OVAM zoekt 2 beleidsmedewerkers monitoring Vlaanderen Mooi | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

OVAM zoekt 2 beleidsmedewerkers monitoring Vlaanderen Mooi

Geplaatst door
Fatna_01
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Mechelen
Els Gommeren
els [dot] gommeren [at] ovam [dot] be
015 284 506
Solliciteren tot: 
20/02/2019

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer (AMB)
Team: Vlaanderen Mooi
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Kenmerken van de functie

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gevestigd in de Stationsstraat in Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

Binnen het team van Vlaanderen Mooi is de OVAM op zoek naar twee beleidsmedewerkers monitoring. Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare reinheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan haar beleid onder de naam Mooimakers. Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken. Daarnaast organiseert Mooimakers elk jaar een grote sensibiliseringscampagne om iedereen te motiveren geen zwerfvuil en sluikstort te veroorzaken.

Deze vacature kadert in een versterking van het huidige team Vlaanderen Mooi van de OVAM en wordt gefinancierd vanuit het beleid van de gewesten over de preventie en beheer van verpakkingsafval. Het huidige team bestaat momenteel uit 8 personen, 1 coördinator, 4 medewerkers van de OVAM, 2 medewerkers van Fost Plus en 1 medewerker van VVSG.

Het team Vlaanderen Mooi heeft als doel de openbare netheid te verbeteren. Het streeft naar een optimale aanpak van zwerfvuil en algemene netheid door de lokale besturen, bedrijven, intercommunales en andere partners actief te betrekken en te ondersteunen. De medewerkers van het team Vlaanderen Mooi zijn een aanspreekpunt voor lokale besturen en andere partners. Zij helpen met vragen, geven vorming en stimuleren de samenwerking en uitwisseling. Het team begeleidt proefprojecten in de innovatieve aanpak van zwerfvuil, biedt ondersteuning bij de capaciteitsopbouw van partners, beheert een meetinstrument rond netheid, zorgt voor uitwisseling van ervaring tussen de partners, en biedt de bedrijven, gemeenten en intergemeentelijke verenigingen de inhoudelijke, financiële en materiële ondersteuning die zij nodig hebben in hun strijd tegen zwerfvuil, sluikstorten en andere aantastingen van de netheid in het publiek domein.

Uw takenpakket bestaat o.a. uit:

 • Monitoren van de effecten van de verschillende acties en het overkoepelende zwerfvuilbeleid.
 • Samen met het team meedenken over nieuwe indicatoren in het kader van het zwerfvuilbeleid en de opvolging van de overgang naar een circulaire economie en deze ontwikkelen.
 • Insteek geven voor het beleid rond zwerfvuil en relevante informatie delen met partners en collega's.
 • Begeleiden van (innovatieve proef)projecten met de diverse partners (lokale besturen, producenten, Vlaamse agentschappen...) in alle aspecten.
 • Begeleiding van studies, bv. studie naar de impact van omgeving op zwerfvuil. Zowel bestek opmaken, bureau selecteren als opvolging van externe opdrachtnemer en terugkoppeling naar de partners.
 • Begeleiding en vorming geven bij het gebruik van de netheidsbarometer. Lokale besturen en andere partners stimuleren om de netheidsbarometer te gebruiken en deel te nemen aan de netheidsindex (en eventueel het Europees monitoringinstrument zwerfvuil). Opvolgen van de webtoepassing en verwerking van de gegevens.
 • Begeleiden en uitbouwen van de "doelplaatsenmodules". Behoeften bij lokale besturen en andere partners detecteren en de inhoudelijke modules optimaliseren.
 • Actief instroom van nieuwe deelnemers in het netheidsnetwerk verzekeren. Doorstroming van informatie door het team Vlaanderen Mooi bewaken en betrokkenheid bij het netwerk levend houden, o.a. via update van het praktijkhandboek, organisatie evenementen, werkbezoeken, vragen beantwoorden... Opnemen van netwerkfunctie.
 • Samenwerken met het team Onderzoek en Monitoring van de OVAM bij beleidsonderzoeken (fractietelling, metingen zwerfvuil en sluikstort, ...).
 • Beantwoorden van vragen en detecteren van opportuniteiten: zowel schriftelijk, telefonisch als op locatie.

We vragen flexibiliteit naar verplaatsingen (in heel Vlaanderen) en werkuren (avondprestaties indien nodig).

Profiel

Wij zoeken leergierige en enthousiaste kandidaten met een masterdiploma en een grote interesse in milieu en maatschappij. Een echte teamplayer die samenwerkingsgericht is, open communiceert en resultaatsgericht werkt.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • 'bewijs van goed gedrag en zeden' kunnen voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (http://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Functievereisten

 • U bent in het bezit van een masterdiploma.
 • U bent sterk in proces- en projectbegeleiding. Ervaring in projectwerking is een pluspunt.
 • U bent sterk in organiseren en leiden van vergaderingen.
 • U beschikt over een goede kennis van (sociaal-wetenschappelijk) onderzoek om monitoringinstrumenten en onderzoeken/studies uit te werken en op te volgen.
 • U beschikt over grondige statistische kennis; 'extrapolatie', 'betrouwbaarheidsinterval', 'input-outputanalyse' en 'levenscyclusdenken' zijn alledaagse begrippen. Het verwerken en doorgronden van gegevens boeit u.
 • U heeft bij voorkeur ervaring met het creëren van draagvlak bij verschillende stakeholders en het uitbouwen van netwerken.
 • U kan vlot communiceren (zowel mondeling als schriftelijk) met verschillende doelgroepen en netwerken uitbouwen met potentiële partners. U detecteert nieuwe kansen voor samenwerking en als netwerker kan u snel nieuwe contacten aanknopen.
 • U kan beleidsvraagstukken in een ruimere context plaatsen, benaderen vanuit verschillende gezichtspunten en op een soepele manier een evenwicht vinden tussen milieubelang, maatschappelijk en economisch belang.
 • Affiniteit met lokale besturen is een pluspunt.
 • U beschikt over een rijbewijs – type B en bent bereid tot verplaatsingen in heel Vlaanderen.
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office en Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
Niveau 1 – Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk.

 • Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar.
 • Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen.
 • Doet wat hij zegt, komt afspraken en beloften na.
 • Is aanspreekbaar op zijn acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback).
 • Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn werk, entiteit of organisatie.

Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren.
Niveau 2 – Speelt in op behoeften en gevoelens van anderen.

 • Toont zowel verbaal als non-verbaal begrip voor de behoeften en gevoelens van anderen.
 • Gaat actief op zoek naar de achterliggende problemen, redenen en oorzaken voor behoeften, gedragingen en gevoelens van anderen (vraagt door).
 • Denkt mee vanuit het gezichtspunt van anderen, houdt rekening met hun belangen.
 • Toont zich bewust van de invloed van zijn handelen op anderen.
 • Gaat adequaat in op persoonlijke of emotionele boodschappen.

Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
Niveau 2 – Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen.

 • Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het persoonlijk belang.
 • Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren.
 • Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt consequenties van acties en beslissingen met betrokkenen af.
 • Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen opdrachten aan te pakken.
 • Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft.

Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
Niveau 2 – Legt nieuwe contacten die voor zijn taak en opdracht nuttig kunnen zijn.

 • Legt contacten en onderhoudt ze.
 • Kent de juiste personen om doelen te realiseren en wordt door hen gekend.
 • Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds organisatiebelang.
 • Legt contacten met andere afdelingen als zijn opdracht hen aanbelangt (bv. voor- of natraject, impact, …).
 • Legt contacten (met andere entiteiten) om de slaagkansen van zijn project te vergroten (informatie, expertise, cocreatie, steun).

Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen.
Niveau 2 – Betrekt brede (maatschappelijke, technische …) factoren bij zijn aanpak.

 • Plaatst adviezen, beslissingen en initiatieven in de brede organisatiecontext of beleidscontext.
 • Kent de relevante trends en ontwikkelingen binnen zijn beroep of domein.
 • Wijst op evoluties die voor anderen nog onbekend zijn.
 • Heeft voeling met wat er in de toekomst gevraagd kan worden.
 • Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het beleid voor zijn werkveld.

Innoveren: vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen.
Niveau 1 – Werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken.

 • Accepteert verandering en vernieuwing.
 • Staat open voor nieuwe ideeën van anderen en neemt deze mee.
 • Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in zijn functie ingezet kunnen worden.
 • Stelt bestaande methoden op een gezonde kritische manier in vraag en probeert nieuwe werkwijzen uit.
 • Zoekt actief naar kansen en mogelijkheden om zijn werk te veranderen en te verbeteren en werkt die uit tot concrete voorstellen.

Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren.
Niveau 2 – Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders.

 • Onderzoekt de wensen, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden via gericht systematisch onderzoek (tevredenheidsenquêtes, mondelinge enquêtes, …).
 • Verleent nazorg en onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van belanghebbenden.
 • Gaat kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleert hiertoe concrete voorstellen.
 • Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk.
 • Onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te optimaliseren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften (bv. handicap, kinderen, …).

Communiceren: informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen.
Niveau 2 – Verzorgt de interactie.

 • Kiest een communicatiewijze naargelang de behoeften, mogelijkheden of eigenheden van het doelpubliek.
 • Hanteert een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, informatief, interactief, …).
 • Richt zich tot het publiek en neemt het in zijn gedachtegang mee.
 • Zorgt voor een correcte uitwisseling van informatie (gaat na of zijn boodschap duidelijk is, vat de boodschap van anderen samen, …).
 • Stimuleert de communicatie in twee richtingen (stelt vragen, verzoekt om inbreng, …).

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 9. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een persoonlijkheidsvragenlijst in. Jurygesprek met een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamcoördinator, een vertegenwoordiger Fost Plus, een vertegenwoordiger VVSG, een OVAM HR-medewerker en eventueel een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 9-11. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker. Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal en de externe selectiespecialist doorgaan.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

De 2 meest geschikte kandidaten komen in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie. De kandidaten worden uitgenodigd voor een nieuw functie specifiek gesprek.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (gefinancierd vanuit het beleid van de gewesten over de preventie en beheer van verpakkingsafval).
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 20 februari 2019. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan u contact opnemen met de coördinator Vlaanderen Mooi, mevr. Els Gommeren (tel: 015 284 506, email: els.gommeren@ovam.be).

Voor meer informatie over arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met mevr. Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.