OVAM zoekt Medewerker Bedrijfsrestafval OVAM

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Mechelen
Solliciteren tot

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Lokaal Materialenbeheer
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Contract onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

Het team Lokaal Materialenbeheer is verantwoordelijk voor het beleid rond preventie, hergebruik en selectieve inzameling van het huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval. De bijhorende reductiedoelstellingen voor het huishoudelijk en het bedrijfsrestafval zijn opgenomen in het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Communicatiecampagnes, samenwerkingsverbanden, wetgevende bepalingen, vergunningen en projecten op lokaal niveau zijn maar enkele van de ingezette instrumenten.

Als medewerker bedrijfsafval werkt u autonoom of samen met collega's aan de verdere uitvoering van het beleid om het bedrijfsrestafval verder te verminderen en bedrijven beter te laten sorteren. U werkt mee aan de realisatie van de beleidsdoelstelling om het bedrijfsrestafval met 15% te reduceren tegen 2022 ten opzichte van 2013. Daartoe legt u de nodige zelfstandigheid aan de dag en ondersteunt u de collega’s die ook rond dit thema werken.

Takenpakket:

 • Algemene ondersteuning van het beleid rond meer selectieve inzameling van bedrijfsafval.
 • Opmaken Vlarem-adviezen en GPBV adviezen voor grote containerdiensten.
 • Toepassing van de wetgeving rond selectieve inzameling verzekeren bij zowel de bedrijven zelf als bij de inzamelaars van bedrijfsafval: nieuwe processen coördineren in kader van code van goede praktijk, zoals de nieuwe non-conformiteitenregisters opvragen bij (steekproeven van) inzamelaars, verdachte bedrijven selecteren voor controles i.s.m. afdeling Handhaving.
 • Eventuele IT-verbeteringen aan centraal non-conformiteitenregister coördineren.
 • Beantwoorden vragen van inzamelaars over hoe informatie moet worden bijgehouden en aangeleverd.
 • Opvolgen en uitvoeren van schorsingsprocedures tav inzamelaars.
 • Mee uitbesteden en opvolgen van sorteeranalyse bedrijfsrestafval.
 • Beantwoorden van vragen en adviezen geven rond selectieve inzameling bedrijven (bv geven van toelichtingen, mails, brieven, …).

Profiel

We zoeken enthousiaste kandidaten met een grote interesse in milieu en maatschappij.

Verder bent u:

 • bereid om zich in te werken in de relevante wetgeving voor uw taken (Vlarem en Vlarema);
 • proactief en kan u opportuniteiten en gevoeligheden detecteren, voeling houden met partners, stakeholders ...;
 • in staat om zelfstandig dossiers af te werken, maar vertoont u ook een grote samenwerkingsbereidheid;
 • nauwkeurig en respecteert u deadlines;
 • vlot in de omgang en communicatief sterk en kan u enthousiasmeren en omgaan met weerstand;
 • bereid kennis te delen en systematisch door te geven aan collega's, een echte teamplayer;
 • kan zich makkelijk aan veranderende omstandigheden aanpassen.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U heeft kennis van de milieu-wetgeving en/of Vlarema;
 • U heeft bij voorkeur ervaring met dossierbehandeling;
 • U beschikt over een rijbewijs B;
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket (vb. Windows 10, Microsoft Office, Microsoft Teams).

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2)
 • Zorgvuldigheid: handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 2)
 • Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 2)
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2)
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 2)
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 17. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd en/of teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 18 en 19. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.268,73 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 23 april 2021. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be