OVAM zoekt Deskundige Asbestafbouw Scholen

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Mechelen
Solliciteren tot

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Asbestafbouw
Niveau: Niveau B
Graad: Deskundige
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: MechelenWilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!Kenmerken van de functieSinds 2018 kunnen alle Vlaamse scholen bij de OVAM terecht voor ondersteuning in het inventariseren en verwijderen van asbest. Op die manier kunnen alle Vlaamse scholen hun schoolgebouwen asbestveilig maken. Scholen kunnen zich bij de OVAM aanmelden voor de uitvoering van een asbestinventaris en indien gewenst ook voor ontzorging bij het proces van asbestverwijdering. De OVAM beheert hiervoor raamcontracten met asbestdeskundigen en asbestverwijderaars en komt tussen in de kosten. Scholen mogen ook zelf een aannemer of asbestverwijderaar aanstellen voor asbestverwijdering. Dan betaalt de OVAM het gesubsidieerde bedrag terug.Als projectmedewerker asbest scholen bestaat uw takenpakket uit:

 • Verzamelen en administratief verwerken van dossiergegevens: concreet staat u mee in voor de administratieve en praktische dossieropvolging vanaf de aanmeldingsfase tot en met de facturatie.
 • Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens: concreet zorgt u tevens voor de doorfacturatie/toekenning van financiële ondersteuning. U werkt daarvoor nauw samen met de teamcollega’s, collega’s van de financiële diensten en externe projectcoördinatoren. Om de dossieropvolging te doen, werd een CRMgebaseerde toepassing ontwikkeld, de financiële opvolging gebeurt in PAD.
 • Opvolgen van de uitvoering: concreet staat u in voor de voorbereiding van tussentijdse rapportages over de vooruitgang van het asbestafbouwbeleid bij scholen. U kan ook instaan voor het opmaken en aanbesteden van nieuwe bestekken voor asbestdeskundigen of asbestverwijderaars (via overheidsopdrachten).
 • Communicatie en contacten verzorgen: concreet vervult u telefonisch en digitaal mee een frontoffice loket en aanspreekpunt voor de scholen, scholengroepen of gecontracteerde opdrachthouders. U schrikt er niet voor terug om ook met de schoolgroepen die nog geen actie ondernamen in overleg te gaan en hen te overtuigen van de voordelen om in het ontzorgingstraject in te stappen.
 • Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied: concreet bent u mee op de hoogte van de trends in de sector.

Vanuit deze praktische dossieropvolging formuleert u oplossingen en verbetering in zowel de opvolgingstoepassing, het proces als in het ondersteunings- en communicatiebeleid naar scholen. U werkt vanuit deze functie actief en klantgericht mee om Vlaamse scholen tegen respectievelijk 2034 en 2040 asbestveilig te maken.ProfielU beschikt over een gezonde dosis enthousiasme en gedrevenheid om Vlaamse scholen mee asbestveilig te helpen maken. U beschikt over een gezonde portie ondernemerschap, u neemt zelf initiatieven tot optimalisatie, opvolging, telefonische afstemming, ….  U kan zowel zelfstandig werken als in team.ToelatingsvoorwaardenOm toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau B (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau B behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie specifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.Functievereisten

 • U beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden om professioneel en klantgericht klanten mondeling en schriftelijk te woord te staan;
 • U beschikt bij voorkeur over relevante ervaring in het beheren van dossiers of gegevens via softwaretoepassingen;
 • U hebt bij voorkeur kennis over wetgeving overheidsopdrachten of u bent bereid dit op korte termijn eigen te maken;
 • U bent bereid op korte termijn kennis te verwerven over asbest in gebouwen;
 • U hebt bij voorkeur ervaring in projectmatig werken;
 • U beschikt over een rijbewijs B;
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office of Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetentiesDe 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1).
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1).
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 1).
 • Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 1).
 • Zorgvuldigheid: handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheidSelectieprocedure: timing onder voorbehoudDe selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 48-49. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectiestap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van twee teamleden, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 49-50. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie. De kandidaten worden uitgenodigd voor een nieuw functie specifiek gesprek.Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (B111, geen ervaring) 2.372,59 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

SolliciterenBent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 27 november 2019. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.Meer informatieVoor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be