OVAM zoekt Coördinator evenementenbeleid | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

OVAM zoekt Coördinator evenementenbeleid

Geplaatst door
Fatna_01
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Mechelen
Solliciteren tot: 
16/05/2019

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Team Lokaal Materialenbeheer
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gevestigd in de Stationsstraat in Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

Kenmerken van de functie

De OVAM voert al jaren een evenementenbeleid uit.
Zo staat de Groenevent website www.ovam.be/groenevent, vol met tips, advies en goede voorbeelden over alle domeinen van het leefmilieu. Daarnaast biedt de OVAM gratis een online tool aan voor alle organisatoren: de eventscan. Dit instrument meet de milieu-impact van evenementen en zet de organisatoren aan tot verduurzamen van hun evenement. 

De OVAM werkt voor de implementatie van het evenementenbeleid samen met Fost Plus. Fost Plus staat in voor de implementatie van de producentenverantwoordelijkheid voor huishoudelijke verpakkingen. Ze organiseert, coördineert en financiert, in samenwerking met de lokale besturen, de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in gans België, en is door de drie gewesten erkend. Naast haar kernactiviteit, namelijk de organisatie van de selectieve inzameling bij huishoudens, is het implementeren van het sorteren buitenshuis een belangrijke uitdaging. Fost Plus werkte diverse initiatieven uit in dat domein, ook bij evenementen.

Aan grotere evenementen bieden OVAM en Fost Plus al jaren een pakket van sorteereilanden en ondersteunende communicatie en sensibilisering aan. Ook kleinere evenementen krijgen de kans om de selectieve inzameling van verpakkingsafval te implementeren door speciaal ontworpen kits die van de lokale besturen of intercommunales geleend kunnen worden.

Sedert 2014 ondersteunt de OVAM ook mee de lokale besturen om de evenementen op hun grondgebied te verduurzamen of te innoveren. De focus ligt op een procesmatige begeleiding naar een duurzaam evenement zodat het als voorbeeld geldt voor andere evenementen in de gemeente of regio. Een duurzaam evenement betekent niet alleen een evenement dat de verplichte afvalfracties selectief, correct en zoveel mogelijk inzamelt, maar ook werkt op o.a. preventie van afval, zwerfvuil, water- en energieverbruik, duurzame catering, circulaire inkleding ... Het objectief is de duurzaamheid in de brede zin lokaal in te bedden in het evenementenbeleid en de lokale besturen daarbij te coachen. Aan deze begeleiding hangt soms een financiële ondersteuning vast.

Voor de verdere uitrol en vormgeving van het evenementenbeleid zoekt de OVAM een bijkomende medewerker voor de coördinatie van het evenementenbeleid. Samen met uw collega binnen het Team Lokaal Materialenbeheer werkt u aan het volgende takenpakket van evenementenbeleid:

 • Kenniswerving: zelfstudie rond evenementenbeleid en geldende wetgeving en regels;
 • Informatieverwerving: noden van de lokale besturen (verder) leren kennen door ze actief te betrekken en actief met hen in overleg te gaan;
 • Verzamelen en inventariseren van goede voorbeelden om deze te delen met andere overheden, organisatoren en partners;
 • Definiëren van en meewerken aan de verdere uitbouw van het evenementenbeleid;
 • Begeleiding van de evenementen omvat zowel de inhoudelijke en praktische begeleiding van het afvalbeheer en de selectieve inzameling van de evenementen. Per evenement zijn de concrete resultaten gekend in termen van preventie, van selectief ingezamelde en gerecycleerde afvalstromen, etcetera. Deze begeleiding gebeurt voor:
  • Begeleiding van de evenementen van de gemeenten waarmee de OVAM samenwerkt;
  • Begeleiding van allerlei projecten rond duurzame evenementen (Vlaanderen Circulair, MIP, innovatieve en EU-projecten…);
 • Promotie van de eventscan en het evenementenbeleid van de OVAM en Fost Plus;
 • Overleg tussen collega’s, Fost Plus en organisatoren.

Profiel

Wij zoeken een leergierige en enthousiaste collega die interesse heeft in de kerntaken van de OVAM.

Bovendien zoeken we een collega die communicatief en samenwerkingsgericht is en vrij snel zelfstandig en resultaatsgericht werkt. U bent klantgericht en neemt initiatieven. U werkt gestructureerd en kan goed plannen.

U bent flexibel om avond- en weekendwerk uit te voeren en u te verplaatsen in geheel Vlaanderen. De standplaats van de OVAM is Mechelen. 

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U heeft bij voorkeur kennis en/of ervaring met de evenementenwereld.
 • Kennis van duurzaam afvalbeleid is een pluspunt.
 • U beschikt over een rijbewijs – type B en bent bereid tot verplaatsingen in heel Vlaanderen.
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office en Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2).
 • Communiceren: informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen (niveau 2).
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren (niveau 2).
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2).
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 2).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 21-22. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een persoonlijkheidsvragenlijst in. Jurygesprek met een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamverantwoordelijke Team Lokaal Materialenbeheer, een interne specialist, een OVAM HR-medewerker en de externe selectiespecialist(en). Het gesprek vindt plaats in week 23-24. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist(en) en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal en de externe selectiespecialist(en) plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 16 mei 2019. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.