortgangsrapporten)
 • het bewaken van de werking van de projectstructuur
 • het coördineren en inhoudelijk voorbereiden van de diverse deelprojecten (waaronder studie-opdrachten), het leggen van de noodzakelijke voorbereidende contacten met de partners, indien nodig initiëren van nieuwe deelprojecten
 • het voorbereiden van de vergaderingen van de stuurgroep, het maken van de verslagen, en het opvolgen (laten uitvoeren) van de beslissingen van de stuurgroep
 • het inhoudelijk voorbereiden en opvolgen van de thematische werkgroepen voor de deelprojecten en terugkoppeling naar de stuurgroep
 • het onderhouden van het netwerk van contacten met de diverse diensten, administraties, organisaties en particulieren betrokken bij het project, het fungeren als aanspreekpunt voor de projecten.
 • het voorbereiden van de spontaan uit te brengen of gevraagde adviezen aan diverse overheden
 • het organiseren en voorbereiden van overleg met bewoners en belangenverenigingen, onder meer de klankbordgroep Parkbos en de bewonersgroep Klein-Rusland
 • het beheren van de geldelijke middelen voor de projectwerking en de communicatie
 • het verzorgen van de communicatie over het project (o.a. nieuwsbrief, website, publieksactiviteiten, presentaties, rondleidingen …).

Competenties

Kennis

 • vertrouwd zijn met proces- en projectmanagement in een beleidsmatige context;
 • strategische planning in concrete beleidsvoering kunnen omzetten;
 • vertrouwd zijn met de methodieken en het instrumentarium van het omgevingsbeleid, het mobiliteitsbeleid en het economisch beleid van de verschillende overheden;
 • vertrouwd zijn met aspecten van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering op de verschillende bestuurlijke niveaus.

Vaardigheden

 • uitstekend kunnen plannen en organiseren;
 • kunnen overtuigen en wervend optreden;
 • zelfstandig kunnen werken;
 • kunnen bemiddelen en oplossingsgericht werken;
 • verantwoordelijkheid kunnen nemen;
 • initiatieven durven nemen;
 • een professioneel netwerk kunnen opbouwen;
 • sterk communicatief voor verschillende doelgroepen zowel schriftelijk als verbaal.

Arbeidsvoorwaarden

Natuurinvest biedt:

 • Een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving.
 • Glijdende uurregeling in de 38-urenweek.
 • 20 + 15 vakantiedagen en collectief verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en terugbetaling openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
 • Vorming en opleiding, ook tijdens de werkuren.
 • Een aantrekkelijke verloning inclusief eindejaarstoelage

Voor deze functie word je aangeworven met de salarisschaal gerelateerd aan het behaalde diploma. Natuurinvest hanteert salarisschalen die vergelijkbaar zijn met de Vlaamse overheid. Voor de berekening van je salaris kunnen de jaren relevante ervaring in de openbare sector en privé-sector in rekening worden gebracht. Relevante ervaring kan voor maximum 10 jaar meetellen.

Tewerkstellingsplaats is Gent.

Voorwaarden selectieprocedure

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent op de uiterste inschrijvingsdatum houder van een master- of bachelordiploma
 • Je hebt 5 jaar relevante werkervaring onder andere in het coördineren en begeleiden van projecten

Je kunt eveneens deelnemen wanneer je:

 • je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s
 • je diploma in het buitenland behaalde, wanneer dit krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of decreet, gelijkwaardig wordt verklaard met één van de hierboven vermelde diploma's of erkend werd overeenkomstig de bij de KB's van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma's in aanmerking worden genomen
 • je diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands ; in dit geval moet je wel eerst je kennis van het Nederlands bewezen hebben door middel van een door SELOR uitgereikt taalbrevet.

Selectieprocedure

De préselectie gebeurt op basis van uw uitgebreide motivatiebrief en curriculum vitae. Bijkomende gegevens kunnen telefonisch opgevraagd worden.

Tien kandidaten die voldoen aan de voorwaarden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een mondelinge proef. Deze proef zal plaatsvinden op een locatie en uur dat u later zal meegedeeld worden. De drie eerst gerangschikte kandidaten gaan naar de laatste ronde van het assessment. Op basis van de mondelinge proef en het assessment wordt een rangorde van kandidaten opgesteld. Kandidaten die geschikt geacht worden voor de functie worden opgenomen in een wervingsreserve.

De proeven worden in het Nederlands afgenomen.

In het kader van de openbaarheid van bestuur kunt u feedback vragen over uw selectieresultaat. Dit dient wel schriftelijk of per e-mail en binnen een redelijke termijn (max. 3 maanden) te gebeuren.

Hoe solliciteren?

Indien u wenst deel te nemen aan de selectie, bezorg ons dan uw uitgebreide motivatiebrief en ten laatste op 15 maart 2019.

Uw motivatiebrief is vergezeld van de volgende documenten:

 • een kopie van het vereiste diploma
 • een bewijs van de werkervaring aan de hand van een duidelijk curriculum vitae dat melding maakt van de data van tewerkstelling en van de functie-inhoud.

Meer weten?

Voor meer informatie i.v.m. de jobinhoud kunt u terecht bij Bjorn Heirbrant op tel. 0497/60 75 30 of via e-mail: bjorn.heirbrant@vlaanderen.be.

Met vragen over de arbeidsvoorwaarden kan u zich wenden tot Danny Ingels via e-mail: danny.ingels@vlaanderen.be

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.