OVAM zoekt 2 beleidsmedewerkers bouw | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

OVAM zoekt 2 beleidsmedewerkers bouw

Geplaatst door
Fatna_01
Voltijds
Betaalde job
Mechelen
Fatna El Khanf
wervingen [at] ovam [dot] be
015 284 183
Solliciteren tot: 
12/12/2018

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Bouw
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Kenmerken van de functie

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gevestigd in de Stationsstraat in Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

Team Bouw is verantwoordelijk voor een beleid dat materiaalbewust bouwen en verbouwen bevordert. Dit binnen het grotere kader van een energie-efficiënt en ruimte-optimaliserend bouwbeleid. De leidraad hiervoor is het beleidsprogramma “materiaalbewust bouwen in kringlopen” dat tegen eind 2020 geactualiseerd wordt. Met dit programma zet OVAM in op een beleid gericht op de ganse levenscyclus van een gebouw. Dit gaat over het bevorderen van het selectief slopen van gebouwen en hergebruiken of recycleren van de vrijgekomen afvalstoffen. Over het ontwerpen van gebouwen op zo'n wijze dat milieudruk ten gevolge van materiaalverbruik minimaal is. Over gebouwen die gemakkelijk aangepast worden aan nieuwe noden en selectief ontmanteld worden.

In dat kader is de OVAM binnen de afdeling Afval- en materialenbeheer, team Bouw op zoek naar twee beleidsmedewerkers. Als beleidsmedewerker Bouw werkt u autonoom of samen met collega's aan verschillende (sub)projecten. In overleg met een breed netwerk van bouwexperten, bouwmateriaal-producenten en bouwheren doet u nieuwe bouwconcepten inzake circulariteit ingang vinden en ontwikkelt u daarrond een beleid.

Uw takenpakket bestaat o.a. uit:

 • Het ontwikkelen en promoten van het denk- en beleidskader rond materiaalbewust bouwen.
 • Aanboren van de nodige expertise buiten de OVAM.
 • Zoeken van opportuniteiten om materiaalbewust bouwen te bevorderen en beleidsmatige belemmeringen weg te werken.
 • Uitbouwen van de nodige contacten met stakeholders betreffende materiaalbewust bouwen binnen en buiten de overheid op lokaal, Vlaams, Belgisch en Europees niveau.
 • Initiëren van studies en proefprojecten rond materiaalbewust bouwen. Deze laten uitvoeren en opvolgen en de uitkomst vertalen in concrete beleidsaanbevelingen.
 • Het verankeren van beleidsaanbevelingen in aangepaste wetgeving of andere beleidsinstrumenten.

Het team Bouw zoekt twee beleidsmedewerkers. Bij één medewerker ligt de nadruk op veranderingsgericht bouwen, bij de andere ligt de nadruk op de doorontwikkeling van TOTEM (www.totem-building.be).

Specifiek voor de medewerker veranderingsgericht bouwen, ligt de focus op:

 • Het verder verfijnen en uitdiepen van het bestaande kwalitatief evaluatiekader (24 ontwerprichtlijnen), in afstemming met de relevante experts, tot een gedragen kwantitatief evaluatie-instrument.
 • Uitwerken van een aanpak voor integratie van het verfijnd evaluatiekader in Belgische praktijk- en beleidstools, waaronder Totem-tool.
 • Actieve promotie en sensibilisering van het thema veranderingsgericht bouwen bij collega-overheden en andere private spelers in de bouwsector; en hierbij de brug slaan naar andere verwante beleidsthema's zoals energie en circulaire gebiedsontwikkeling.
 • Actief netwerken om als beleidsmedewerker pro-actief voeling te hebben met de noden in de sector en van daaruit gericht een beleidskader uit te tekenen en (beleids)onderzoek op te starten.
 • Inzetten op open en transparante kennisdeling rond het thema veranderingsgericht bouwen

Specifiek voor de beleidsmedewerker TOTEM, ligt de focus op het ondersteunen van de doorontwikkeling van TOTEM (www.totem-building.be).

 • U kan zich snel vertrouwd maken met de relevante wetgeving m.b.t. het bouwproces.
 • Actieve promotie en sensibilisering van de tool bij actoren uit de bouwsector.
 • Netwerken met andere overheden & organisaties voor integratie van de tool binnen bestaande of in ontwikkeling zijnde (beleids)kaders in de bouw (afstemming EPB, ontwikkeling BIM, …).
 • Het verder uitbreiden van de functionaliteiten van de tool i.s.m. ICT-ontwikkelaars en in afstemming met de andere gewesten (importfuncties, uitbreiding materialendatabank (EPD’s).
 • Doorontwikkelen van de bestaande methodiek waarop TOTEM gebaseerd is, inzake aspecten circulariteit en veranderingsgericht bouwen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontwikkelde methodiek integreren in de TOTEM-tool.
 • Verkennend onderzoek voeren in functie van de ontwikkeling van een M-peil en materialenpaspoort; dit gebeurt in afstemming met de marktontwikkelingen en lopende onderzoeksprojecten.
 • Ervoor zorgen dat de tool op een brede schaal wordt toegepast en daarvoor de nodige (dwingende en sensibiliserende) beleidsinstrumenten uitwerken.

Profiel

Wij zoeken leergierige en enthousiaste kandidaten met een masterdiploma en een grote interesse in milieu en maatschappij. Iemand die een sterke interesse heeft in circulair bouwen en architectuur. U bent vlot in de omgang, communicatief sterk, kan enthousiasmeren en omgaan met weerstand.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • 'bewijs van goed gedrag en zeden' kunnen voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de dienstplichtwetten voldoen;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric.
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (http://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Functievereisten

 • U bent in het bezit van een masterdiploma en deed tijdens uw opleiding technische kennis op inzake architectuur, bouwkundige concepten, stedenbouw, bouwtechnologie, bouwwetgeving, bouwmanagement of bouwmaterialen.
 • U heeft kennis van innovatieve bouwconcepten en circulair bouwen.
 • U heeft bij voorkeur ervaring met het creëren van draagvlak bij verschillende stakeholders en het uitbouwen van netwerken.
 • U heeft bij voorkeur ervaring in het ontwikkelen van nieuw beleid.
 • U heeft ervaring in het zelfstandig opzetten van projecten.
 • Affiniteit met de bouwsector en ervaring met de belangrijkste drijfveren en belemmeringen bij ontwerpers, aannemers en bouwheren m.b.t. veranderingsgericht bouwen, is een pluspunt.
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office en Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
Niveau 1 – Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk.

 • Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar.
 • Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen.
 • Doet wat hij zegt, komt afspraken en beloften na.
 • Is aanspreekbaar op zijn acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback).
 • Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn werk, entiteit of organisatie.

Inleving: Alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren.
Niveau 2 – Speelt in op behoeften en gevoelens van anderen.

 • Toont zowel verbaal als non-verbaal begrip voor de behoeften en gevoelens van anderen.
 • Gaat actief op zoek naar de achterliggende problemen, redenen en oorzaken voor behoeften, gedragingen en gevoelens van anderen (vraagt door).
 • Denkt mee vanuit het gezichtspunt van anderen, houdt rekening met hun belangen.
 • Toont zich bewust van de invloed van zijn handelen op anderen.
 • Gaat adequaat in op persoonlijke of emotionele boodschappen.

Samenwerken: Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
Niveau 2 – Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen.

 • Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het persoonlijk belang.
 • Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren.
 • Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt consequenties van acties en beslissingen met betrokkenen af.
 • Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen opdrachten aan te pakken.
 • Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft.

Netwerken: Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
Niveau 2 – Legt nieuwe contacten die voor zijn taak en opdracht nuttig kunnen zijn.

 • Legt contacten en onderhoudt ze.
 • Kent de juiste personen om doelen te realiseren en wordt door hen gekend.
 • Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds organisatiebelang.
 • Legt contacten met andere afdelingen als zijn opdracht hen aanbelangt (bv. voor- of natraject, impact, …).
 • Legt contacten (met andere entiteiten) om de slaagkansen van zijn project te vergroten (informatie, expertise, cocreatie, steun).

Visie: Feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen.
Niveau 2 – Betrekt brede (maatschappelijke, technische …) factoren bij zijn aanpak.

 • Plaatst adviezen, beslissingen en initiatieven in de brede organisatiecontext of beleidscontext.
 • Kent de relevante trends en ontwikkelingen binnen zijn beroep of domein.
 • Wijst op evoluties die voor anderen nog onbekend zijn.
 • Heeft voeling met wat er in de toekomst gevraagd kan worden.
 • Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het beleid voor zijn werkveld.

Innoveren: Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen.
Niveau 1 – Werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken.

 • Accepteert verandering en vernieuwing.
 • Staat open voor nieuwe ideeën van anderen en neemt deze mee.
 • Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in zijn functie ingezet kunnen worden.
 • Stelt bestaande methoden op een gezonde kritische manier in vraag en probeert nieuwe werkwijzen uit.
 • Zoekt actief naar kansen en mogelijkheden om zijn werk te veranderen en te verbeteren en werkt die uit tot concrete voorstellen.

Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren.
Niveau 2 – Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders.

 • Onderzoekt de wensen, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden via gericht systematisch onderzoek (tevredenheidsenquêtes, mondelinge enquêtes, …).
 • Verleent nazorg en onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van belanghebbenden.
 • Gaat kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleert hiertoe concrete voorstellen.
 • Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk.
 • Onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te optimaliseren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften (bv. handicap, kinderen, …).

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. Screening op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 50 – 51. De sollicitanten die niet geselecteerd worden op basis van deze selectiestap krijgen hiervan een schriftelijk bericht.
 2. Jurygesprek: functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd Afval- en Materialenbeheer, de teamverantwoordelijke Bouw, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 2 van 2019. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit: een persoonlijkheidsvragenlijst, een aanvullende case, extra gesprek of andere relevante test (bijv. computervaardigheid, ….).
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt.
 5. Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.
 6. De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s).
 • Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 12 december 2018. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over OVAM vindt u via www.ovam.be

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.