OVAM zoekt Beleidsmedewerker veranderingsgericht/circulair bouwen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

OVAM zoekt Beleidsmedewerker veranderingsgericht/circulair bouwen

Geplaatst door
Fatna_01
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Mechelen
Solliciteren tot: 
07/06/2019

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Bouw
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gevestigd in de Stationsstraat in Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

Kenmerken van de functie

Team Bouw is verantwoordelijk voor een beleid dat materiaalbewust en circulair bouwen en verbouwen bevordert. Dit binnen het grotere kader van een energie-efficiënt en ruimte-optimaliserend bouwbeleid. De leidraad hiervoor is het beleidsprogramma “materiaalbewust bouwen in kringlopen” dat tegen eind 2020 geactualiseerd wordt. Met dit programma zet OVAM in op een beleid gericht op de ganse levenscyclus van een gebouw. Dit gaat over het bevorderen van het selectief slopen van gebouwen en hergebruiken of recycleren van de vrijgekomen afvalstoffen. Over het ontwerpen van gebouwen op zo'n wijze dat milieudruk ten gevolge van materiaalverbruik minimaal is. Over gebouwen die gemakkelijk aangepast worden aan nieuwe noden en selectief ontmanteld worden.

In dat kader is de OVAM binnen de afdeling Afval- en materialenbeheer, team Bouw op zoek naar een beleidsmedewerker veranderingsgericht/circulair bouwen. Als beleidsmedewerker Bouw werkt u autonoom of samen met collega's aan verschillende (sub)projecten. In overleg met een breed netwerk van bouwexperten, bouwmateriaal-producenten en bouwheren doet u nieuwe bouwconcepten inzake circulariteit ingang vinden en ontwikkelt u daarrond een beleid.

Uw takenpakket bestaat o.a. uit:

 • Het ontwikkelen en promoten van het denk- en beleidskader rond materiaalbewust/circulair bouwen.
 • Aanboren van de nodige expertise buiten de OVAM.
 • Zoeken van opportuniteiten om materiaalbewust/circulair bouwen te bevorderen en beleidsmatige belemmeringen weg te werken.
 • Uitbouwen van de nodige contacten met stakeholders betreffende materiaalbewust/circulair bouwen binnen en buiten de overheid op lokaal, Vlaams, Belgisch en Europees niveau.
 • Initiëren van studies en proefprojecten rond materiaalbewust/circulair bouwen. Deze laten uitvoeren en opvolgen en de uitkomst vertalen in concrete beleidsaanbevelingen.
 • Het verankeren van beleidsaanbevelingen in aangepaste wetgeving of andere beleidsinstrumenten.
 • Het verder verfijnen en uitdiepen van het bestaande kwalitatief evaluatiekader (24 ontwerprichtlijnen), in afstemming met de relevante experts, tot een gedragen kwantitatief evaluatie-instrument.
 • Uitwerken van een aanpak voor integratie van het verfijnd evaluatiekader in Belgische praktijk- en beleidstools, waaronder Totem-tool.
 • Actieve promotie en sensibilisering van het thema veranderingsgericht bouwen bij collega-overheden en andere private spelers in de bouwsector; en hierbij de brug slaan naar andere verwante beleidsthema's zoals energie en circulaire gebiedsontwikkeling.
 • Actief netwerken om als beleidsmedewerker pro-actief voeling te hebben met de noden in de sector en van daaruit gericht een beleidskader uit te tekenen en (beleids)onderzoek op te starten.
 • Inzetten op open en transparante kennisdeling rond het thema veranderingsgericht bouwen.

Profiel

Wij zoeken leergierige en enthousiaste kandidaten met een masterdiploma en een grote interesse in milieu en maatschappij. Iemand die een sterke interesse heeft in circulair bouwen en architectuur. U bent vlot in de omgang, communicatief sterk, kan enthousiasmeren en omgaan met weerstand.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U bent in het bezit van een masterdiploma en deed tijdens uw opleiding technische kennis op inzake architectuur, bouwkundige concepten, stedenbouw, bouwtechnologie, bouwwetgeving, bouwmanagement of bouwmaterialen.
 • U heeft kennis van innovatieve bouwconcepten en circulair bouwen.
 • U heeft bij voorkeur ervaring met het creëren van draagvlak bij verschillende stakeholders en het uitbouwen van netwerken.
 • U heeft bij voorkeur ervaring in het ontwikkelen van nieuw beleid.
 • U heeft ervaring in het zelfstandig opzetten van projecten.
 • Affiniteit met de bouwsector en ervaring met de belangrijkste drijfveren en belemmeringen bij ontwerpers, aannemers en bouwheren m.b.t. veranderingsgericht bouwen, is een pluspunt.
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office en Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1).
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren (niveau 2).
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2).
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2).
 • Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen (niveau 2).
 • Innoveren: vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 24. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, teamverantwoordelijke Team Bouw, een OVAM HR-medewerker en de externe selectiespecialist(en). Het gesprek vindt plaats in week 25-26. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 7 juni 2019 - 12 u 's middags. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.