OVAM zoekt HR-specialist | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

OVAM zoekt HR-specialist

Geplaatst door
Fatna_01
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Mechelen
Solliciteren tot: 
15/05/2019

Afdeling: Administratie Generaal
Team: Stafdienst
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gevestigd in de Stationsstraat in Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De maatschappelijke rol van de OVAM evolueerde de voorbije dertig jaar van regelgever naar facilitator, coördinator en regisseur voor het afval-, materialen- en bodembeleid in Vlaanderen. Bovendien nemen we vandaag een voorbeeldrol op in de transitie van een afval- naar een materialenbeleid en in de omslag naar ‘het nieuwe werken’. In het HR-beleid van de OVAM staat het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent centraal. We stimuleren intern ondernemerschap bij elke medewerker en zetten in op complementaire teamwerking en sterk leiderschap. Voor onze organisatie verandert niet alleen de inhoud van ons takenpakket, maar ook onze manier van werken.

Kenmerken van de functie

Het HR-team ondersteunt de organisatie in deze opdracht. Het HR-team maakt deel uit van de Stafdienst administratie-generaal en werkt rechtstreeks voor de administrateur-generaal mevrouw Henny De Baets. De Stafdienst ondersteunt de administrateur-generaal bij de beleids- en organisatieontwikkeling op strategisch niveau, en bij de verschillende fasen van de beleids-, beheers-, en financiële cyclus. Het HR-beleid en de volledige uitvoering ervan gebeurt ook in dit team

Het team is voor de uitvoering van de HR-taken op zoek naar een teamplayer die zelfstandig en autonoom kan werken. Als HR-specialist krijgt u de verantwoordelijkheid over meerdere HR-processen zoals het wervings- en selectieproces, proces van prestatiemanagement. U werkt ook nauw samen met uw collega's en voert mee opleidingsopdrachten uit. Als lid van de staf denkt u ook mee over de andere topics van HR en organisatie-ontwikkeling.

Uw takenpakket bestaat o.a. uit:

 • U start als junior met de uitvoeringen en begeleiding van meerdere HR-processen. Op termijn groeit u verder en wordt u verantwoordelijk voor het beleid en strategische lijnen van diverse HR-thema's.
  • Wervingen: uitvoeren, bijsturen en verbeteren van de processen, opstellen functiebeschrijving met selectiereglement, aanduiding externe selector, bijzitten selectiegesprekken, verslaggeving bij interne vacatures, opvolging budget proces Werving en selectie, onthaal en ontwerp startprogramma.
  • Prestatiemanagement: uitvoeren, bijsturen en verbeteren van de processen, sjablonen prestatiemanagement, plannen en opvolgen functionerings- en evaluatie-cyclus en rapporteren.
  • Vorming: ondersteunen van het vormingsproces met uitschrijven van opdrachten, nakijken aanvragen, mee uitwerken van opleidingsinitiatieven.
 • Juridisch bijscholen in de relevante wetgeving, kennis actueel houden en uitwisselen en pro-actief inspelen op veranderingen of trends.
 • Opvolgen van de evolutie van uw HR-thema's binnen de Vlaamse Overheid en uitwerken van een netwerk mbt jouw HR-thema's.
 • Verzorgen van een optimale dienstverlening door (pro-actief) adviseren en informeren van de interne klanten.
 • Meewerken en input geven op basis van de eigen ervaring aan de optimalisatie en afstemming van alle interne HR-thema's.
 • Mee input geven voor beleidsvoorstellen, jaarplanning en strategische doelstellingen.

Profiel

Wij zoeken leergierige en enthousiaste kandidaten met een masterdiploma en een brede interesse in mens en organisatieontwikkeling.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt, in combinatie met horizontale mobiliteit.

Functievereisten

 • U beschikt bij voorkeur over een diploma Master in de Psychologie of Master in de rechten.
 • U beschikt bij voorkeur over min. 1 jaar ervaring in de uitvoering van 1 of meerdere HR-processen zoals Werving&selectie, ontwikkeling, ...
 • U heeft kennis van de arbeidswetgeving of het personeels-statuut binnen de Vlaamse Overheid.
 • U heeft een vlotte schrijfstijl.
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office of Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
Niveau 2 – Handelt in het belang van de organisatie

 • Draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie.
 • Overweegt de gevolgen van zijn voorstellen en acties voor de organisatie.
 • Blijft consequent handelen, ook in lastige of onzekere situaties.
 • Zegt wat hij doet, is open over de door hem gehanteerde waarden en normen.
 • Wekt vertrouwen in zijn objectiviteit en integriteit.

Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie.
Niveau 2 – Legt verbanden en ziet oorzaken.

 • Benadert het probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten.
 • Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie.
 • Benoemt de oorzaken van problemen.
 • Detecteert onderliggende problemen.
 • Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie.

Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria.
Niveau 2 – Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan.

 • Komt tot een gefundeerd oordeel op basis van een brede en afgewogen analyse.
 • Betrekt consequenties en mogelijke neveneffecten van standpunten in zijn overwegingen.
 • Neemt standpunten in op basis van onvolledige maar voldoende informatie.
 • Neemt bij vragen of problemen een duidelijk standpunt in.
 • Motiveert en beargumenteert zijn standpunt.

Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
Niveau 2 – Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen.

 • Laat het gemeenschappelijk belang van de organisatie primeren op het persoonlijk belang.
 • Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren.
 • Betrekt belanghebbenden bij het nemen van beslissingen, stemt consequenties van acties en beslissingen met betrokkenen af.
 • Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen opdrachten aan te pakken.
 • Onderneemt acties zodat er een positieve verstandhouding en productieve samenwerking binnen de groep ontstaat en blijft.

Initiatief: kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen.
Niveau 2 – Neemt het initiatief om structurele problemen binnen zijn takendomein op te lossen (reactief en structureel).

 • Brengt knelpunten en problemen onder de aandacht en handelt ernaar (eventueel na overleg).
 • Geeft spontaan aan waar het afgeleverde resultaat verbeterd kan worden.
 • Formuleert uit eigen beweging voorstellen om bestaande situaties te verbeteren.
 • Zoekt naar alternatieve oplossingen als hij met structurele problemen wordt geconfronteerd.
 • Trekt zaken naar zich toe en neemt het eigenaarschap op van thema’s.

Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen.
Niveau 1 – Plaatst operationele taken en problemen in een ruim perspectief of kader.

 • Schat de ruime consequeties van zijn voorstellen, beslissingen en acties correct in.
 • Denkt disciplineoverschrijdend (bv. gebruikt informatie uit andere domeinen, bekijkt de mogelijke impact op andere entiteiten).
 • Legt overstijgende, minder voor de hand liggende verbanden.
 • Maakt zich los van de dagelijkse praktijk, geeft de grote lijnen aan, denkt vooruit.
 • Kent de missie, visie en strategie van de organisatie(afdeling) en handelt ernaar bij de invulling van zijn functie.

Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren.
Niveau 2 – Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders.

 • Onderzoekt de wensen, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden via gericht systematisch onderzoek (tevredenheidsenquêtes, mondelinge enquêtes, …).
 • Verleent nazorg en onderneemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van belanghebbenden.
 • Gaat kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleert hiertoe concrete voorstellen.
 • Zet nieuwe mogelijkheden op het vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk.
 • Onderneemt acties om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te optimaliseren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften (bv. handicap, kinderen, …).

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 20-21. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een persoonlijkheidsvragenlijst in. Jurygesprek met een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd Administratie-Generaal, een OVAM HR-medewerker en de externe selectiespecialist(en). Het gesprek vindt plaats op maandag 27 mei 2019. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap onder de vorm van een assessment in een extern development center, kan voor de geschikte kandidaten georganiseerd worden. Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek plaatsvinden met de administrateur-generaal en de externe selectiespecialist(en).

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 15 mei 2019. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.