OVAM zoekt 2 werkvloerbegeleiders werkstraffen

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Solliciteren tot

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Vlaanderen Mooi
Niveau: Niveau B
Graad: Deskundige
Contract: Bepaalde duur 1 jaar, mogelijks verlengbaar
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Heeft u daarnaast interesse in het begeleiden van mensen tijdens de uitvoering van hun werkstraf of dienstverlening? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

De Vlaamse justitiehuizen staan onder meer in voor de uitvoering van werkstraffen en dienstverleningen. Voor de uitvoering van deze doen zij beroep op het werkvloerproject bij de OVAM. Het project heeft tot doel personen die een alternatieve straf hebben gekregen in te zetten voor het net houden van het openbaar domein.

Als werkvloerbegeleider neemt u de operationele begeleiding van deze personen op. U gaat op pad met een groep mensen die een werkstraf of dienstverlening moeten uitvoeren en voert samen met hen de vooropgestelde taken uit.

Uw takenpakket:

 • U staat in voor het vervoer van de groep, dit van en naar de verschillende locaties binnen Vlaanderen die met de justitiehuizen werden afgesproken. Hiervoor maakt u gebruik van een dienstvoertuig;
 • U regelt de praktische modaliteiten met de contactpersoon ter plaatse;
 • U begeleidt, superviseert en motiveert de werkgestraften en dienstverleners bij de door hen uit te voeren taken;
 • U staat in voor de effectieve uitvoering van de planning die door de coördinator/planner van het werkvloerproject, de justitiehuizen en lokale instanties werd opgesteld;
 • U meldt eventuele problemen, zorgt voor de nodige omkadering en zoekt een oplossing wanneer problemen zich voordoen;
 • U verzorgt de administratie en rapporteert aan en adviseert de justitieassistent;
 • U neemt deel aan overlegmomenten met het justitiehuis en/of de netwerkbeheerder;
 • Samen met de coördinator/planner gemeenschapsdienst gaat u op zoek naar potentiële partners om de werkgestraften in te zetten;
 • De begeleiding zal doorgaan op weekdagen en maximaal één weekenddag per week. Deze dag wordt in de week gecompenseerd.

Profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien bent u een echte teamplayer, een coach en in staat om mensen te enthousiasmeren. Ten slotte communiceert u open en professioneel en bent u administratief sterk aangelegd.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau B (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau B behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.
 • U beschikt over een diploma met focus op de welzijnssector (orthopedagogie, pedagogie, maatschappelijk werk, sociaal werk, …) of kan vanuit uw beroepservaring aantonen dat u over de nodige competenties beschikt die de functie vereist.
 • U beschikt over een rijbewijs B.

Indien de kandidaat niet over een diploma met focus op de welzijnssector beschikt, motiveert deze de relevantie van zijn/haar beroepservaring in zijn/haar kandidatuur.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie specifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U heeft bij voorkeur ervaring in het begeleiden van werkgestraften of in sociale begeleiding;
 • U heeft bij voorkeur kennis van de gerechtelijke structuren, de werking van het justitiehuis en meer specifiek van de wetgeving en werking van de autonome werkstraffen of u bent bereid u op korte termijn hierin in te werken;
 • U bent communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk);
 • U bent in staat om mensen te motiveren en te stimuleren een taak uit te voeren.
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2).
 • Coachen: Anderen ondersteunen en begeleiden zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt (niveau 1).
 • Oordeelsvorming: Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1).
 • Richting geven: Aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband (niveau 1).
 • Innoveren: Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1).
 • Klantgerichtheid: Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 1).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 6. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamverantwoordelijke, een vertegenwoordiger van de justitiehuizen, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 7 en/of 8. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur voor 1 jaar, verlengbaar mits beschikbare budgetten en positieve evaluatie van het project.
 • Een verloning van (B111, geen ervaring) 2.468,36 euro bruto/maand. Relevante ervaring worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Zaterdag- en/of zondagvergoeding voor prestaties tijdens het weekend.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 6 februari 2022. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be

Toon meer