OVAM zoekt Beleidsmedewerker Europees Internationaal beleid | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

OVAM zoekt Beleidsmedewerker Europees Internationaal beleid

Geplaatst door
Fatna_01
Voltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Mechelen
Solliciteren tot: 
16/05/2019

Afdeling: Algemene Diensten
Team: Team Internationaal Beheer
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Voltijds contract voor 4 jaar
Standplaats: Mechelen

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gevestigd in de Stationsstraat in Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

Kenmerken van de functie

Om te slagen in haar maatschappelijke opdracht, heeft de OVAM nood aan gemotiveerde mensen die daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen als waarde in zich dragen.

De OVAM wil ook internationaal een sleutelrol opnemen om een ambitieus kringloopbeleid op vlak van bodem, materialen en afval te realiseren, met het oog op een transitie naar een circulaire economie, zowel binnen als buiten Vlaanderen. Het team Internationaal Beheer draagt bij aan deze doelstelling door:

 • Beïnvloeding van beleid op internationaal en Europees niveau;
 • Uitbouw van externe internationale relaties waarbij ervaringen worden gedeeld en opportuniteiten tot samenwerking gedetecteerd;
 • Coördineren en faciliteren van Europese projectwerking binnen OVAM.

De OVAM zoekt voor het team Internationaal Beheer naar een beleidsmedewerker Europees en internationaal beleid rond afval, materialen en circulaire economie.

Als beleidsmedewerker staat u mee in voor het beïnvloeden van Europese en internationale beleidsontwikkelingen zodat deze evolueren in de richting van een duurzaam afval- en materialenbeleid en een circulaire economie. U vertegenwoordigt hiervoor de OVAM in de relevante Europese en internationale fora. U staat als beleidsmedewerker Europees en internationaal beleid in voor volgende taken:

 • België/Vlaanderen/OVAM vertegenwoordigen op relevante Europese en internationale vergaderingen en netwerken waar de focus op multilateraal materialen- en afvalbeleid ligt. Hierbij ligt de focus voornamelijk op fora zoals de VN Basel Conventie inzake het transport van gevaarlijk afval, gerelateerde conventies en aanverwante thema's (vb. over de relatie chemische stoffen en afval).
 • Het team versterken bij de uitbouw van strategische netwerken en partnerschappen.

Profiel

De OVAM is op zoek naar een medewerker, die vanuit sterk strategisch perspectief proactief meedenkt en constructief handelt, in een complementair team dat zich richt op het boven gewestelijk beleid. Impact genereren (intern en extern) is hierbij het sleutelwoord. De medewerker plaatst beleidsvragen steeds in een ruimere context en formuleert evenwichtige, gedragen voorstellen. De medewerker is sterk in lobbyen en onderhandelen, communiceert duidelijk, bepaalt prioriteiten bij de keuze van thema’s, partners en fora en is in staat om stakeholders die nodig zijn voor de opdracht te identificeren, te benaderen en te betrekken. Ervaring en voeling met Europese en multilaterale beleidsprocessen, met name inzake afval- en materialenbeleid en circulaire economie, geldt als een pluspunt. 

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • Kennis van het Vlaamse, Europese en multilaterale afval-, materialenbeleid;
 • Kennis van de Europese en internationale besluitvormingsprocessen in het algemeen;
 • Vlot communiceren in het Nederlands, Frans en Engels met verschillende doelgroepen, zowel mondeling, schriftelijk als via presentaties;
 • U beschikt over kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7, het Microsoft office en Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1).
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren (niveau 2).
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2).
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2).
 • Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen (niveau 2).
 • Innoveren: vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 21. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een persoonlijkheidsvragenlijst in. Jurygesprek met een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd van de Algemene Diensten, de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en de externe selectiespecialist(en). Het gesprek vindt plaats in week 23-24. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist(en)  en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal en de externe selectiespecialist(en) plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van 4 jaar.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 15 mei 2019. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.