OVAM zoekt medewerker bedrijfsrestafval | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

OVAM zoekt medewerker bedrijfsrestafval

Geplaatst door
Fatna_01
Voltijds
Betaalde job
Mechelen
Fatna El Khanf
wervingen [at] ovam [dot] be
015 284 183
Solliciteren tot: 
12/12/2018

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Lokaal Materialenbeheer
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Kenmerken van de functie

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gevestigd in de Stationsstraat in Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

Het team Team Lokaal Materialenbeheer is verantwoordelijk voor het beleid voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsrestafval. De bijhorende reductiedoelstellingen zijn opgenomen in het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Subsidies, maatwerk, samenwerkingsverbanden, projecten op lokaal niveau zijn maar enkele van de ingezette instrumenten.

Als medewerker bedrijfsrestafval werkt u autonoom of samen met collega's aan verschillende (sub)projecten. U werkt mee aan de realisatie van de beleidsdoelstelling om het bedrijfsrestafval met 15% te reduceren tegen 2022. Daartoe legt u de nodige zelfstandigheid aan de dag om nieuwe projecten op te zetten.

Uw takenpakket als medewerker bedrijfsafval bestaat uit:

 • Opvolgen van verschillende werkgroepen in een sectoroverleg met als doel de bronsortering bij bedrijven te verbeteren en de nasortering van restafval te optimaliseren.
 • Uitwerken van sectorspecifieke aanpak rond sorteergedrag bij bedrijven.
 • Stimuleren van het sorteergedrag bij bedrijven o.a. door:
  • het verzamelen van tips zowel intern de OVAM als bij externe partners om tool 'De Cirkeltips' te voeden;
  • het inhoudelijk ondersteunen van communicatiecampagnes rond sorteren bij bedrijven;
  • het opvolgen van het beleid rond bedrijfsmatige verpakkingen.
 • Opvolgen en aanpassen van de code van goede praktijk voor het nasorteren van bedrijfsrestafval.
 • Opvolging en uitvoering van schorsingsprocedures t.a.v. inzamelaars van bedrijfsrestafval.
 • Opvolgen en stimuleren van innovatieve inzamelmethoden voor bedrijfsafval die bronsortering kunnen stimuleren.
 • Uitvoeren van de sorteeranalyses van het bedrijfsrestafval.
 • Behandelen van omgevingsvergunningen inzamelaars bedrijfsafvalstoffen.

Profiel

Wij zoeken enthousiaste kandidaten met een masterdiploma en een grote interesse in milieu en maatschappij.

Verder bent u:

 • proactief en kan u opportuniteiten en gevoeligheden detecteren, voeling houden met partners, stakeholders ... ;
 • in staat om verschillende projecten tegelijkertijd, zelfstandig te beheren;
 • in staat om nieuwe projecten zelfstandig op te zetten;
 • vlot in de omgang en communicatief sterk en kan u enthousiasmeren en omgaan met weerstand;
 • bereid kennis te delen en systematisch door te geven aan collega's.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • 'bewijs van goed gedrag en zeden' kunnen voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de dienstplichtwetten voldoen;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric.
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (http://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Functievereisten

 • Kennis van en voeling met het bedrijfsleven is een pluspunt.
 • Een brede algemene economische kennis is een pluspunt.
 • Ervaring met het creëren van draagvlak bij verschillende stakeholders.
 • Ervaring in het zelfstandig opzetten van projecten.
 • Rijbewijs – type B en bereid tot verplaatsingen in heel Vlaanderen
 • Kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office en Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
Niveau 1 – Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk.

 • Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar.
 • Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen.
 • Doet wat hij zegt, komt afspraken en beloften na.
 • Is aanspreekbaar op zijn acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback).
 • Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn werk, entiteit of organisatie.

Communiceren: informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen.
Niveau 2 – Verzorgt de interactie.

 • Kiest een communicatiewijze naargelang de behoeften, mogelijkheden of eigenheden van het doelpubliek.
 • Hanteert een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, informatief, interactief, …).
 • Richt zich tot het publiek en neemt het in zijn gedachtegang mee.
 • Zorgt voor een correcte uitwisseling van informatie (gaat na of zijn boodschap duidelijk is, vat de boodschap van anderen samen, …).
 • Stimuleert de communicatie in twee richtingen (stelt vragen, verzoekt om inbreng, …).

Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren.
Niveau 2 – Speelt in op behoeften en gevoelens van anderen.

 • Toont zowel verbaal als non-verbaal begrip voor de behoeften en gevoelens van anderen.
 • Gaat actief op zoek naar de achterliggende problemen, redenen en oorzaken voor behoeften, gedragingen en gevoelens van anderen (vraagt door).
 • Denkt mee vanuit het gezichtspunt van anderen, houdt rekening met hun belangen.
 • Toont zich bewust van de invloed van zijn handelen op anderen.
 • Gaat adequaat in op persoonlijke of emotionele boodschappen.

Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
Niveau 1 – Maakt actief gebruik van bestaande contacten voor zijn opdracht.

 • Onderhoudt regelmatig, ook zonder directe aanleiding, contact met personen uit het bestaande netwerk.
 • Beschikt over enkele vaste contactpunten binnen de organisatie op wie hij regelmatig beroep doet.
 • Neemt contact op om informatie, steun of samenwerking te verkrijgen.
 • Werkt actief mee aan vragen die vanuit andere afdelingen komen (deelt informatie, geeft advies, …).
 • Maakt gebruik van contacten die ontstaan zijn bij beurzen, seminaries, vakverenigingen, opleidingen, …

Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren.
Niveau 1 – Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden.

 • Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort.
 • Neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op.
 • Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een adequate manier op te lossen.
 • Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, de wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te overtreffen.
 • Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening.

Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie.
Niveau 1 – Ziet de essentie van het probleem.

 • Verzamelt relevante informatie.
 • Maakt een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken in de informatie.
 • Omschrijft duidelijk de kern van het probleem.
 • Verwerft een algemeen inzicht in de problematiek.
 • Gaat systematisch en gestructureerd te werk bij het analyseren van gegevens.

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. Screening op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 50 – 51. De sollicitanten die niet geselecteerd worden op basis van deze selectiestap krijgen hiervan een schriftelijk bericht.
 2. Jurygesprek: functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamverantwoordelijke Lokaal Materialenbeheer, de beleidsmedewerker bedrijfsrestafval, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 2 van 2019. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit: een persoonlijkheidsvragenlijst, een aanvullende case, extra gesprek of andere relevante test (bijv. computervaardigheid, ….).
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt.
 5. Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.
 6. De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 12 december 2018. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over OVAM vindt u via www.ovam.be

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.