OVAM zoekt IT projectleider ga naar alle vacatures

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Solliciteren tot

Afdeling: Algemene diensten
Team: ICT
Niveau: A
Graad: Informaticus
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de overstap naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - is een Vlaamse overheidsinstelling die ijvert voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid. Ook u kunt uw steentje daar aan bijdragen!

Kenmerken van de functie

Vlaanderen streeft naar een asbestveilige leefomgeving tegen 2040. Het actieplan asbestafbouw bevat verschillende maatregelen om dit te realiseren. Deze bestaan onder andere uit het inventariseren, het verwijderen, het beheren, het verbieden van bepaalde handelingen inzake asbest.

Als IT projectleider neemt u de leiding op van alle digitaliseringsprojecten voortvloeiend uit het actieplan asbestafbouw. U beheert deze projecten van begin tot einde: u zorgt voor de behoefteanalyse, de budgetraming, biedt ondersteuning in het aankoopproces en u staat in voor een gestructureerde opvolging en bijsturing.

De IT projectleider fungeert als brugfiguur tussen de inhoudelijke afdeling en het ICT-team. U detecteert proactief de inhoudelijke noden en neemt initiatief om hieraan tegemoet te komen. Hierbij betrekt u alle stakeholders en tracht samen met hen tot oplossingen te komen. Bovendien bent u de SPOC (single point of contact) voor de inhoudelijke afdeling inzake de beschikbaarheid en voor eventuele bugfixing van de kernsystemen. U zorgt dus voor de nodige coördinatie binnen het ICT-team.

Samen met uw collega’s van het ICT-team ondersteunt u ook het overkoepelende project en programmabeheer. U volgt mee het IT budget op en ondersteunt het integrale plannings-, aankoop- en rapporteringsproces.

Uw takenpakket:

 • U leidt de digitaliseringsprojecten rond het actieplan asbestafbouw;
 • U ondersteunt de projectwerking via het gebruik van opvolgingstools (Jira, Confluence en andere project management tools);
 • U coördineert de lopende initiatieven op vlak van beveiliging en compliance;
 • U ondersteunt mee de uitbouw van het CRM-systeem en de low-code omgeving en coördineert de verdere uitrol binnen OVAM;
 • U draagt bij aan het overkoepelend project en programmabeheer van IT-projecten vanuit het ICT-team.

Profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien bent u een echte teamplayer, u houdt ervan om de leiding te nemen in projecten en van de variatie die deze bieden, u beschikt over ICT-kennis.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moet u voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/
 • Als u uw diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (https://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie-specifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U heeft ervaring in projectmanagement;
 • U beschikt over een solide kennis van projectmethodologie in het kader van IT-projecten;
 • U heeft kennis/ervaring met agile softwareontwikkeling (Scrum/Kanban);
 • U beschikt over een brede en grondige ICT-kennis;
 • Kennis/ervaring met softwareontwikkeling binnen een Java-omgeving vormt een pluspunt.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn -daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen- passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie – niveau 1
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is – niveau 2
 • Innoveren: vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen – niveau 1
 • Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria – niveau 1
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren – niveau 2
 • Voortgangscontrole: bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers – niveau 2

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid leest u hier: https://www.vlaanderen.be/publicaties/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende stappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet-geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende stap. De opgegeven termijnen zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – gaat door in week 40. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende ronde.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie-specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek gaat door in week 41 en/of 42. De jury formuleert aan de waarnemend administrateur-generaal een advies over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien. Die kan bestaan uit een diepte-interview, al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De waarnemend administrateur-generaal beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de waarnemend administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over hun resultaat. Ze kunnen ook over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A121, geen ervaring) 4.209,62 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kunt u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station van Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van onze medewerkers  zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten van de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voordat u effectief in dienst treedt.
 • Als u een arbeidshandicap hebt, gelieve dan tijdig te vermelden of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor uw sollicitatiegesprek.

Solliciteren

​​​​​​​Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 2 oktober 2022. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst voegt u als bijlages uw CV met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure neemt u contact op met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

​​​​​​​Meer informatie over de OVAM vindt u via https://ovam.vlaanderen.be/.