OVAM zoekt Europees Projectcoördinator en -medewerker kunststoffen

Betaalde job Bepaalde duur
Mechelen
Solliciteren tot

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Productketens
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Bepaalde duur, 4 jaar
Standplaats: MechelenWilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!Kenmerken van de functieDe plastic afvalberg lijkt alsmaar te groeien. We proberen zo goed mogelijk te sorteren, maar gemiddeld gooien we nog 14kg per jaar weg in het restafval. Daarnaast komt nog veel plastic afval vrij in het milieu waardoor zowel het land als de zee wordt vervuild. De steeds groter wordende ‘plastic soup’ wekt wereldwijd sterke verontwaardiging. De publieke opinie over kunststoffen heeft een flinke knauw gekregen.Tegelijk zijn kunststoffen onmisbaar in onze samenleving. Het zijn onze moderne grondstoffen voor veel hoogtechnologische producten en in vele opzichten helpen ze ons om onze ecologische voetafdruk te verlagen. Kunststoffen zijn een sleutelmateriaal voor onze (wereld)economie. Maar ons huidig systeem van consumeren en produceren heeft ernstige nadelen, waardoor ons milieu (en onze gezondheid) schade lijdt. Tijd dus om te handelen.Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten. Ook innovatie van technieken kan een grote rol spelen. Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar.  OVAM heeft zijn beleidsvisie neergeschreven in een kunststoffenplan met de te nemen acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie. De OVAM is ook partner voor drie Europese projecten met beleidsmatige linken over kunststofafval: REMADYL, CREATOR en LIVES. (De twee eerste kaderen in H2020 programma; het derde project is een Interreg project). Andere partners binnen de EU projecten zijn onderzoeksinstellingen, publieke Europese overheden, bedrijven en sectororganisaties.Binnen de afdeling Afval- en materialenbeheer (team productketens) is de OVAM op zoek naar een projectleider voor bepaalde werkpakketten uit deze Europese projecten. Naast deze opdracht staat de projectleider ook in voor meerdere acties uit het kunststoffenplan. In de drie Europese projecten worden volgende zaken onderzocht of ontwikkeld:

 • Project Creator: Vele materialen in de bouw-, automotive- en elektronica sector bevatten gebromeerde vlamvertragers. Het project beoogt het ontwikkelen van innovatieve technieken om broom uit post consumer materialen te halen om deze opnieuw in de kringloop te kunnen brengen.
 • Project Remadyl: Ontwikkelen van innovatieve technieken voor het verwijderen van lood en plasticisers uit post consumer PVC. Hierdoor ontstaat een zuivere kunststofstroom die opnieuw kan worden ingezet.
 • Project Lives: Het project LIVES richt zich op het terugdringen van plastic afval in de Maas. Het wil ervoor zorgen dat aan het einde van de projectlooptijd de hoeveelheid plastic met 50% is afgenomen. LIVES bevordert milieuvriendelijke, grensoverschrijdende samenwerking door tien projectpartners uit de hele Euregio Maas-Rijn bij elkaar te brengen.

TakenpakketHet takenpakket is tweeledig. Het is voor minstens 60 % ingevuld worden met de EU projecten.  Daarnaast draait u mee in het kunststoffenteam en werkt u mee aan de uitvoering van het kunststoffenplan. Als partner binnen de Europese projecten heeft de OVAM taken binnen de verschillende werkpakketten.Uw verantwoordelijkheid is zelfstandig een deelproject runnen van A tot Z: projectmanagement, organiseren van tussentijdse bijeenkomsten, het geven van presentaties, het selecteren, aansturen en opvolgen van subcontractors en partners, projectbudget opvolgen, realiseren van de projectdoelstellingen, redactie van een eindrapport en andere verslaggeving, monitoring van resultaten.Enkele taken die van u verwacht worden zijn:

 • de inhoudelijke én algemene coördinatie van een project: ondersteunen en bijdragen aan de inhoudelijke activiteiten van het project binnen de OVAM, zorgen voor afstemming tussen de partners;
 • de administratieve en financiële opvolging en nauwkeurige rapportage voor de OVAM als partner zowel als voor het hele partnerschap en dit in samenwerking met het team financieel beheer;
 • voorbereiden, voorzitten en rapporteren van de partnermeetings;
 • uitvoeren van de nodige werkzaamheden (analyse, studiewerk, beleidswerk, communicatie, ... ) om tot de gevraagde projectresultaten te komen;
 • begeleiding van studies en (innovatieve proef)projecten met de diverse partners;
 • aftoetsen van de resultaten van andere projectpartners;
 • informatie- en kennisverwerving en verspreiding naar collega's en externe stakeholders;
 • detecteren van nieuwe kansen voor samenwerking en proefprojecten;
 • uitbouwen en onderhouden van contacten; de dynamiek van een proces bevorderen door alle actoren optimaal te betrekken, te enthousiasmeren en te ondersteunen;
 • rapporteren over en verantwoorden van het projectverloop en dit via de interne en externe rapportagetools;
 • formuleren van beleidsaanbevelingen;
 • opzetten van een communicatiestrategie voor het project in samenwerking met de afdeling pers en communicatie;
 • voorstelling van het project op internationale fora en congressen;  
 • ervoor zorgen dat de afgesproken eindproducten worden geleverd.

ProfielWij zoeken een leergierige en enthousiaste collega. Ervaring op het vlak van projectmanagement is een vereiste. We zoeken een collega die communicatief en samenwerkingsgericht is en tevens zelfstandig, nauwkeurig en resultaatgericht werkt.U bent vlot in de omgang en kan enthousiasmeren, overtuigen, strikte deadlines hanteren, vergaderingen leiden, duidelijke afspraken maken en ervoor zorgen dat anderen ook hun taken tijdig en correct vervullen. Iemand die proactief opportuniteiten en gevoeligheden kan detecteren en in staat is om initiatieven te nemen en voorstellen te doen. U schrikt er niet voor terug om verantwoordelijkheid te nemen en bouwt doelgericht een professioneel netwerk uit over de grenzen van de eigen entiteit.U toont een open houding naar collega's binnen het team, binnen de OVAM en naar externen toe. U bent bereid kennis te delen en systematisch door te geven aan collega's. Verder bent u sterk in projectmanagement en hebt u affiniteit met het verwerken van cijfergegevens.ToelatingsvoorwaardenOm toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.Functievereisten

 • U beschikt bij voorkeur over een diploma master in de wetenschappen.
 • U heeft aantoonbare ervaring in projectmanagement en eventuele ervaring in de coördinatie van Europese projecten.
 • U heeft bij voorkeur technische expertise in samenstelling, productie en verwerking van kunststoffen of kan u die snel eigen maken.
 • U beschikt over goede sociale en netwerkvaardigheden, u heeft ervaring in creatie van draagvlak.
 • U heeft bij voorkeur voldoende kennis van (milieu, sociale en economische) analyses en modellering om monitoringinstrumenten en onderzoeken/studies op te volgen.
 • U beschikt over een zeer goede kennis van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk. U beheerst het Engels zodanig dat u kan vergaderen, teksten kan nalezen, schrijven en presentaties geven in deze taal.
 • U beschikt over een rijbewijs B.
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7 en het Microsoft office pakket.

Licht uw vaktechnische kennis duidelijk toe in uw cv.Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetentiesDe 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (Niveau 2).
 • Communiceren: Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen (Niveau 2).
 • Inleving: Alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren (Niveau 2).
 • Analyseren: Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (Niveau 2).
 • Netwerken: Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (Niveau 2).
 • Klantgerichtheid: Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (Niveau 2).
 • Samenwerken: Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (Niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheidSelectieprocedure: timing onder voorbehoudDe selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 47-48. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 48-49-50. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal en de externe selectiespecialist plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur, 4 jaar.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

SolliciterenBent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 21 november 2019. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.Meer informatieVoor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be