OVAM zoekt Beleidsmedewerker eindverwerking en heffingen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

OVAM zoekt Beleidsmedewerker eindverwerking en heffingen

Geplaatst door
Fatna_01
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Mechelen
Fatna El Khanf
wervingen [at] ovam [dot] be
015 284 183
Solliciteren tot: 
28/03/2019

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer (AMB)
Team: Reststromen
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gevestigd in de Stationsstraat in Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

Kenmerken van de functie

Het team Reststromen staat in voor een milieuverantwoorde verwerking van materialen die niet langer voor hergebruik of recyclage in aanmerking komen. Verder is het team verantwoordelijk voor de capaciteitsplanning en een beleid dat de afbouw van die capaciteit voor eindverwerking ondersteunt. Centraal instrument in dat beleid zijn nog vaak de afvalheffingen van waaruit ook linken naar andere teams worden gelegd.

Als beleidsmedewerker eindverwerking en heffingen staat u in voor de uitvoering van de complexe dossiers en werkt u actief mee aan de verdere ontwikkeling van het beleid betreffende eindverwerking. U werkt mee aan de realisatie van de lange termijnvisie eindverwerking en het beleid voor de optimale inzet van het instrument heffingen. U zorgt daarbij ook mee voor de organisatie van een correcte en efficiënte inning van de heffingen.

Uw takenpakket als beleidsmedewerker eindverwerking en heffingen bestaat uit:

 • Ontwikkelen van een visie op eindverwerking, een plan van aanpak en bijbehorend instrumentarium.
 • Draagvlak en betrokkenheid van de sector hiervoor vergroten.
 • Opvolgen en aanpassen van de wetgeving, codes van goede praktijk, uitvoeringsbesluiten,…
 • Beleidsresultaten monitoren, evalueren, rapporteren en beleid op basis hiervan aanpassen.
 • Verzamelen en verwerken van informatie om het beleid met kennis en data te onderbouwen en te adviseren over de wenselijke richting van het beleid.
 • Opvolgen van verschillende inhoudelijke studies.
 • Behandelen van complexe dossiers en opvolgen van juridische procedures rond heffingen.
 • Behandelen van de complexere dossiers (omgevingsvergunningsdossiers, dossiers Europese Voorschriften Afvaltransport (EVOA), grondstofverklaringen,...) rond eindverwerking, meer bepaald rond storten en verbranden.

Profiel

Wij zoeken een gedreven en geëngageerd medewerker met een masterdiploma en een grote interesse in milieu en maatschappij. U beschikt over de capaciteit om u snel in te werken in de juridische en technische thema's van de functie.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • 'bewijs van goed gedrag en zeden' kunnen voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U beschikt over goede kennis van het Materialendecreet en het Vlarema en de relevante overige milieu- en energiewetgeving (milieubeleidsovereenkomsten, groenestroomcertificaten,...) of u beschikt over voldoende achtergrond en affiniteit met de milieuproblematiek om die kennis te verwerven.
 • U heeft ervaring met het creëren van draagvlak bij verschillende stakeholders.
 • U heeft ervaring in het zelfstandig opzetten van projecten.
 • U beschikt over een goede kennis van de sector van de eindverwerking of u beschikt over de capaciteit om die kennis te verwerven.
 • U heeft kennis van de algemene principes van afvalbeheer en de circulaire economie.
 • U heeft kennis van administratief recht of u kan zich snel inwerken in het administratief recht.
 • U beschikt over een rijbewijs – type B en bent bereid tot verplaatsingen in heel Vlaanderen.
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office en Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
Niveau 1 – Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk.

 • Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar.
 • Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen.
 • Doet wat hij zegt, komt afspraken en beloften na.
 • Is aanspreekbaar op zijn acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback).
 • Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn werk, entiteit of organisatie.

Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren.
Niveau 2 – Speelt in op behoeften en gevoelens van anderen.

 • Toont zowel verbaal als non-verbaal begrip voor de behoeften en gevoelens van anderen.
 • Gaat actief op zoek naar de achterliggende problemen, redenen en oorzaken voor behoeften, gedragingen en gevoelens van anderen (vraagt door).
 • Denkt mee vanuit het gezichtspunt van anderen, houdt rekening met hun belangen.
 • Toont zich bewust van de invloed van zijn handelen op anderen.
 • Gaat adequaat in op persoonlijke of emotionele boodschappen.

Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
Niveau 2 – Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen.

 • Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het persoonlijk belang.
 • Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren.
 • Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt consequenties van acties en beslissingen met betrokkenen af.
 • Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen opdrachten aan te pakken.
 • Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft.

Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
Niveau 2 – Legt nieuwe contacten die voor zijn taak en opdracht nuttig kunnen zijn.

 • Legt contacten en onderhoudt ze.
 • Kent de juiste personen om doelen te realiseren en wordt door hen gekend.
 • Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds organisatiebelang.
 • Legt contacten met andere afdelingen als zijn opdracht hen aanbelangt (bv. voor- of natraject, impact, …).
 • Legt contacten (met andere entiteiten) om de slaagkansen van zijn project te vergroten (informatie, expertise, cocreatie, steun).

Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen.
Niveau 2 – Betrekt brede (maatschappelijke, technische …) factoren bij zijn aanpak.

 • Plaatst adviezen, beslissingen en initiatieven in de brede organisatiecontext of beleidscontext.
 • Kent de relevante trends en ontwikkelingen binnen zijn beroep of domein.
 • Wijst op evoluties die voor anderen nog onbekend zijn.
 • Heeft voeling met wat er in de toekomst gevraagd kan worden.
 • Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het beleid voor zijn werkveld.

Innoveren: vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen.
Niveau 1 – Werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken.

 • Accepteert verandering en vernieuwing.
 • Staat open voor nieuwe ideeën van anderen en neemt deze mee.
 • Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in zijn functie ingezet kunnen worden.
 • Stelt bestaande methoden op een gezonde kritische manier in vraag en probeert nieuwe werkwijzen uit.
 • Zoekt actief naar kansen en mogelijkheden om zijn werk te veranderen en te verbeteren en werkt die uit tot concrete voorstellen.

Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren.
Niveau 2 – Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders.

 • Onderzoekt de wensen, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden via gericht systematisch onderzoek (tevredenheidsenquêtes, mondelinge enquêtes, …).
 • Verleent nazorg en onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van belanghebbenden.
 • Gaat kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleert hiertoe concrete voorstellen.
 • Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk.
 • Onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te optimaliseren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften (bv. handicap, kinderen, …).

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 14. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een persoonlijkheidsvragenlijst in. Jurygesprek met een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamverantwoordelijke Reststromen, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 15-16. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien, indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker. Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal en de externe selectiespecialist plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie. De kandidaten worden uitgenodigd voor een nieuw functie specifiek gesprek.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 28 maart 2019 - 12 uur. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.